Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1572. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, stran 4895.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 11. seji dne 18. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture Občine Horjul (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Geas d.o.o. Ljubljana, štev. 21/08 v aprilu 2008 in štev. 36/2012 v decembru 2012.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne opreme z izračunom obračunskih stroškov obračunskih območij Občine Horjul,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(obračunska območja)
Za komunalno opremo s statusom grajenega javnega dobra je določeno eno obračunsko območje in je stroškovno razdeljeno na celotno območje občine. Stroški so ovrednoteni in prikazani kot skupni stroški obstoječe komunalne opreme.
Za komunalno opremo, ki je namenjena posameznim naseljem so določena manjša obračunska območja:
1. Horjul
2. Lipalca
3. Vrzdenec
4. Ljubgojna
5. Zaklanec
6. Podolnica
7. Lesno Brdo
8. Koreno
9. Samotorica
10. Žažar.
Območja vključujejo tako zazidane kot nezazidane parcele, katerih priključitev je možna na že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Manjše enote urejanja prostora ter R območja so v programu opremljanja obremenjena s skupno infrastrukturo skupnih stroškov obstoječe opreme, ter za komunalne vode in naprave, na katere se lahko priključujejo po stroškovniku obračunskega območja, na katerega se predmetna komunalna infrastruktura navezuje oziroma priključuje.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Obstoječo komunalno opremo predstavlja naslednja komunalna infrastruktura:
– ceste z javno razsvetljavo,
– javne površine, zelenice, igrišča in parkirišča,
– vodovodno omrežje vključno s hidrantnim omrežjem,
– kanalizacija za odvod odpadnih sanitarnih in meteornih vod.
III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(skupni in obračunski stroški)
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme so upoštevani naslednji stroški:
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme,
– stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme in
– stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).
Skupni stroški so v programu opremljanja enaki obračunskim stroškom.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju celotne občine in znaša Dp = 30 % in Dt = 70 %. V tabeli obračunskih stroškov je v vrednostih Cpi in Cti že upoštevan oziroma izračunan delež Dp in Dt.
   Dp    – delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka;
  Dt    – delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K (dejavnost):
+----------+------------------------------+-------------------+
|Šifra CC- |Namembnost objekta      | Faktor dejavnosti |
|SI    |               |   K(dej.)   |
+----------+------------------------------+-------------------+
|111    |Enostanovanjske stavbe    |    0,9    |
+----------+------------------------------+-------------------+
|1121   |Dvostanovanjske stavbe    |    1,0    |
+----------+------------------------------+-------------------+
|1122   |Tri in večstanovanjske stavbe |    1,3    |
+----------+------------------------------+-------------------+
|113    |Stanovanjske stavbe za posebne|    1,3    |
|     |družbene skupine       |          |
+----------+------------------------------+-------------------+
|121    |Gostinske stavbe       |    0,7    |
+----------+------------------------------+-------------------+
|122    |Poslovne in upravne stavbe  |    0,7    |
+----------+------------------------------+-------------------+
|123    |Trgovske stavbe in stavbe za |    0,7    |
|     |storitvene dejavnosti     |          |
+----------+------------------------------+-------------------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za |    0,7    |
|     |storitvene dejavnosti     |          |
+----------+------------------------------+-------------------+
|125    |Industrijske stavbe in    |    0,7    |
|     |skladišča           |          |
+----------+------------------------------+-------------------+
|1265   |Stavbe za šport        |    0,7    |
+----------+------------------------------+-------------------+
|127    |Druge nestanovanjske stavbe  |    0,7    |
|     |(kmetijske …)         |          |
+----------+------------------------------+-------------------+
|     |Druge stavbe, ki niso     |    1,0    |
|     |razvrščene znotraj teh skupin |          |
|     |ali se jih ne da opredeliti  |          |
+----------+------------------------------+-------------------+
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. člen
(obračunski stroški obračunskih območij)
Preračunani obračunski stroški na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct) po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
na dan 31. 12. 2012
+----------+----------+---------+------------+----------+----------+
|OBRAČUNSKO|  CESTE | VODOVOD |KANALIZACIJA| SKUPNI | OB. STR. |
| OBMOČJE |  z JR  |     |      | STR. OBČ.| SKUPAJ |
| EUR/m2 +----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|     | Cpi| Cti | Cpi| Cti| Cpi | Cti | Cpi| Cti | Cpi| Cti |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 35/1, |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|VS 35/2 in|  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|VS 35/9  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Horjul  |2,18| 9,98|0,81|3,72| 1,03 |4,71 |3,37|15,43|7,40|33,84|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 35/8  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Lipalca  |1,73| 7,93|0,91|4,19| 0,00 |0,00 |3,21|14,70|5,86|26,81|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 37/1, |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|VS 37/2 in|  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|VS 37/3  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Vrzdenec |2,21|10,13|0,78|3,56| 1,17 |5,35 |3,21|14,70|7,37|33,73|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 35/3  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Ljubgojna |2,12| 9,69|0,95|4,35| 0,98 |4,48 |3,37|15,43|7,42|33,95|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 35/6  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Zaklanec |2,04| 9,34|0,99|4,55| 0,00 |0,00 |3,21|14,70|6,25|28,58|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 35/5  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Podolnica |2,16| 9,90|0,66|3,02| 1,77 |5,43 |3,21|14,70|7,81|33,05|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 35/7-1 |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|in VS   |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|35/7-2  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Lesno Brdo|1,93| 8,85|0,75|3,45| 0,00 |0,00 |3,21|14,70|5,90|27,00|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 36/2, |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|VS 36/3 in|  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
|VS 36/4  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Koreno  |2,25|10,29|0,86|3,95| 0,00 |0,00 |3,21|14,70|6,32|28,93|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 36/1  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Samotorica|2,48|11,37|0,77|3,53| 0,00 |0,00 |3,21|14,70|6,47|29,59|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|VS 38/1  |  |   |  |  |   |   |  |   |  |   |
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
|naselje  | € | € | € | € | €  | € | € | € | € | € |
|Žažar   |2,20|10,08|0,88|4,05| 0,00 |0,00 |3,21|14,70|6,30|28,83|
+----------+----+-----+----+----+------+-----+----+-----+----+-----+
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju na naslednji način:
KPij = (A(parcela) · Cpij) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ctij)
   Zgornje oznake pomenijo:
  KPij      znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
          posamezni vrsti komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju;
  A(parcela)   površina parcele;
  Cpij      obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
          na obračunskem območju za posamezno vrsto
          komunalne opreme;
  K(dejavnosti)  faktor dejavnosti;
  Ctij      obračunski stroški, preračunani na m2 neto
          tlorisne površine na obračunskem območju za
          posamezno vrsto komunalne opreme;
  A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta;
  i        posamezna vrsta komunalne opreme;
  j        posamezno obračunsko območje.
Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino gradbene parcele ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta in višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta.
Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
9. člen
(minula vlaganja investitorjev)
V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki so gradili objekte na zazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4. 2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja, in sicer:
– Investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 12. 2012 na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za legalizacijo pridobijo do 31. 7. 2013, plačajo 50 % izračunanega komunalnega prispevka.
– Investitorjem, ki gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta ne pridobijo v določenem roku, se preteklih vlaganj ne prizna in komunalni prispevek plačajo v polnem znesku.
Investitorji, ki bodo uveljavljali znižano plačilo komunalnega prispevka iz prve alineje tega člena in gradbenega dovoljenja v določenem roku ne bodo pridobili, se jim na podlagi pisnega zaprosila že plačani komunalni prispevek vrne v vplačani višini. Ob kasnejšem ponovnem vlaganju vlog za izdajo gradbenega dovoljenja pa bodo investitorji morali na novo zaprositi za izračun komunalnega prispevka in ga plačati v celoti.
V primerih legalizacije objektov se vsem investitorjem, ki so gradili objekte na nezazidljivem zemljišču v obdobju do 1. 4. 2001 in so vlagali v gradnjo komunalne infrastrukture, se za objekt, ki je predmet legalizacije, prizna pretekla vlaganja in sicer:
– investitorji, ki bodo legalizirali objekte (pridobili gradbeno dovoljenje) v obdobju 2 let od datuma sprejema novih prostorskih aktov, plačajo 25 % izračunanega komunalnega prispevka,
– investitorji, ki bodo legalizirali objekte (pridobili gradbeno dovoljenje) v obdobju od 2 do 3 let od datuma sprejema novih prostorskih aktov, plačajo 50 % izračunanega komunalnega prispevka,
– investitorjem, ki bodo legalizirali objekt po preteku 3 let od datuma novih prostorskih aktov, se preteklih vlaganj ne prizna in plačajo komunalni prispevek v celoti.
10. člen
V primeru, da investitor gradi nov objekt na mestu starega, izvede rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo in se pri tem spremeni neto tlorisna površina stavbe, se komunalni prispevek zaračuna za povečano površino.
KP = neto tlorisna površina objekta po posegu, minus neto tlorisna površina pred posegom krat faktor dejavnosti krat opremljenost.
Če je neto tlorisna površina manjša, se razlika investitorju ne vrne.
11. člen
(oprostitev plačila)
Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:
– za vse objekte, katerih je investitor občina,
– javna gospodarska infrastruktura,
– objekte splošnega družbenega pomena: kultura, muzeji, knjižnice, javno zdravstvo,
– gasilske domove,
– zunanja športna igrišča,
– javne vrtce in šole.
12. člen
(dokumentacija za odmero)
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo. K vlogi za odmero komunalnega prispevka investitor priloži: projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v primeru nadomestne gradnje pa poleg projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja še posnetek obstoječega stanja in načrt rušitve starega objekta.
13. člen
(indeksiranje stroškov opreme)
Stroški opremljanja na enoto mere (Cpi in Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(dostop do podatkov)
Priloge navedene v 1. in 2. členu so na vpogled na sedežu Občine Horjul.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 81/08, 118/08, 60/10, 80/10, 100/11 in 102/12).
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0003/2013
Horjul, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.