Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1594. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, stran 4940.

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09, 28/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– kriterije za oprostitve pri odmeri komunalnega prispevka;
– olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
– postopek odobritve;
– zavarovanje dolga iz naslova plačila komunalnega prispevka.
KRITERIJI ZA OPROSTITVE PRI ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
2. člen
Skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec, se komunalni prispevek ne plača za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture ter njeno posodobitev;
– objekta, s katerim bo zavezanec nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče, z enako tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji;
– neprofitnih stanovanj in nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi o enotni klasifikacij vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Žalec.
3. člen
(1) Skladno s tem pravilnikom se komunalni prispevek ne plača tudi za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo stavb s šifro vrste rabe 112 (več stanovanjske stavbe), 113 (stanovanjske stavbe za posebne namene), 12201 (stavbe javne uprave), 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), 241 (objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas), 24203 (objekti za ravnanje z odpadki), kolikor so njihovi investitorji zavodi, ustanove ali podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec in kolikor so te stavbe namenjene izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene nadaljnji prodaji.
(2) Kolikor je Občina Žalec soustanoviteljica zavoda, ustanove ali podjetja iz predhodne alineje, velja oprostitev plačila le za sorazmerni delež vrednosti komunalnega prispevka, ki se nanaša na soustanoviteljski delež Občine Žalec.
4. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo objektov namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti – objekti s šifro vrste rabe 1242005, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti gasilskih društev oziroma drugih izvajalcev gasilske dejavnosti;
– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo oziroma drug izvajalec gasilske dejavnosti;
– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene opravljanju gasilske dejavnosti.
(2) Kolikor zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem členu in gre za objekt, ki v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjem odstavku tega člena, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za objekte, ki so bili na dan uveljavitve tega pravilnika priključeni na posamezen del javnega kanalizacijskega omrežja, ki dotlej še ni bil priključen na čistilno napravo v Kasazah, se upošteva le del obračunskih stroškov za kanalizacijo, in sicer v višini 63,13 % od celotne izračunane vrednosti komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Upravičenost do znižanja izračunane vrednosti komunalnega prispevka, določenega v prvem odstavku tega člena, se ugotovi na podlagi dokazila o plačilu stroškov odvajanja odpadne vode, ki ga izda upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Žalec.
OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Olajšave po tem pravilniku so:
– obročno plačilo komunalnega prispevka po 7. členu tega pravilnika;
– odlog plačila komunalnega prispevka po 8. členu tega pravilnika;
– odlog plačila komunalnega prispevka po 9. členu tega pravilnika.
7. člen
(1) Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli po naslednjih kriterijih:
a) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ipd., se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 36 mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 250 €.
b) kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo po uradni dolžnosti, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 36-ih mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 50 €.
(2) Način zavarovanja obročnega odplačevanja je določen v 11. členu tega pravilnika.
(3) Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V tem primeru Občina Žalec takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
8. člen
(1) Župan lahko iz utemeljenih razlogov dovoli odlog plačila komunalnega prispevka za gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ipd. za največ 24 mesecev.
(2) Način zavarovanja odloga plačila je določen v 11. členu tega pravilnika.
9. člen
(1) Župan lahko iz utemeljenih razlogov dovoli odlog plačila komunalnega prispevka, odmerjenega po uradni dolžnosti, za obvezno priključitev obstoječega stanovanjskega objekta na novo komunalno opremo.
(2) V primeru odobritve odloga plačila po prejšnjem odstavku zavezanec z Občino Žalec sklene pogodbo o odlogu plačila komunalnega prispevka, za zavarovanje plačila obveznosti na podlagi te pogodbe pa se na nepremičnini, za katero se odmerja komunalni prispevek, ustanovi hipoteka.
(3) Pogodba o zavarovanju terjatve s hipoteko se sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
(4) V primeru odobritve odloga plačila komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka predhodno dovoliti vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, za katero se odmerja komunalni prispevek, za obdobje odloga plačila komunalnega prispevka.
(5) Obveznost plačila komunalnega prispevka po tem členu se valorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
POSTOPEK ODOBRITVE
10. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za odlog plačila oziroma za obročno odplačilo komunalnega prispevka kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo. V vlogi je potrebno navesti ali gre za odlog plačila ali za obročno odplačevanje, razloge za vložitev vloge ter predlog za način zavarovanja dolga.
(2) O vlogi za odlog plačila oziroma za obročno odplačevanje komunalnega prispevka odloči župan in o tem obvesti zavezanca. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
ZAVAROVANJE DOLGA IZ NASLOVA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do občine po 7. in 8. členu ustrezno zavarovati.
(2) Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga na enega od naslednjih načinov:
– zastavo premoženja (nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.),
– zavarovanjem pri zavarovalnici,
– z bančno garancijo, izdano v korist občine,
– s poroštvom fizičnih oseb.
Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
(3) Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo premoženja, mora k vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila o njegovi vrednosti.
(4) Zavarovanje v obliki poroštva fizične osebe je mogoče le, če vrednost komunalnega prispevka ne presega 10.000,00 €. V tem primeru, mora dolžnik k vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj in vrednost premoženja poroka.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o kriterijih za odlog plačila, oprostitve in obročno odplačilo komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 28/10, 52/11, 94/12).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0005/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost