Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1600. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

MINISTRSTVA

1560. Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni oceni
1561. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 118 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013
1562. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 119 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2013

USTAVNO SODIŠČE

1563. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku in o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti petega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku
1564. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1565. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
1566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
1568. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
1569. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje

OBČINE

Dobrovnik

1570. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik – predstavnika madžarske narodne skupnosti
1571. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik v 3. volilni enoti

Horjul

1572. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul

Ivančna Gorica

1573. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica
1574. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Kobarid

1575. Sklep o razveljavitvi sklepa

Koper

1576. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper
1577. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2013
1578. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2012
1579. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v Obrtniški ulici
1580. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Hrvatinov
1581. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

1582. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško
1583. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana

Lendava

1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi

Ljubljana

1585. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljutomer

1586. Sklep št. 301 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 45/1, k.o. Cven

Slovenj Gradec

1587. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec - I. faza
1588. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 Dobrava

Šentjur

1589. Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
1590. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Žalec

1591. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012
1592. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1593. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec
1594. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
1595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žiri

1596. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri
1597. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 1
1598. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Žiri
1599. Sklep o obračunu omrežnine s postavke odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz naslova dimenzije vodomera

POPRAVKI

1601. Popravek Pravilnika o overitvah števcev električne energije
1602. Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
1603. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti