Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1597. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 1, stran 4945.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 1
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr. in 37/12 – popr.) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– Odlok o prostorskem načrtu,
– Odlok o strateškem delu prostorskega načrta,
– grafični prikazi strateškega dela,
– grafični prikazi izvedbenega dela,
– priloge prostorskega načrta in
– Sprememba št. 1.«.
Za zadnjim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(7) Sprememba št. 1 vsebuje:
1. Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora,
2. Grafični prikazi izvedbenega dela:
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000: listi št. 8, 12 in 13,
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:5000: listi št. 8, 12 in 13.«
(8) Vsebine iz prejšnjega odstavka nadomestijo istovrstne vsebine iz drugega odstavka tega člena.
2. člen
V 44. členu se za zadnjim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(4) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod pogojem, da se velikost novih gradbenih parcel oblikuje na način, da je velikost posamezne gradbene parcele skladna z določili drugega in tretjega odstavka tega člena in da novo nastale parcele omogočajo gradnjo objekta ob upoštevanju določil 37. in 43. člena tega odloka.
(5) Velikost gradbene parcele se določi tako, da se na gradbeni parceli opredeli površine za gradnjo stavb, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in manipulacijske površine, površine, namenjene zagotavljanju požarne varnosti, in zelene površine, opredeljene glede na namen gradnje.
(6) Ne glede na določila četrtega odstavka tega člena je delitev parcel dopustna za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013
Žiri, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.