Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1576. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper, stran 4898.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper
Št. 371-147/2013
Koper, dne 19. aprila 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 – popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 57/12), 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št 127/06), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o ureditvi nekaterih splošnih vprašanj s področja lokalnih gospodarskih javnih služb (Uradne objave, št. 27/03) ter 27. in 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in način opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega prometa.
2. člen
Mestni avtobusni promet je oblika javnega potniškega prometa in se izvaja kot javni linijski prevoz znotraj naselij mesta Koper (mestni promet), ob soglasju pristojnega republiškega organa pa tudi med posameznimi naselji oziroma izven naselij v Mestni občini Koper.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN UREJANJA MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA
3. člen
Izbirna gospodarska javna služba iz 1. in 2. člena tega odloka, ki zajema izvajanje mestnega avtobusnega prometa, se zagotavlja s podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom, Mestna občina Koper kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, uporabnike koncesije, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje koncesije, obseg koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe, prenos koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja ter postopek sklenitve in spremembe koncesijske pogodbe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja linijskega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: koncesija).
Pojem koncesije se v tem odloku razume v smislu kot je opredeljen v Zakonu o gospodarskih javnih službah. Glede na določbe Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se pojem koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in način financiranja, šteje kot koncesijska oblika partnerstva.
2. Območje izvajanja koncesije
5. člen
Koncesija se izvaja kot javni linijski prevoz v mestnem prometu znotraj naselij v Mestni občini Koper. Naselja in vozne rede se opredeli v prilogi koncesijske pogodbe ali kot aneks k pogodbi, pri čemer avtobusne linije potrdi župan. Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij in naselij, v katerih se izvaja gospodarska javna služba, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Predlog voznega reda predloži koncesionar v potrditev občinski upravi. Način oblikovanja, potrjevanja in spreminjanja voznega reda ter voznih kapacitet v različnih terminih, se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Uporabniki koncesije
7. člen
Uporabniki storitev mestnega avtobusnega prometa so potniki. Potnik je fizična oseba, ki z izdano vozno karto pridobi pravico koristiti storitve izvajanja koncesije. Način plačila in druge oblike pridobitve vozne karte (kot so elektronski načini plačil) se določi s koncesijsko pogodbo ali aneksu h koncesijski pogodbi.
Vožnja potniku, ki nima ustrezne vozne karte, je prepovedana.
8. člen
Potniki smejo vstopati in izstopati v vozila samo pri tako označenih vratih. Ostalim potnikom za njim so dolžni omogočiti nemoten vstop s tem, da se pomikajo proti mestu izstopa iz vozila.
Potniki morajo dati prednost in odstopiti prostor predvsem slepim osebam in njihovim spremljevalcem, težko pokretnim in ostarelim osebam, invalidom, nosečnicam in materam z malimi otroci in jim omogočiti čim hitrejše vstopanje in izstopanje, če ti to želijo.
Ko je v vozilu doseženo dovoljeno število potnikov, je voznik dolžan zapreti vrata vozila.
9. člen
Potniki med vožnjo ne smejo odpirati vrat vozila.
V vozilih ni dovoljeno kaditi, uživati hrane ali alkoholnih in drugih pijač, razgrajati in onesnaževati ter uničevati vozila in opreme. Povzročitelj škode je dolžan koncesionarju poravnati nastalo škodo.
10. člen
Prevoz ročne prtljage je brezplačen. Za prtljago velikosti dimenzij nad 50 x 40 x 30 cm je potrebno plačati voznino po veljavnem ceniku.
Večjih predmetov, ki bi ovirali potnike, ni dovoljeno prinašati v vozilo.
Prepovedano je vnašati strupene, eksplozivne in vnetljive snovi, ki so lahko nevarne za življenje potnikov in premoženje.
Prepovedan je vstop potnika s kotalkami, rolerji in podobno. Prepovedan je vstop potnika z živalmi, razen za pse vodnike za slepe in male živali v kletkah.
Prepovedan je vstop potnika, ki se ob vstopu v vozilo hrani (krompirček, sladoled … ipd).
Voznik ali kontrolor lahko prepove vstop potniku, ki kaže očitne znake opitosti.
11. člen
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti vozilo v primeru, če s svojim ravnanjem in obnašanjem krši določbe 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka. Voznik ima v primeru kršitev uporabnika koncesije dolžnost, da ne nadaljuje vožnje oziroma vožnjo prekine z ustavitvijo na primernem mestu na liniji, kjer varnost prometa ni ogrožena. V primeru, da bi kršitev uporabnika koncesije lahko ogrozila varnost v prometu oziroma varnost potnikov ali premoženja, voznik ne sme nadaljevati vožnje, če s tem ogroža varnost prometa. Ustavitev v navedenih primerih in zamuda, ki s tem nastane, šteje za višjo silo.
Za odpravo kršitev je pristojno občinsko redarstvo Mestne občine Koper, ki lahko kršitelju prepove nadaljnjo vožnjo oziroma odredi odstranitev kršitelja iz vozila ter kršitelja kaznuje z denarno kaznijo, ki je opredeljena v naslednjem odstavku.
Z denarno kaznijo v višini 200 EUR se kaznuje kršitelj, ki krši določila 7. do 11. člena tega odloka.
12. člen
Koncesionar predpiše splošne pogoje za izvajanje mestnega prometa, s katerimi uredi tudi pogoje, pod katerimi uporabniki lahko koristijo storitve javne službe. Splošni pogoji se lahko uveljavijo po pridobitvi soglasja koncedenta.
Splošni pogoji se objavijo v vseh vozilih, s katerimi se opravlja mestni promet ter na pomembnejših postajališčih, ki jih določi koncedent na predlog koncesionarja.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
13. člen
Koncesionar je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavnega Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu.
5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije mestnega avtobusnega prometa
14. člen
Izvajanje koncesije obsega:
1. izvajanje mestnega avtobusnega prometa na avtobusnih linijah, ki so določene s sklepom koncedenta,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji in
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, potekom linij, obvestili ipd.
15. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. obvezne pogoje, ki jih določa Zakon o javnem naročanju in Uredba o zelenem javnem naročanju, ter pogoje četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju;
2. da je registriran za opravljanje te dejavnosti in ima veljavno licenco za opravljanje te dejavnosti;
3. da razpolaga z zadostnim številom vozil in zagotavlja zahtevano opremljenost vozil za nemoteno in kvalitetno izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zahtevami in voznimi redi iz razpisa;
4. da razpolaga z zadostnim številom usposobljenih strokovnih kadrov za nemoteno in kvalitetno izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zahtevami in voznimi redi iz razpisa;
5. da je v zadnjih treh letih opravljal dejavnost avtobusnih linijskih prevozov in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen s strani naročnika primerljivega posla;
6. da v zadnjih 6. mesecih pred pridobitvijo dokazila, ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudbe, ni imel blokiranih transakcijskih računov;
7. da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh letih znašalo vsaj 1 mio EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva;
8. da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi;
9. da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
10. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane dejavnosti na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev.
Podrobnejšo vsebino dokazil za izpolnjevanje pogojev koncedent določi v okviru javnega razpisa. Koncedent za resnost ponudbe in izvajanje obveznosti v javnem razpisu in koncesijski pogodbi določi ustrezna finančna zavarovanja. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti.
16. člen
Koncesionar, ki izvaja koncesijo mora:
1. v času trajanja koncesije opravljati javni linijski prevoz v mestnem prometu nepretrgano v skladu z voznim redom na vseh linijah, določenih s koncesijsko pogodbo, ne glede na število potnikov;
2. zagotavljati voženj po voznem redu, pri čemer ne sme biti noben odhod s postaje in pomembnejšega postajališča pred uro in minuto, določeno s podrobnim voznim redom. Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja voznega reda določijo v koncesijski pogodbi;
3. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, stroškovne in druge normative in standarde, ki izhajajo iz občinskega razvojnega programa na tem področju;
4. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi, potrebami in interesi koncedenta;
5. zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesije;
6. zagotoviti dostop in prostor za invalidske oziroma otroške vozičke;
7. prilagajati svojo dejavnost predpisom in sodobnim standardom;
8. spoštovati predpise, ki urejajo področje koncesije;
9. omogočati strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
10. za izvajanje koncesionirane dejavnosti voditi ločeno računovodstvo in poslovne knjige za podeljeno koncesijo v skladu s 67. členom Zakona o gospodarskih javnih službah in posredovati koncedentu računovodski izkaz v enem mesecu po zaključnem računu in dovoliti koncedentu vpogled v zaključni račun v času trajanja koncesije;
11. koncedenta samoiniciativno obveščati o dogodkih, ki so pomembni za izvajanje javne službe;
12. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena v prvotno stanje;
13. opravljati prevoze na način in pod pogoji, opredeljenimi s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
14. pri označevanju avtobusov in voznih redov uporabljati oblikovno rešitev in barve, ki jih določi koncedent;
15. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani ter opremljeni z napisi prevoznika in svojim imenom.
17. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah, ki so posledica višje sile.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar obvestiti koncedenta. Koncendent in koncesionar se dogovorita o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, redno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.
18. člen
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi v najvišji možni meri nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v okviru voznih redov.
19. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.
Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja, vrste in minimalni obseg zavarovanj se opredelijo v koncesijski pogodbi.
6. Obseg koncesije
20. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju izvajanja koncesije, pravico do uporabe postajališč, ki so v lasti koncedenta in druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
21. člen
Koncesija se podeli za obdobje največ deset (10) let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.
22. člen
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent in so izpolnjeni odložni pogoji iz koncesijske pogodbe.
8. Viri financiranja koncesije
23. člen
Način financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli z javnim razpisom ter koncesijsko pogodbo.
Dolžnost koncedenta je zlasti, da zagotavlja stalnost dogovorjenega načina financiranja koncesionirane dejavnosti skozi celotno koncesijsko obdobje.
24. člen
Koncesijska dejavnost, ki je predmet tega odloka, se lahko financira iz lastnih sredstev koncesionarja, ki jih ta prosto pridobiva, neposredno pa se financira iz:
– plačil uporabnikov za opravljene storitve;
– proračuna Mestne občine Koper – subvencije koncedenta;
– drugih virov.
V primeru, ko se koncesijska dejavnost v pretežnem delu financira iz občinskega proračuna, se postopek izbire koncesionarja izvede po predpisih, ki opredeljujejo postopke oddaje javnih naročil.
Koncedent mora izbranemu koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdati še upravno odločbo, s katero mu podeli izključno pravico izvajati koncesionirano dejavnost; drugih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v upravnem postopku izdaje odločbe ni.
Tarifo cen storitev gospodarske javne službe določa koncedent na predlog koncesionarja in se ob izpolnitvi pogojev iz koncesijske pogodbe spreminja s sklepom koncedenta na predlog koncesionarja. Plačilo iz proračuna krije koncesionarju razliko med normiranimi stroški za dogovorjeni in izvršeni obseg storitev in iztržkom od plačil uporabnikov za koncesionirane storitve. Višina izhodiščnih tarif, določanje in revalorizacija cen, oblika in način ter pogoji normiranja stroškov, struktura cen oziroma tarife z načinom njihovega prilagajanja ter način dokumentiranja in izkazovanja iztržka, se določijo s koncesijsko pogodbo.
S tarifo se določi izhodiščno ceno prevoza, popust za vnaprejšnje plačilo večjega števila prevozov, abonmajski mesečni način plačila storitev ter ugodnejši abonmajski način plačila storitev za učence, dijake in študente ter invalide z omejenimi gibalnimi sposobnostmi oziroma slepe in slabovidne, oziroma tarife za uporabo elektronskih načinov plačil, če jih koncedent predvidi. Tarifa lahko določa tudi cene za prevoz prtljage in domačih živali v spremstvu potnikov.
Koncedent si bo prizadeval oblikovati tak način financiranja koncesionirane dejavnosti, da bo ta za uporabnike predstavljal najmanjšo možno finančno obremenitev.
25. člen
Znesek letnih plačil koncedentu ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti koncesionirane dejavnosti, ob upoštevanju ustreznih prihodkov in primernega dobička.
Višina plačila se določi tako, da se stroškom, ki nastanejo z izvajanjem koncesionirane dejavnosti, prištejejo primeren dobiček in stroški financiranja ter odštejejo vsi prihodki, ki nastanejo pri izvajanju koncesionirane dejavnosti. Razlika predstavlja višino plačila.
Primeren dobiček iz prvega odstavka tega člena predstavlja največ višino obrestne mere na državne vrednostne papirje primerljive ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, povečano za največ 2 %.
Višina letnega plačila se določi na podlagi ponudbe na javnem razpisu izbranega ponudnika. Ponudba, ki bi bila podana v nasprotju s pravili iz tega člena, bo štela kot nesprejemljiva.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
26. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem praviloma preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi iz razlogov, navedenih v 26. členu tega odloka.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Prenehanje koncesijske pogodbe
27. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
1. po preteku časa, za katerega je sklenjena,
2. s sporazumno razvezo,
3. z odpovedjo oziroma razdrtjem,
4. z odkupom,
5. z odvzemom in
6. s prevzemom.
28. člen
(odpoved oziroma razdrtje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba lahko z (enostransko) koncedentovo odpovedjo/razdrtjem preneha:
a) če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
b) če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije;
c) če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
d) če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da je nastala ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu;
e) če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti;
f) če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alinee prvega odstavka tega člena lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti po pravilih pravdnega postopka. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja, sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin, ki niso nastale po krivdi koncesionarja.
29. člen
(sporazumna razveza koncesije)
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da soglasno in v skladu s tem odlokom ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih bistveno spremenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. Podrobnejše pogoje ob razvezi pogodbe se določi sporazumno s pisnim aktom o razvezi.
Druge medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumni razvezi pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi in v pisnem aktu o razvezi.
30. člen
(odkup koncesije)
Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
31. člen
(odvzem koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s tem odlokom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
a) če ne začne z opravljanjem koncesionirane dejavnosti v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku;
b) če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana dejavnost;
c) če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno;
d) zaradi ponavljajočih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema iz druge alinee drugega odstavka tega člena je koncesionar upravičen do odškodnine po splošnih pravilih odškodninskega prava.
32. člen
(prevzem koncesije)
Koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
33. člen
(začasen prevzem koncesije)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi nemotenega opravljanja koncesionirane dejavnosti, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent na način, določen v koncesijski pogodbi.
11. Prenos koncesije
34. člen
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta.
12. Nadzor nad izvajanjem koncesije
35. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent.
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled objektov, vozil in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi s koncesijsko dejavnostjo, v vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
36. člen
(dolžnost poročanja)
O izvajanju koncesionirane dejavnosti koncesionar redno poroča koncedentu.
Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti, iz katerega je razvidno število prepeljanih potnikov po linijah in mesecih ter skupno število prepeljanih potnikov v tekočem letu.
37. člen
(nadzorni ukrepi)
Če koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijskega razmerja pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali koncesijske pogodbe.
13. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
38. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU ter na spletni strani koncedenta, dodatna pojasnila v zvezi z razpisom pa se objavljajo izključno preko portala javnih naročil.
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Javni razpis se izvede ob smiselni uporabi določil:
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu,
– Zakona o gospodarskih javnih službah,
– Zakona o javnem naročanju.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
39. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
– merilih za izbiro koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijave,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje informacij med razpisom.
40. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena storitve izvajanja koncesionirane dejavnosti,
– standard izvajanja koncesionirane dejavnosti (pogostost odhodov, dodatna opremljenost vozil in infrastrukture …),
– reference pri izvajanju avtobusnega linijskega potniškega prometa.
Ob navedenih merilih se uporabijo tudi obvezna merila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ali drugega predpisa, ki določa merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe pri storitvah avtobusnega prevoza.
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.
41. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire koncesionarja in izbiro koncesionarja, se pooblasti občinsko upravo.
Za podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja koncesijskega razmerja se pooblasti župana.
42. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih ponudb oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in dva člana. Predsednik in ostala člana strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči vsi trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
Na podlagi poročila strokovne komisije in v imenu koncedenta o izboru koncesionarja z upravno odločbo odloči občinska uprava. Poročilo se posreduje v vednost mestnemu svetu po pravnomočnosti akta izbire.
14. Sklenitev koncesijske pogodbe
43. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
15. Sprememba koncesijske pogodbe
44. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v primerih:
1. spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe;
2. spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe;
3. če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
III. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(uporaba prava)
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
46. člen
(arbitražna klavzula)
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža.
47. člen
Z dnem uveljavite tega odloka preneha veljati Odlok o o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »Javni mestni avtobusni potniški promet« (Uradne objave št. 1/96).
48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-147/2013
Koper, dne 18. aprila 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sull’organizzazione e sulle modalità di esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di Capodistria
N. 371-147/2013
Capodistria, 19 aprile 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell'articolo 53 della Legge sul traffico stradale (Gazzetta uff. della RS, n. 131/06 (5/07 rett.), 123/08, 28/10, 49/11, 57/12), in virtù dell’articolo 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta uff. della RS, n. 127/06), per effetto degli articoli 3, 7 e 32 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), visto il Decreto sulla definizione di alcune questioni di carattere generale riguardanti i servizi pubblici economici locali (Bollettino uff., n. 27/03) e in ottemperanza agli articoli 27 e 167 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 3001, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18 aprile 2013 ha accolto il seguente
D E C R E T O
sull’organizzazione e sulle modalità di esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Mediante il presente decreto si stabiliscono le modalità e il tipo di organizzazione dell’esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di gestione del trasporto urbano effettuato con autobus.
Articolo 2
Il trasporto urbano effettuato con autobus corrisponde ad una forma di trasporto pubblico destinato ai passeggeri; esso viene esercitato quale trasporto pubblico di linea, nell’area degli abitati della città di Capodistria (trasporto urbano) e, su autorizzazione del competente organo della repubblica, pure tra i singoli abitati ovvero fuori dagli abitati del Comune città di Capodistria.
II ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO URBANO DEGLI AUTOBUS
Articolo 3
Il servizio pubblico economico facoltativo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ha come oggetto l’esercizio del trasporto urbano effettuato con autobus che viene espletato mediante l’affidamento di una concessione assegnata sulla base del presente decreto ed della stipulazione del contratto di concessione.
Mediante il presente decreto che costituisce l’atto di concessione, il Comune città di Capodistria determina, in qualità di concedente (nel seguito: concedente): l’oggetto e il territorio di esercizio della concessione, gli utenti della concessione, i requisiti che devono essere adempiuti dal concessionario, le condizioni generali per l’esercizio della concessione, la portata della concessione, l’avvio e la durata della concessione, le risorse finanziarie del rapporto concessorio e del contratto di concessione, il trasferimento della concessione, la vigilanza sull’esercizio della concessione, le procedure riguardanti il bando di gara pubblica e la selezione del concessionario, nonché il procedimento di stipulazione e modica del contratto di concessione.
1. Oggetto della concessione
Articolo 4
La concessione ha come oggetto principale l’esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto urbano di linea all’interno del territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito: concessione).
Nel presente decreto il termine concessione assume lo stesso significato previsto dalla Legge sui servizi pubblici economici. In virtù delle disposizioni della Legge sul partenariato pubblico-privato, il termine concessione di cui al presente decreto corrisponde visti i rischi e la modalità di finanziamento, ad una forma di partenariato a titolo concessorio.
2. Territorio di esercizio della concessione
Articolo 5
La concessione viene esercitata in qualità di trasporto pubblico urbano di linea, all’interno degli abitati del Comune città di Capodistria. Gli abitati e gli orari vengono definiti nell’allegato al contratto di concessione o nell’annesso al medesimo; le linee vengono approvate dal sindaco. Le modalità di pianificazione e le modifiche alle linee e agli abitati, nei quali viene esercitato il servizio pubblico economico, vengono più dettagliatamente definite nel contratto di concessione.
Articolo 6
Le proposte degli orari devono essere presentate in approvazione all’amministrazione comunale. Le modalità di pianificazione, approvazione e modifica degli orari e delle capacità di trasporto durante i vari periodi sono definite nel contratto di concessione.
3. Utenti della concessione
Articolo 7
Gli utenti del servizio di trasporto urbano effettuato con autobus sono i passeggeri. Il passeggero è una persona fisica che acquistando il biglietto ottiene il diritto di beneficiare dei servizi in concessione. Le modalità di pagamento e le altre forme finalizzate all’acquisizione del biglietto (per es. pagamenti elettronici) sono definite mediante il contratto di concessione o nell’annesso al medesimo.
Il passeggero che non dispone dell’apposito biglietto non deve beneficiare del trasporto.
Articolo 8
I passeggeri devono salire e scendere dal veicolo esclusivamente servendosi delle porte appositamente indicate a tale fine. Il passeggero deve consentire il libero accesso agli altri passeggeri dietro di lui, spostandosi in direzione dell’uscita del veicolo.
I passeggeri devono dare la precedenza e cedere il loro posto soprattutto alle persone non vedenti ed ai loro accompagnatori, alle persone con difficoltà deambulatorie ed agli anziani, ai disabili, alle donne in gravidanza ed alle madri con bambini piccoli; i passeggeri devono consentire ai suddetti soggetti di salire e scendere nel minor tempo possibile.
Quando sul veicolo sale il numero massimo prescritto di passeggeri, il conducente è tenuto a chiudere le porte.
Articolo 9
Durante la guida i passeggeri non devono aprire le porte.
Nei veicoli è vietato fumare, mangiare e bere alcolici e altre bevande, fare chiasso e danneggiare il mezzo di trasporto e i suoi dispositivi. Colui che arreca dei danni è tenuto a risarcire al concessionario le spese scaturite dai medesimi.
Articolo 10
Il trasporto dei bagagli a mano è gratuito. Per i bagagli che superano le dimensioni 50 x 40 x 30 è necessario pagare il biglietto previsto dalle tariffe in vigore.
Nel veicolo non si devono portare oggetti di grandi dimensioni che potrebbero disturbare i passeggeri.
È vietano introdurre sostanze velenose, esplosive e infiammabili che sono pericolose per la vita dei passeggeri e per i beni.
È vietato l’accesso ai passeggeri che salgono con i pattini, i roller e simili. È altresì vietato l’accesso ai passeggeri con animali, eccezione fatta per i cani accompagnatori delle persone non vedenti e per gli animali di piccola taglia in gabbia.
È vietato l’accesso al passeggero che vuole salire mangiando (patatine fritte, gelato, ecc.).
Il conducente e il controllore hanno la facoltà di vietare l’accesso al passeggero in stato di ebrezza.
Articolo 11
Il passeggero è tenuto ad abbandonare il veicolo qualora ciò gli venga richiesto dal conducente o dal controllore, se con il suo comportamento viola le disposizioni degli articolo 7, 8, 9 e 10 del presente decreto. Quando l’utente viola tali diposizioni, il conducente ha il dovere di interrompere la guida ovvero di sostare in un luogo sicuro del percorso, dove non ostacola il traffico. Nei casi in cui la violazione dell’utente potrebbe pregiudicare la sicurezza del traffico ovvero la sicurezza dei passeggeri o dei beni, il conducente non deve continuare la guida. La sosta nei suddetti casi e il conseguente ritardo vanno considerati quali cause di forza maggiore.
Della risoluzione delle violazioni sono competenti i servizi di vigilanza del Comune città di Capodistria; i detti servizi possono vietare al violatore di continuare il percorso, disporre il suo allontanamento dal veicolo e punirlo con un’ammenda il cui importo sarà definito nel prossimo comma.
È punito con un’ammenda di 200 EUR l’individuo che viola le disposizioni degli articoli da 7 a 11 del presente decreto.
Articolo 12
Il concessionario stabilisce le condizioni generali riguardanti l’esercizio del trasporto urbano, nonché le condizioni sulla base delle quali gli utenti possono beneficiare del servizio pubblico.
Le condizioni generali vengono affisse su tutti i veicoli coi quali viene svolto il trasporto urbano, come pure presso le fermate più importanti determinate dal concedente su proposta del concessionario.
4. Requisiti che devono essere adempiuti dal concessionario
Articolo 13
Il concessionario può essere una persona giuridica o un imprenditore autonomo che dispone della licenza ottenuta in virtù della Legge sui trasporti nel traffico stradale, mediante la quale gli viene concesso il diritto di trasportare persone nel traffico stradale.
5. Condizioni generali per l’esercizio della concessione inerente al trasporto urbano effettuato con autobus
Articolo 14
L’esercizio della concessione comprende:
1. lo svolgimento del trasporto urbano pubblico di linea effettuato con autobus,
2. la fornitura dei servizi di trasporto alle medesime condizioni per tutti gli utenti e
3. l’affissione di orari e percorsi delle linee, come pure altri simili avvisi, presso le stazioni e le fermate.
Articolo 15
Per esercitare le attività previste dalla concessione, il concessionario deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:
1. le condizioni obbligatorie disciplinate dalla Legge sugli appalti pubblici e dall’Ordinanza sugli appalti pubblici verdi, nonché le condizioni del quarto comma dell’articolo 42 della Legge sugli appalti pubblici;
2. deve essere registrato quale prestatore di tale attività e disporre della licenza valida necessaria per l’esercizio;
3. disporre di un numero sufficiente di veicoli e garantire l’attrezzatura necessaria per poter assicurare l’esercizio regolare e di qualità del trasporto, in conformità con gli obblighi e gli orari del bando;
4. disporre di un numero sufficiente di dipendenti adeguatamente qualificati che sono in grado di garantire l’esercizio regolare e di qualità del trasporto, in conformità con gli obblighi e gli orari del bando;
5. che negli ultimi tre anni abbia svolto trasporti di linea effettuati con autobus e sia stato valutato positivamente dal committente di una simile attività;
6. che negli ultimi sei mesi antecedenti al rilascio del certificato, che non deve risalire a più di 30 giorni rispetto al termine ultimo di consegna dell’offerta, non abbia subito la sospensione della contabilità commerciale;
7. di aver conseguito negli ultimi tre anni un fatturato medio pari ad almeno 1 mio di Euro. Nel caso in cui l’offerente, non sia stato costituito in uno degli anni, per tale anno, si prende in considerazione la realizzazione di 0,00 Euro. Per quel che riguarda le offerte congiunte di più partner, la quantificazione del fatturato viene calcolata sommando le realizzazioni dei singoli interessati;
8. di essere pronto a stipulare un’assicurazione per i danni arrecati a terzi, al comune o allo stato, causati dai suoi dipendenti nel corso dell’esercizio della concessione o relativamente ad essa;
9. di essere capace di fornire la prestazione delle attività in concessione in modo regolare e di qualità, nel rispetto del presente decreto, delle normative, dei regolamenti e degli standard e in ottemperanza alle abitudini locali;
10. di accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, dalla documentazione di gara e dal modello di contratto di concessione.
Il contenuto degli attestati comprovanti l’adempimento dei requisiti verrà più dettagliatamente stabilito dal concedente, nell’ambito del bando di gara pubblica. Nel bando di gara pubblica e nel contratto di concessione il concedente definisce delle appropriate assicurazioni finanziare mediante le quali viene assicurata la serietà dell’offerta e la prestazione degli obblighi. Durante le fasi del bando di gara pubblica, il concedente detiene il diritto di richiedete delucidazioni e attestati aggiuntivi medianti i quali viene comprovato l’adempimento dei requisiti prescritti per il riconoscimento delle competenze.
Articolo 16
Il concessionari che esercita la concessione deve:
1. effettuare il trasporto pubblico urbano di linea durante tutto il periodo di durata della concessione, senza alcuna interruzione e nel rispetto degli orari di tutte le linee, definiti dal contratto di concessione, a prescindere dal numero dei passeggeri;
2. garantire il trasporto rispettando gli orari, tenendo conto che le partenze dalla stazione o dalle fermate più importanti non devono avvenire ore o minuti prima dell’orario previsto;
3. rispettare gli standard tecnico-professionali, organizzativi e finanziari prescritti, come pure le altre normative e gli standard che emergono dal piano di sviluppo comunale in materia;
4. adeguare il suo piano ai piani di sviluppo, alle necessità e agli interessi del concedente;
5. garantire agli utenti una esercizio sicuro, regolare e di qualità della concessione;
6. assicurare l’accesso e lo spazio per le sedie a rotelle e i passeggini;
7. adeguare le sue attività ai regolamenti ed agli standard attuali;
8. rispettare i regolamenti che regolamentano il settore interessato dalla concessione;
9. consentire la vigilanza tecnica e finanziaria, come pure il controllo finalizzato a verificare la legalità del lavoro svolto in conformità con il presente decreto e il contratto di concessione;
10. tenere dei registri contabili e amministrativi appositi per la concessione in conformità con l’articolo 67 della Legge sui servizi pubblici economici e trasmettere al concedente il rendiconto entro un mese dalla conclusione del conto consuntivo, nonché consentire al detto concedente di prendere visione dei conti consuntivi durante il periodo di durata della concessione;
11. informare spontaneamente il concedente sugli eventi che risultano essere significativi per l’esercizio del servizio pubblico;
12. garantire che tutti i beni pubblici o privati che vengono danneggiati durante l’esercizio del servizio pubblico siano ripristinati nello stato originario a sue spese;
13. effettuare il trasporto rispettando le modalità e le condizioni stabilite dal presente decreto e dal contratto di concessione;
14. marcare gli autobus e gli orari adoperando le disposizioni e i colori stabiliti dal concedente;
15. garantire che i conducenti siano curati, abbiano tutti la stessa uniforme, e presentino la scritta dell’azienda e del proprio nome.
Articolo 17
Il concessionario deve esercitare la concessione anche in circostanze impreviste, dovute a cause di forza maggiore, nei limiti delle obiettive possibilità. In detti casi, il concessionario ha il diritto di richiedere, sulla base di fatti comprovati, il rimborso delle spese scaturite dall’esercizio della concessione in circostanze impreviste dovute a cause di forza maggiore.
Qualora subentrassero circostanze considerate quali cause di forza maggiore, il concessionario deve informare il concedente. Il concedente ed il concessionario sono tenuti a prendere una decisione in merito sul da farsi durante circostanze di forza maggiore.
Il concessionario deve comunicare regolarmente agli utenti mediante i mezzi di informazione di massa i cambiamenti del percorso delle linee e degli orari, l’interruzione dei trasporti e simili eventi, immediatamente quando subentrano circostanze che hanno causato o causeranno i suddetti fatti.
Articolo 18
Non si intende per causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti impiegati presso il concessionario. Durante lo sciopero dei dipendenti, il concessionario deve esercitare la concessione in modo da garantire ai passeggeri una fruizione quanto più possibile indisturbata dei servizi della concessione, nel rispetto degli orari.
Articolo 19
Conformemente a quanto previsto dalla legge, il concessionario è responsabile dei danni arrecati agli utenti dei servizi o ad altre persone, provocati dai suoi dipendenti durante l’espletamento della concessione o in relazione ad essa.
Vanno stabilite nel contratto di concessione sia la responsabilità del concedente per azioni fatte dal concessionario sia la portata minima delle assicurazioni.
6. Portata della concessione
Articolo 20
Il concedente conferisce al concessionario il diritto esclusivo di esercitare le attività oggetto della concessione sull’intero territorio di esercizio e per tutto il periodo di durata del contratto di concessione; il concedente concede inoltre il diritto di fruizione delle stazioni di sua proprietà ed altri diritti assegnati nel contratto di concessione, sulla base del presente decreto.
7. Avvio e durata della concessione
Articolo 21
La concessione viene affidata per un periodo pari ad un massimo di dieci (10) anni.
L’avvio del periodo di durata della concessione decorre dal giorno in cui viene stipulato il contratto di concessione. Il rapporto di concessione può estinguersi in anticipo qualora subentrino i motivi menzionati nel presente decreto e nel contratto di concessione.
Articolo 22
Il concessionario acquisisce i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di concessione mediante la stipulazione del contratto di concessione. Il contratto di concessione è stipulato quando viene sottoscritto sia dal concessionario sia dal concedente e nel momento in cui sono adempiute le condizioni sospensive previste dal contratto di concessione.
8. Risorse finanziarie
Articolo 23
Le modalità di finanziamento delle attività della concessione sono definite dal bando di gara pubblica e dal contratto di concessione.
Il concedente ha anzitutto il dovere di garantire durante tutto il periodo di durata della concessione un regolare finanziamento finalizzato all’esercizio delle attività, nella modalità stabilita.
Articolo 24
L’attività oggetto del presente decreto può essere finanziata anche dalle risorse proprie del concessionario; essa viene direttamente finanziata mediante:
– i pagamenti degli utenti per i servizi svolti;
– i fondi stanziati dal bilancio del Comune città di Capodistria – sovvenzioni erogate dal concedente;
– altre risorse.
Nel caso i servizi della concessione vengano finanziati quasi esclusivamente coi fondi stanziati dal bilancio comunale, la procedura di selezione del concessionario deve essere effettuata secondo le normative disciplinanti il procedimento di affidamento degli appalti pubblici.
Prima di stipulare il contratto, il concedente deve rilasciare al concessionario una decisione amministrativa mediante la quale gli concede il diritto esclusivo di esercitare i servizi della concessione; tale procedimento amministrativo non vede la partecipazione di ulteriori soggetti potenzialmente interessati (utenza).
La tariffa dei prezzi del servizio pubblico economico viene determinata dal concedente su proposta del concessionario ed essa può essere modificata mediante delibera emessa dal concedente su proposta del concessionario, qualora vengano adempiute le condizioni previste dal contratto di concessione. I fondi stanziati dal bilancio servono al concessionario per coprire la differenza tra le spese forfettarie derivanti dall’esercizio dei servizi nella portata definita e realizzata e il ricavato dai pagamenti degli utenti dei servizi. Nel contratto di concessione vanno determinati gli importi delle tariffe base, la definizione e la rivalutazione dei prezzi, la forma e la modalità nonché le condizioni delle spese forfettarie, la struttura dei prezzi ovvero le tariffe e i loro adattamenti, come pure le modalità di documentazione e dimostrazione del ricavato.
In base alla tariffa si determina il prezzo base del trasporto, gli sconti previsti in caso di acquisto anticipato di un maggior numero di biglietti, la possibilità di acquisto di abbonamenti mensili e la possibilità di rilascio di abbonamenti economici per alunni, studente, disabili con difficoltà motorie, persone non vedenti e ipovedenti, come pure i prezzi previsti per i pagamenti elettronici se il concessionario li prevede. La tariffa può stabilire anche il prezzo del trasporto del bagaglio e degli animali domestici accompagnatori dei passeggeri.
Il concedente si impegna a finanziare l’attività in concessione in modo tale da arrecare meno spese possibili agli utenti.
Articolo 25
L’importo annuale destinato al concedente non deve superare la cifra, necessaria a coprire le spese ammissibili sostenute a causa dell’adempimento dei doveri previsti dall’attività oggetto della concessione, tenendo conto dei relativi introiti e dell’utile ragionevole.
L’importo del pagamento viene computato aggiungendo alle spese scaturite dall’esercizio della concessione il profitto e i finanziamenti, e detraendo tutte le entrate, derivanti dall’esercizio di tali servizi. La differenza corrisponde all’importo del pagamento.
L’utile ragionevole di cui al primo comma del presente articolo deve rappresentare al massimo il valore del tasso di interesse dei titoli di stato di paragonabile durata a seconda del contratto di concessione, aumentato per un massimo del 2 %.
L’importo del pagamento annuo viene definito in base all’offerta presentata al bando di gara pubblica dall’offerente selezionato. L’offerta presentata in contrasto con le regole del presente articolo non sarà considerata valida.
9. Cessazione del rapporto di concessione
Articolo 26
Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si estingue di regola allo scadere del periodo per il quale è stato stipulato il contratto di concessione. Il rapporto di concessione viene cessato anche per i motivi menzionati nell’articolo 26 del presente decreto.
Le condizioni e le modalità di cessazione della concessione vengono più dettagliatamente definite col contratto di concessione.
10. Cessazione del contratto di concessione
Articolo 27
Il contratto di concessione cessa di valere:
1. allo scadere del periodo stabilito,
2. con una cessazione consensuale,
3. con una rinuncia ovvero con una risoluzione,
4. con l’acquisto,
5. con la revoca e
6. con l’acquisizione.
Articolo 28
(rinuncia ovvero risoluzione del contratto di concessione)
Il contratto di concessione può cessare causa la rinuncia/risoluzione del concedente se:
a) è stato avviato nei confronti del concessionario un procedimento di amministrazione controllata, fallimento o liquidazione;
b) se al concessionario è stata emessa una decisione giudiziaria o una declaratoria di decadenza dovuta alla violazione delle normative, del contratto di concessione o degli atti amministrativi, accolti al fine dell’esercizio della concessione, e se tale provvedimento implica che il concessionario non sarà più in grado di garantire un corretto esercizio delle attività;
c) successivamente alla stipulazione del contratto di concessione emerge che il concessionario abbia fornito dati falsi e forvianti che hanno inciso sull’affidamento della concessione;
d) il concessionario viola il contratto di concessione in modo tale da arrecare un consistente danno al concedente;
e) sussiste un ragionevole dubbio che il concessionario non sia in grado di far fronte ai propri obblighi primari;
f) il concessionario non esegue i doveri assunti nel modo definito dal presente decreto e dal contratto di concessione, anche dopo esser stato ammonito per iscritto dal concedente.
Nel caso venga adempiuta una delle condizioni di cui al primo alinea del primo comma del presente articolo, il concedente ha la facoltà di avviare il procedimento di risoluzione unilaterale del contratto di concessione. Il contratto di concessione viene sciolto unilateralmente per via giudiziaria, nel rispetto dei regolamenti dell’ordinamento civile. La procedura di risoluzione del contratto di concessione può essere annullata (ritiro dell’azione legale) se la proposta di avvio di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione viene respinta, se viene applicata o approvata l’amministrazione controllata, se l’offerente viene venduto in qualità di persona giudiziaria (in fase di fallimento) o se sopraggiunge qualsiasi altro simile fatto. Le condizioni, di cui al secondo ovvero terzo alinea del comma precedente del presente articolo, in virtù delle quali il concedente ha la facoltà di avviare la procedura di risoluzione unilaterale, sono adempiute nel momento in cui la declaratoria di decadenza o la decisione giudiziaria mediante la quale è stata emessa al concessionario una sanzione penale o amministrativa, diventa definitiva. La sussistenza dei motivi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto del comma del presente articolo viene più dettagliatamente definita nel contratto di concessione.
La risoluzione unilaterale del contratto non è consentita per inadempienza del concessionario se le circostanze giustificanti tale provvedimento sono dovute a cause di forza maggiore o sono circostanze impreviste ed insormontabili, indipendenti dal concessionario.
Articolo 29
(cessazione consensuale della concessione)
Le parti convengono in merito alla cessazione consensuale del rapporto concessorio, quando rilevano di comune accordo e in armonia con il presente decreto l’impossibilità di proseguire le attività, oggetto del contratto di concessione, in seguito al verificarsi di cambiamenti sostanziali di natura economica o di sistema ovvero a causa di altre circostanze affini. Le condizioni riguardanti la cessazione consensuale vanno più dettagliatamente definite nel contratto di concessione e nell’atto scritto di cessazione.
Gli altri doveri e diritti scaturiti dalla concessione consensuale sono definiti nel contratto di concessione e nell’atto scritto di cessazione consensuale.
Articolo 30
(acquisto della concessione)
Il concedente detiene il diritto di acquistare anzitempo la concessione. Le condizioni di acquisto vanno più dettagliatamente definite nel contratto di concessione.
Articolo 31
(revoca della concessione)
Il rapporto concessionario cessa nel momento in cui il concedente revoca al concessionario la concessione in armonia con il presente decreto.
Il concedente ha la facoltà di revocare la concessione al concessionario nei seguenti casi:
a) se il concessionario non rispetta i tempi stabiliti entro i quali egli ha l’obbligo di dare inizio alla prestazione delle attività;
b) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che impongono l'abbandono del regime concessorio;
c) se il concessionario non presta l’attività in maniera regolare e professionale ed entro i termini e gli orari stabiliti;
d) in caso di ripetute violazioni dei regolamenti e del contratto di concessione.
Le condizioni riguardanti la revoca della concessione vengono determinate nel contratto di concessione. Il concedente deve rilasciare al concessionario un’apposita decisione nella quale attesta la revoca. Il rapporto concessionario cessa il giorno in cui la suddetta decisione di revoca diventa definitiva.
Qualora la revoca sia dovuta a motivi di cui al secondo alinea del secondo comma del presente articolo, il concessionario ha il diritto di beneficiare del risarcimento previsto dalle norme generali in materia.
Articolo 32
(acquisizione della concessione)
Il concedente ha la facoltà di assumere il servizio pubblico economico in propria regia.
Le condizioni e le modalità di acquisizione vengono definite nel contratto di concessione.
Articolo 33
(acquisizione temporanea)
Qualora il concessionario non possa garantire un regolare esercizio delle attività causa l’inadempienza dei suoi dipendenti, la gestione dei servizi può essere assunta temporaneamente dal concedente, nel rispetto delle modalità definite nel contratto di concessione.
11. Trasferimento della concessione
Articolo 34
Il trasferimento della concessione a un terzo non è consentita in assenza di previo assenso scritto del concedente.
Il concessionario assegna in subappalto l’espletamento di alcuni compiti previsti dall’attività in concessione, esclusivamente previo assenso scritto del concedente.
12. Vigilanza sull’esercizio della concessione
Articolo 35
La vigilanza sull’esercizio del contratto di concessione viene svolta dal concedente.
Il concedente ha la facoltà di affidare taluni aspetti tecnici del controllo ed altre mansione della supervisione ad un ufficio competente in materia o ad un’altra istituzione.
Il concessionario è tenuto a consentire al concedente di effettuare il controllo degli impianti, dei veicoli e dei dispositivi della concessione, come pure di prendere visione di tutta la documentazione che interessa la medesima, di tutte le banche dati gestite relativamente ad essa, ed offrire tutte le delucidazioni ed informazioni richieste.
I controlli devono essere svolti senza incidere sull'attività del concessionario e su quella di terzi. Il controllo va svolto di regola durante il normale orario di lavoro del concessionario. Il responsabile della vigilanza si presenta disponendo dell'autorizzazione del concedente.
Delle operazioni di controllo è redatto un apposito verbale, sottoscritto dal rappresentante del concessionario e dal concedente ovvero dal suo incaricato.
Articolo 36
(obbligo di relazionamento)
Il concessionario ha l’obbligo di fornire regolarmente delle relazioni in merito all’esercizio della concessione.
Il concessionario ha l’obbligo di elaborare almeno due volte all’anno una relazione completa relativa all’esercizio delle attività oggetto della concessione, dalla quale deve emergere il numero dei passeggeri trasportati su ciascuna delle linee, nonché il numero complessivo di passeggeri trasportati durante l’anno in corso.
Articolo 37
(misure di controllo)
Se il concedente constata che il concessionario non soddisfa gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, egli ha la facoltà di imporli l’adempimento dei medesimi, come pure altri atti scaturenti dal presente decreto e dal contratto di concessione.
13. Procura riguardante il bando pubblico e la selezione del concessionario
Articolo 38
Il concedente seleziona il concessionario in base ad un bando di gara pubblica che va pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, sul portale degli appalti pubblici, nella Gazzetta ufficiale dell’UE e sul sito web del concedente; successive delucidazioni in merito al bando vanno pubblicate esclusivamente sul portale degli appalti pubblici.
La delibera di avvio del bando di gara pubblica viene accolta dal sindaco.
Il bando di gara pubblica viene attuato applicando in maniera conforme le disposizioni della:
– Legge sul partenariato pubblico-privato,
– Legge sui servizi pubblici economici,
– Legge sugli appalti pubblici.
Nell’esaminare le offerte, il concedente è tenuto ad assicurare la trasparenza e la parità di trattamento.
Articolo 39
Il bando di gara pubblica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
– l’oggetto e il territorio interessato dalla concessione,
– l’avvio e la durata della concessione,
– i requisiti richiesti dal concessionario,
– i contenuti obbligatori da allegare all’offerta,
– le referenze tecniche ed altri attestati in base ai quali viene valutata la qualificazione dell’offerente,
– i criteri di selezione del concessionario,
– il termine ultimo e le modalità di presentazione dell’offerta,
– il termine di notifica della decisione sulla scelta,
– le persone responsabili della trasmissione delle informazioni durante lo svolgimento del bando di gara pubblica.
Articolo 40
Il concedente deve definire nel bando di gara pubblica dei criteri chiari e trasparenti mediante i quali sarà possibile selezionare il concessionario economicamente più vantaggioso.
I criteri per la selezione del concessionario sono:
– il prezzo dei servizi rientranti nell’attività concessionaria,
– gli standard di attuazione dell’attività concessionaria (frequenza delle partenze, attrezzatura aggiuntiva dei veicoli e dell’infrastruttura …),
– le referenze aventi come oggetto lo svolgimento di trasporto urbano di linea effettuato con autobus.
Oltre ai suddetti criteri, vanno presi in considerazione anche quelli definiti dall’Ordinanza sugli appalti verdi e da altri regolamenti disciplinanti i criteri per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’esecuzione di trasporti effettuati con autobus.
I criteri in base ai quali il concedente selezionerà l’offerta più vantaggiosa devono essere descritti e valutati nella documentazione del bando di gara pubblica.
Articolo 41
Per le questioni inerenti alla pubblicazione del bando di gara pubblica, l’attuazione del procedimento di selezione del concessionario e la selezione del medesimo è incaricata l’amministrazione comunale.
Per la sottoscrizione del contratto e per tutte le altre questioni riguardanti la procedura di stipulazione ed attuazione del rapporto di concessione è delegato il sindaco.
Articolo 42
(commissione di esperti)
Per la predisposizione ed attuazione del bando di gara pubblica, per l’analisi e valutazione delle offerte ovvero domande pervenute, nonché per la stesura della relazione tecnica, viene nominata dal sindaco una commissione di esperti.
La commissione di esperti ha un presidente e due membri. Il presidente ed i due membri devono aver conseguito almeno una laurea di primo livello ed adeguate esperienze in materia, in modo da garantire una valutazione tecnica delle offerte ovvero domande pervenute.
Il presidente e tutti gli altri membri della commissione di esperti devono soddisfare tutte le condizioni di cui al secondo comma dell’articolo 52 della Legge sul partenariato pubblico-privato; tale adempimento viene attestato mediante la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione. Qualora venisse accertato che uno dei membri non soddisfi la condizione di cui alla frase precedente, egli verrà immediatamente revocato dall’incarico e al suo posto verrà scelto un sostituto.
Nell’effettuare determinate fasi della procedura di attuazione del bando di gara pubblica devono essere presenti tutti tre i membri della commissione di esperti (per es. apertura delle offerte). La relazione di valutazione delle offerte pervenute viene altresì elaborata e sottoscritta da tutti i membri della detta commissione.
La commissione di esperti ha la facoltà di avvalersi dell’aiuto e della consulenza nella predisposizione e nell’attuazione del bando di gara pubblica, degli uffici tecnici del concedente, come pure di collaboratori esterni. Al fine di garantire una corretta selezione del concessionario, possono far parte della commissione anche collaboratori esterni aventi specifiche conoscenze nel settore.
Decide in merito alla selezione del concessionario l’amministrazione comunale mediante delibera amministrativa emessa sulla base della relazione redatta dalla commissione di esperti. In seguito all’entrata in vigore dell’atto di selezione, la suddetta relazione viene trasmessa in visione al consiglio comunale.
14. Stipulazione del contratto di concessione
Articolo 43
La concessione viene istituita al giorno della sottoscrizione del contratto di concessione nel quale vengono definiti i rapporti reciproci tra il concedente ed il concessionario.
Qualora emergessero delle difformità tra il presente decreto e il contratto di concessione vengono applicate le disposizioni del presente decreto.
15. Modifica al contratto di concessione
Articolo 44
Il concedente può richiedere una modificazione del contratto di concessione nei seguenti casi:
1. cambiamento delle norme legislative e dei regolamenti che incidono sulle disposizioni del contratto di concessione;
2. sopraggiunta di circostanze che non potevano essere previste al momento della sottoscrizione del contratto di concessione;
3. nel caso sia necessario tutelare l’interesse pubblico.
III DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45
(applicazione della legge)
Tutte le controversie scaturenti dal rapporto di concessione vengono risolte esclusivamente sulla base del sistema giudiziario della Repubblica di Slovenia.
Articolo 46
(clausola arbitraria)
Nel contratto di concessione può essere definito quale responsabile della presa di decisioni riguardanti le controversie tra il concedente ed il concessionario l’arbitrato.
Articolo 47
A decorre della data di entrata in vigore del presente decreto cessa di valere il Decreto sulla concessione riferita all’esercizio del servizio pubblico economico “Trasporto pubblico urbano effettuato con autobus” (Bollettino uff. n. 1/96).
Articolo 48
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 371-147/2013
Capodistria, 18 aprile 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.