Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1580. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Hrvatinov, stran 4912.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Hrvatinov
Št. 371-153/2013
Koper, dne 19. aprila 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 39/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Hrvatinov
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na javnem parkirišču v centru naselja Hrvatini, ki predstavlja javno dobro s parcelno št. 1902/1, k.o. Hribi.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi« upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 60 minut;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. točke tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-153/2013
Koper, dne 18. aprila 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” situati nel centro di Crevatini
N. 371-153/2013
Capodistria, 19 aprile 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino uff., n. 45/01 e Gazzetta uff. della RS, n. 1/2012) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18 aprile 2013, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” situati nel centro di Crevatini
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa il parcheggio nel centro di Crevatini, il quale costituisce bene pubblico, comprendete la particella catastale n. 1902/1, del c.c. di Hribi.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate ai veicoli destinati alle necessità delle attività aziendali operanti presso zone contigue.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine;
– la fruizione gratuita del parcheggio quando questa non supera i 60 minuti;
– la possibilità di abbonamento parcheggio per le attività aziendali.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-153/2013
Capodistria, 18 aprile 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost