Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1521. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tako utemelji strokovna urbanistična služba, ter 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja, stran 4810.

Številka: U-I-90/13-7
Datum: 18. 4. 2013
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 18. aprila 2013
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12 in 90/12 – popr.), kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tako utemelji strokovna urbanistična služba, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Izvrševanje 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/2000, 54/09 in 80/09), kolikor določata dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
3. Predlog za zadržanje izvrševanja 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, se zavrne.
4. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada izpodbija 7., 9., 11., 12. in 14. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (v nadaljevanju Odlok o PUP L2–Log) ter 6., 11., 15. in 19. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer (v nadaljevanju Odlok o PUP L3–Dragomer). Zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju s 153. členom Ustave. Občina bi morala s splošnim aktom vnaprej in jasno določiti pravila oziroma pogoje glede umeščanja novogradenj v prostor, ne pa ga pogojevati z izdajo lokacijskih smernic oziroma strokovne urbanistične presoje. Organu občinske uprave naj bi bile z izpodbijanimi določbami podeljene pristojnosti predstavniškega telesa, saj naj bi s soglasji sprotno in kazuistično dopolnjeval predpis. Vlada meni, da organ občinske uprave na ta način deluje tudi kot projektni soglasodajalec oziroma celo kot upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb Vlada utemeljuje z navedbami, da bi v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na zemljiščih, ki jih urejata izpodbijana prostorska akta, lahko prišlo do težko popravljivih posledic oziroma težko izvedljive sanacije zemljišč in prostora.
2. Občina Log - Dragomer na predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb prostorskih aktov ni odgovorila.
B. – I.
3. Izpodbijani 11. člen Odloka o PUP L2–Log je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 21/12) še pred vložitvijo zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti. Ustavno sodišče presoja praviloma le veljavne predpise. Če se z zahtevo izpodbija predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ki v času vložitve zahteve ne velja več, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma zakonitosti, če niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti (prvi odstavek 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Vlada posledic, ki bi jih bilo treba zaradi izvrševanja 11. člena Odloka o PUP L2–Log odpraviti, ne zatrjuje. Ustavno sodišče je zato zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti v tem delu zavrglo (4. točka izreka).
B. – II.
4. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe ne bi izvrševale, pa bi se izkazalo, da so očitki predlagateljice neutemeljeni.
5. Izpodbijani 14. člen Odloka o PUP L2–Log ter 15. in 19. člen Odloka o PUP L3–Dragomer določajo, da so novogradnje (ter dozidave in nadzidave v primeru Odloka o PUP L2–Log) izjemoma dovoljene, če tako oceni strokovna urbanistična služba oziroma presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem navedenih določb izpodbijanih prostorskih aktov, če bi bile te protiustavne, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja teh določb. Izpodbijane določbe so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za novogradnje v primerih, ko so te praviloma prepovedane. Izdaja strokovne urbanistične presoje je eden izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnja lahko po presoji Ustavnega sodišča povzroči težko popravljive škodljive posledice v prostoru. Po drugi strani pa zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP L3–Dragomer nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo lahko izvedeni kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom. Ustavno sodišče je glede na navedeno do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje 14. člena Odloka o PUP L2–Log ter 15. in 19. člena Odloka o PUP L3–Dragomer, kolikor določajo dovoljenost novogradenj (oziroma dozidav in nadzidav), če tako oceni strokovna urbanistična služba oziroma presoja (1. in 2. točka izreka).
6. Vlada predlaga tudi zadržanje izvrševanja 7., 9. in 12. člena Odloka o PUP L2–Log ter 6. in 11. člena Odloka o PUP L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, pred izdajo katerih pozidava ni mogoča. Navedeni členi gradnje ne prepovedujejo, ampak določajo dodaten pogoj pri dovoljevanju posegov v prostor. Samo zaradi izvrševanja navedenih določb Odloka o PUP L2–Log in Odloka o PUP L3–Dragomer težko popravljive škodljive posledice v prostoru ne morejo nastati. Ustavno sodišče je zato predlog za zadržanje izvrševanja 7., 9. in 12. člena Odloka o PUP L2–Log ter 6. in 11. člena Odloka o PUP L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, zavrnilo (3. točka izreka).
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ter prvega in drugega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo in drugo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu, proti je glasovala sodnica Pogačar. Tretjo in četrto točko izreka je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost