Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1591. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012, stran 4937.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 25. aprila 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žalec za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 403-03-0001/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.