Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Ob-2529/13 , Stran 1561
Ob-2529/13
Javno podjetja Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer. 2. Predmet prodaje: nepremičnina ID znak: 259-1425/6-0, parc. št. 1425/6, k.o. 259 – Ljutomer, ki obsega 1.329 m2 zemljišča, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo, v izmeri 319 m2, poslovno stavbo, v izmeri 134 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 17 m2 in dvorišče, v izmeri 859 m2. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe znaša 96.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani lastnika. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 3. 6. 2013 ob 9. uri, na naslovu Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbo. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko ter izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe. 7. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje en dan pred javno dražbo plačati varščino v višini 9.600,00 EUR (10% izklicne cene) na transakcijski račun Javnega podjetja Prlekija d.o.o., št. SI56 3300 0000 3716 255 pri Hypo Alpe-Adria Bank d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine«.Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki pa ne bodo uspeli pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plače kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. 02/585-82-41 ali po elektronski pošti: davorin.kurbos@jp-prlekija.si. Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Davorinom Kurbosom. 9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem lastnikov Javnega podjetja Prlekija d.o.o., postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 10. Drugi pogoji: – Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. – Na predmetu prodaje obstoji hipoteka v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in bo v primeru prodaje banka izdala izbrisno pobotnico. – Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa) ter morebitne druge stroške v zvezi s prodajo, plača kupec. – Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po zaključku javne dražbe skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. – Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine.
Javno podjetje Prlekija d.o.o.