Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1568. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur, stran 4880.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11, 10/12, 94/12 – ZDoh) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-38/2012-38/429 z dne 19. 3. 2013, družba DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur, izdaja
A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba DOMPLAN, d.d..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– do 31. decembra 2013 v višini, kot so prikazane v
tabeli 1: Tarifne postavke za distribucijo do 31. 12. 2013. Priloge 1, ki je sestavni del tega akta;
– od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 v višini, kot so prikazane v
tabeli 2: Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Priloge 1;
– od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 v višini, kot so prikazane v
tabeli 3: Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Priloge 1.
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur (Uradni list RS, št. 108/12).
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2015.
Št. OMR-77/36-2013
Kranj, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2430-0028
DOMPLAN, d.d.
Zakoniti zastopnik
Vera Zevnik l.r.