Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1553. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 4860.

Na podlagi 83. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 58/08, 90/08, 62/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
1. člen
V Pravilniku o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 71/96) se v 2. členu za besedo ustanoviteljica doda besedno zvezo »ali soustanoviteljica«.
2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Službena stanovanja so tudi stanovanja namenjena zadovoljevanju stanovanjskih potreb kadra za nujne službene potrebe. Za nujne službene potrebe se šteje zlasti:
– delo delavca, ki je zaradi znanja in izkušenj delavca nenadomestljivo za opravljanje dejavnosti upravičenca iz prvega odstavka tega člena,
– delo strokovnjaka določene vrste, za katerega je izkazano pomanjkanje pri upravičencu iz prvega odstavka tega člena,
– poklici, kateri so zaradi deficitarnosti v posebnem interesu Občine Ribnica, kar občina posebej opredeli v razpisu.«.
2. člen
3. člen se razveljavi in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi najemne pogodbe, ki jo z upravičencem sklene župan, za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja pri upravičencu iz drugega člena tega pravilnika.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se razveljavi in se po novem glasi:
»Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
I. Pomembnost delovnega mesta   točk 
 
1. direktor, ravnatelj,       35 
predstojnik, funkcionar         
 
2. vodja oddelka ali službe,    30 
delavec s posebnimi pooblastili     
in odgovornostmi            
 
3. strokovni delavec        25 
 
4. ostale kategorije        20 
 
II. Raven izobrazbe           
 
1. doktorat znanosti, doktorat   25 
znanosti po 3. bolonjski st.      
 
2. magisterij znanosti (pred    20 
imenom) in specializacija po      
univerzitetnih programih        
 
3. univerzitetna izobrazba,     18 
specializacija po visokošolskih     
programih in magisterij stroke po    
2. bolonjski st. (za imenom)      
 
4. visokošolski strokovni      15 
programi, specializacija po       
višješolskih programih,         
visokošolski strokovni program po    
1. bolonjski stopnji in         
univerzitetni program po 1.       
bolonjski stopnji            
 
5. višješolski strokovni programi  10 
in višješolski programi (do 1994)    
 
6. srednje tehniško in drugo    8  
strokovno ter splošno          
izobraževanje ter srednja        
strokovna in splošna izobrazba     
 
7. manj kot V. raven izobrazbe   6  
                     «
V drugem odstavku 4. člena se v prvi točki za vejico doda beseda »ali«.
4. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik oziroma lastnik- solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Ribnica;
– da je prosilec zaposlen pri upravičencu iz 2. člena tega pravilnika.
Prosilci, katerim je najemno razmerje pri Občini Ribnica enkrat že prenehalo zaradi krivdnih razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu, ali po prenehanju najemnega razmerja stanovanja niso vrnili v skladu s pogodbenimi določili, nimajo pravice do dodelitve službenega stanovanja.«
5. člen
14. člen se razveljavi in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz krivdnih razlogov navedenih v stanovanjskem zakonu.«
6. člen
Pred poglavjem V. KONČNE DOLOČBE se doda novo poglavje IV.1 ZAMENJAVA SLUŽBENIH STANOVANJ ter nov 16.a člen, ki se glasi:
»Upravičencem do službenega stanovanja se omogoči zamenjava stanovanja, pri čemer se upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini, njihove interese glede lokacije in lege stanovanja ter višino najemnine in druge stroške za uporabo stanovanja.
Najemnik službenega stanovanja poda obrazloženo vlogo za zamenjavo stanovanja, na podlagi katere pristojna strokovna služba občinske uprave preveri dejanske možnosti dodelitve drugega službenega stanovanja.
O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave odloči občinska uprava skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013
Ribnica, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost