Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1582. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško, stran 4915.

Na podlagi zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), zakona o vodah (ZV-1 Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08 in 57/12), zakona o prekrških (ZP-1 – UPB8 Uradni list RS, št. 29/11, 43/11 in 21/13), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 25. seji, dne 25. 4. 2013, sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa na območju Občine Krško, na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško (v nadaljevanju: HE Krško) na reki Savi, od meje med občinama Sevnica in Krško do jezovne zgradbe HE Krško plovbni režim, z namenom zagotoviti varnost plovbe ob izvajanju gospodarskih, turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišč oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer in
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
(3) Občina Krško in koncesionar s hidroelektrarnama gorvodno in dolvodno od plovbnega območja ter z upravljavcem vodotoka na akumulacijskem bazenu HE Krško skleneta poseben sporazum o pravilih medsebojnega obveščanja, o načinu obveščanja uporabnikov plovnega območja ob pojavu visokih voda ali pojavu izredne denivelacije gladine vodotoka, o spremljanju in odstranjevanju plavja, o nalaganju sedimentov in premeščanju plitvin, o obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarn in o usklajevanju drugih ukrepov v izrednih razmerah, ko je potrebno omejiti ali prepovedati plovbo.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kakor izrazi uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
(1) Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka Sava na območju akumulacijskega bazena HE Krško, na območju Občine Krško, ki zajema območje od meje med občinama Krško in Sevnica do kamnoloma Gunte, in sicer do navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (X: 537463,686489; Y: 92879,767361) in na levem bregu reke Save (X: 537597,036756; Y: 92944,458116). Na ostalih delih celinske vode akumulacijskega bazena HE Krško je plovba prepovedana. Območja prepovedi plovbe koncesionar ustrezno označi s predpisanimi znaki za prepoved plovbe.
(2) Orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba, je določen v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
(1) V plovbnem območju iz prejšnjega člena je plovba dovoljena s čolni na vesla, z jadrnicami, rafti, športnimi veslaškimi čolni, jadralnimi deskami, splavi in pedalini. Plovba se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe. V primeru izvajanja ribiških in drugih dovoljenih dejavnosti (ribiška in športna tekmovanja, turistične prireditve, ipd.) je potrebno spoštovati začasne omejitve plovbe oziroma izvajati plovbo na način, da te dejavnosti niso motene in se lahko prosto izvajajo.
(2) Plovba na plovbnem območju je v obdobju normalnih plovnih razmer dovoljena plovilom z dolžino manjšo od 24 m, največjo širino 5,05 m in največjim ugrezom do 1,4 m. Koncesionar lahko izjemoma za izvajanje javnih potniških in turističnih prevozov ter športnih in drugih prireditev, po predhodni preveritvi ustreznosti plovnih karakteristik plovila s plovnimi omejitvami plovbnega območja, s posebnim dovoljenjem dovoli tudi plovbo večjih plovil od predpisanih. V primeru nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, koncesionar plovbnega območja na predpisan način omeji plovbo plovilom določene velikosti ali v primeru višje sile in splošne nevarnosti za varnost plovbe prepove plovbo vsem plovilom na plovbnem območju.
(3) Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti plovilo z vode.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČEMA IN VSTOPNO IZSTOPNIMA MESTOMA
5. člen
(1) Opravljanje nalog skrbnika plovbnega območja, ki obsega skrb za varnost plovbe na plovbnem območju, operativna opravila pri izvajanju nadzora stanja plovbnega območja in vse ostale upravne naloge skrbnika ter upravljanje s pristaniščema in vstopno izstopnima mestoma je izbirna lokalna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija.
(2) Pravice in obveznosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s koncesijo bo določal poseben koncesijski akt (odlok).
(3) Koncesionar v okviru svojih nalog skrbnika plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE Krško in izvajalca gospodarske javne službe, ki sta odgovorna za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu oziroma koncesijski pogodbi ter upravljavca vodotokov. Če ovira ogroža varnost plovbe, koncesionar lahko omeji ali prepove plovbo.
(4) Koncesionar zagotovi označitev območja prepovedi plovbe in druga območja, kjer je plovba omejena (ribja drstišča, gnezdišča ptic, območja prireditev, ipd). Označbo plovbnega območja z območji prepovedi in omejitve plovbe, koncesionar pregledno prikaže na opozorilno-informacijskih tablah, ki jih postavi v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih na dobro vidnih mestih.
(5) Koncesionar v namen preprečevanja plovbnih nezgod, s sodelovanjem civilne zaščite, policije in drugih pristojnih državnih organov ter s hidroelektrarnama gorvodno in dolvodno od plovbnega območja ter upravljavcem vodotoka na območju akumulacijskega bazena, sprejme načrt ukrepov v primeru plovbnih nesreč, s katerim predpiše način obveščanja in ukrepanja pri reševanju ob nesrečah plovil in drugih nesrečnih dogodkih, v katerih je ogroženo človeško življenje ali naravno okolje na plovbnem območju ter določi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za fizično preprečevanje plovilom, da bi lahko zaplula v cono pred prelivnimi polji hidroelektrarne, kjer je plovba strogo prepovedana.
(6) Na opozorilno-informacijskih tablah koncesionar pregledno predstavi tudi vse pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe, predpisane ukrepe, s katerimi se preprečuje možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi telesi površinskih voda in klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju ter objavi dnevne informacije o stanju plovbnega območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, omejitve ali prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev, ipd.).
(7) Koncesionar določi posebno lokacijo za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode pred splavitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila.
(8) Koncesionar lahko izvajanje operativnih opravil v zvezi z označevanjem, vzdrževanjem in izvajanjem nadzora stanja plovbnega območja ter drugih opravil v zvezi z zagotavljanjem varnosti plovbe in ohranjanja okolja ter obveščanja, s pogodbo prepusti drugemu ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
(9) Občinska uprava o izboru koncesionarja po tem odloku obvesti koncesionarja HE Krško in upravljavca vodotoka oziroma izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na plovbnem območju.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
6. člen
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez motornega pogona kot so:
– splavi,
– čolni na vesla,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske in
– pedalini.
(2) Državni organi in pristojne javne službe ter pooblaščene organizacije iz 15. člena tega odloka, lahko pri izvajanju službenih nalog in intervencijskih dejavnosti na plovbnem območju uporabljajo tudi plovila na motorni pogon.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
7. člen
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta pristanišči in vstopno izstopni mesti (lokaciji sta grafično opredeljeni v prilogi):
– pristanišče in vstopno izstopno mesto Gunte (X: 536504,16; Y: 93748,14 in X: 536488,12, Y: 93752,4),
– pristanišče in vstopno izstopno mesto Rožno (X: 533926,3, Y: 94153,03).
(2) Koncesionar skladno z določili zakonodaje o vodah in graditvi objektov ter upoštevaje usmeritve pristojnih državnih organov uredi pristanišča oziroma vstopno izstopna mesta in zagotovi pogoje iz prvega odstavka 16. člena veljavnega Zakona o plovbi po celinskih vodah ter pridobi soglasje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo iz 10. člena tega zakona.
(3) Koncesionar zanje pridobi tudi soglasje koncesionarja HE Krško in izvajalca gospodarske javne službe.
(4) Za poseg na vodno in priobalno zemljišče mora koncesionar pridobiti tudi vodno soglasje.
(5) Pristanišča in vstopno izstopna mesta ter vsa infrastruktura, ki se nanje navezuje (poti in dostopi, infrastruktura za obiskovalce, lokali in drugi objekti) morajo biti umeščeni v prostor tako, da se pri tem ne posega v območja nadomestnih habitatov. Pri tem je potrebno ohraniti tudi ostalo drevesno vegetacijo.
(6) Gradbena dela za izgradnjo pristanišč in vstopno izstopnih mest se izvajajo tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti. Brežine se lahko urejajo le sonaravno z uporabo lesa in kamna.
(7) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno v celoti upoštevati vsebino Naravovarstvenih smernic za državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Krško, v katerih je podana vsebina za področje ohranjanje narave (naloga št. 3-III-2/3-O-04/SS,VJ, april 2004).
(8) Globina ter urejenost pristanišč in vstopno izstopnih mest morata omogočiti varno vplutje in izplutje vseh na plovbnem območju dovoljenih plovil, varno izkrcanje oseb in tovora ter varen privez plovil.
8. člen
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda koncesionar plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
(2) Za dovoljenje uporabnik pristanišča plača pristojbino, ki jo določi Občinski svet Občine Krško s sklepom. Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe.
(3) S pridobivanjem pristojbin se zagotovijo sredstva za redno vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest.
9. člen
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem območju, ne plačujejo čolni, ki se uporabljajo za: nadzorno-čuvajske in druge upravne namene, iskanje, reševanje in nudenje zdravniške pomoči, izvajanje ribiških varstveno-gojitvenih nalog in drugih nalog s področja varovanja narave, vzdrževanja vodotoka, pristanišč in vstopno-izstopnih mest, izvajanja koncesije za HE Krško ter za izvajanje humanitarnih, kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, ki izvajajo različne aktivnosti v javno korist.
10. člen
Za športne veslaške čolne in druga neregistrirana plovila ni stalnih privezov in se morajo po končani plovbi umakniti na obalo. Za plovila, ki so nesposobna za plovbo, uporaba priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČ IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST
11. člen
(1) Naloge upravljanja pristanišč in vstopno izstopnih mest v skladu s 5. členom tega odloka izvaja koncesionar.
(2) Upravljanje obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– dolžnost označitve pristanišč in vstopno izstopnih mest;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil;
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju;
– izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda;
– zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;
– izvajanje operativnih nalog skrbnika;
– izdajanje dovoljenj za prevoz oseb in blaga in
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Koncesionar podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih ter določi pogoje in način koriščenja pristaniških storitev.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba na plovbnem območju je dovoljena celo leto v dnevnem času od vzhoda do zahoda sonca.
13. člen
(1) Plovba izven dnevnega časa je dovoljena v času prireditev na podlagi dovoljenja koncesionarja, določenega s tem odlokom in soglasja koncesionarja HE Krško.
(2) V času prireditve je na delu plovbnega območja, ki ga koncesionar določi za prireditev, dovoljena plovba zgolj plovilom, ki so vezana na izvajanje prireditve. Koncesionar določi oziroma potrdi čas prireditve in plovbno območje namenjeno prireditvi.
(3) V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana skladno z zakonodajo o sladkovodnem ribištvu, je plovba dovoljena le, če s tem soglaša organizator ribiškega tekmovanja, kar navede v vlogi, ki jo najmanj 30 dni pred nameravano izvedbo ribiškega tekmovanja vloži pri koncesionarju, ki najkasneje v štirinajstih dneh določi območje in čas omejitve plovbe, v katerem plovba ni dovoljena oziroma je dovoljena le določenim plovilom, o čemer istočasno obvesti tudi uporabnike plovbnega območja.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
14. člen
(1) Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove koncesionar na lastno pobudo ali na zahtevo upravljavca vodotoka ter koncesionarja HE Krško, zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča in vodotoka, večje denivelacije vodne gladine (tudi v času rednega obratovanja) in vzdrževalnih del na HE Krško ter iz drugih utemeljenih razlogov, v kolikor lahko negativno vplivajo na varnost plovbe.
(2) Plovba je prepovedana v času povišanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda preliva preko prelivnih polj HE Krško ter v primeru prisotnosti plavja.
(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe koncesionar objavi na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Krško.
(4) Ustavljanje in sidranje plovil na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne vrednote, ter vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest, razen v primeru nastopa višje sile ali drugih izrednih razmer nevarnih za plovbo, ni dovoljeno. Koncesionar s predpisanimi znaki označi območja prepovedi ustavljanja in sidranja plovil.
(5) Plovba je zaradi zavarovanja ribjih drstišč prepovedana v času od začetka februarja do konca junija v plovbnem območju v oddaljenosti najmanj 30 m od izlivnih delov pritokov, in sicer na levem bregu Blanščica, Svetinjščica, Žekovec, Škocjanski potok, Presladolski potok, Medvedov graben, Leskovški potok in potok Brestanica ter na desnem bregu Štegina, Pijavški potok in Ledinski graben.
(6) Zavarovana območja oziroma mesta, kjer je plovba prepovedana v skladu s prejšnjim odstavkom, koncesionar ustrezno označi z opozorilnimi tablami. V pristanišču Rožno morajo biti trajno nameščene opozorilne table glede drsti rib na katerih so navedene časovne in prostorske prepovedi in omejitve plovbe v bližini izlivnega dela Presladolskega potoka.
(7) Na desnem bregu reke Save na odseku od izliva potoka Štegine do Penka je v času ribiškega tekmovanja plovba omejena na območje izven 30 metrskega pasu ob desnem bregu akumulacije.
15. člen
Omejitve in prepovedi, ki se nanašajo na izplutje in pristajanje izven določenih mest, plutje izven plovbnega območja, dovoljenega časa ter ob razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe, ne veljajo za službene oziroma intervencijske vožnje policije in inšpekcije, službeno oziroma intervencijsko plovilo koncesionarja HE Krško in koncesionarja HE Blanca ter upravljavca vodotoka, druga reševalna plovila oziroma plovila za zaščito, reševanje in pomoč, plovilo za izvajanje strokovnih raziskav (vzorčenje rib itd.), plovilo ribiškega čuvaja ter plovilo upravljavcev lovišča za izvajanje nalog javne službe v skladu z določili veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE
16. člen
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
(2) Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje koncesionarja po tem odloku, koncesionarja HE Krško in Zavoda za ribištvo Slovenije. Za prireditev pri kateri se presega splošna raba voda, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, predpisano z zakonodajo o vodah.
(3) Za športno rekreacijske in turistične prireditve, s katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, mora organizator prireditve pridobiti vodno soglasje.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
17. člen
(1) Javni prevoz oseb je dovoljeno izvajati le s plovili, ki so za ta namen registrirana pri pristojni upravni enoti. Javni prevoz oseb se opravlja kot javni prevoz v prosti plovbi.
(2) V pristaniščih je na podlagi dovoljenja pristojne upravne enote v skladu z veljavnimi predpisi dovoljeno izvajati dejavnost dnevnega izposojanja oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
18. člen
(1) Upravljavec plovila na plovbnem območju mora ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan pridobiti podatke o pretoku reke Save, o čigar velikosti redno, preko svetovnega spleta in na krajevno običajen način, ob vsaki njegovi spremembi javno obveščata koncesionar HE Krško in koncesionar po tem odloku.
19. člen
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
(3) Plovila se lahko dvignejo iz vode ali splavijo v plovbno območje le v pristanišču oziroma vstopno izstopnemu mestu pod pogojem, da imetnik plovila pred splavitvijo plovilo in vozilo ali prikolico za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno očisti.
(4) Toplotno čiščenje plovila se izvede z najmanj tri minutnim neprestanim čiščenjem določene površine plovila s paro, kemično čiščenje pa z večkratnim, najmanj dve minutnim pomakanjem v razkužilu iz najmanj 50 odstotne raztopine etanola in vode. Očisti se zunanja stran in vsi notranji prostori plovila, kjer se lahko zadržuje voda.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL TER PLAVAJOČIH NAPRAV
20. člen
Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se nahajajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, gasilcev ali drugih pooblaščenih reševalcev, so dolžni odstopiti svoja plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno usposobljene za upravljanje plovil.
21. člen
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele ali tovor) mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove stroške odstrani koncesionar. Koncesionar mora ukrepati tudi v primeru, kadar potopljena stvar predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo in okolje, njen lastnik pa ni znan.
22. člen
Na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora ni dovoljeno shranjevanje in vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
XIII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
XIV. FINANCIRANJE
24. člen
Izbirna gospodarska javna služba se financira iz proračuna Občine Krško in s pristojbino za privez, ki jo pobira koncesionar. Pristojbina se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če:
1. upravlja plovilo izven dovoljenih dimenzij, če upravlja s plovilom brez posebnega dovoljenja za plovbo večjih plovil in če upravlja plovilo v primeru omejitev ali prepovedi plovbe (drugi odstavek 4. člena tega odloka);
2. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagotovljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani plovila z vode (tretji odstavek 4. člena tega odloka);
3. uporablja plovilo na motorni pogon ali če kot državni organ, pristojna javna služba ali pooblaščena organizacija iz 15. člena tega odloka uporablja plovilo na motorni pogon izven izvajanja službenih nalog in intervencijskih dejavnosti (prvi in drugi odstavek 6. člena tega odloka);
4. ne pridobi dovoljenja (prvi odstavek 8. člena tega odloka);
5. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
6. v času prireditve pluje izven dnevnega časa brez dovoljenja koncesionarja, v času prireditve pluje na delu plovbnega območja, ki ga je koncesionar določil za prireditev pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve in v času ribiških tekmovanj pluje v območju, določenem za ribiško tekmovanje (prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);
7. pluje v nasprotju s prepovedjo plovbe, ki jo poda koncesionar; pluje v času povečanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti plavja; se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne vrednote; vkrca ali izkrca potnike izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest; od začetka februarja do konca junija pluje v plovbnem območju v oddaljenosti manj kot 30 m od izlivnih delov pritokov, in sicer na levem bregu Blanščica, Svetinjščica, Žekovec, Škocjanski potok, Presladolski potok, Medvedov graben, Leskovški potok in potok Brestanica ter na desnem bregu Štegina, Pijavški potok in Ledinski graben; na desnem bregu reke Save na odseku od izliva potoka Štegine do Penka v času ribiškega tekmovanja pluje v območju znotraj 30 metrskega pasu ob desnem bregu akumulacije (prvi, drugi, četrti, peti in sedmi odstavek 14. člena tega odloka);
8. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in predhodnega soglasja koncesionarja po tem odloku, koncesionarja HE Krško ter Zavoda za ribištvo Slovenije; za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo o vodah; in za športno rekreacijske ter turistične prireditve, s katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, ne pridobi vodnega soglasja (prvi, drugi in tretji odstavek 16. člena tega odloka);
9. v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi odstavek 16. člena tega odloka);
10. izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana za ta namen; brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo (prvi in drugi odstavek 17. člena tega odloka);
11. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti (prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena tega odloka);
12. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (22. člen tega odloka).
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. upravlja plovilo izven dovoljenih dimenzij, če upravlja s plovilom brez posebnega dovoljenja za plovbo večjih plovil in če upravlja plovilo v primeru omejitev ali prepovedi plovbe (drugi odstavek 4. člena tega odloka);
2. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagotovljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani plovila z vode (tretji odstavek 4. člena tega odloka);
3. uporablja plovilo na motorni pogon ali če kot državni organ, pristojna javna služba ali pooblaščena organizacija iz 15. člena tega odloka uporablja plovilo na motorni pogon izven izvajanja službenih nalog in intervencijskih dejavnosti (prvi in drugi odstavek 6. člena tega odloka);
4. ne pridobi dovoljenja (prvi odstavek 8. člena tega odloka).
27. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
2. v času prireditve pluje izven dnevnega časa brez dovoljenja koncesionarja, v času prireditve pluje na delu plovbnega območja, ki ga je koncesionar določil za prireditev pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve in v času ribiških tekmovanj pluje v območju, določenem za ribiško tekmovanje (prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);
3. pluje v nasprotju s prepovedjo plovbe, ki jo poda koncesionar; pluje v času povečanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti plavja; se ustavlja in sidra plovilo na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravne vrednote, vkrca ali izkrca potnike izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest; od začetka februarja do konca junija pluje v plovbnem območju v oddaljenosti manj kot 30 m od izlivnih delov pritokov, in sicer na levem bregu Blanščica, Svetinjščica, Žekovec, Škocjanski potok, Presladolski potok, Medvedov graben, Leskovški potok in potok Brestanica ter na desnem bregu Štegina, Pijavški potok in Ledinski graben; na desnem bregu reke Save na odseku od izliva potoka Štegine do Penka v času ribiškega tekmovanja pluje v območju znotraj 30 metrskega pasu ob desnem bregu akumulacije (prvi, drugi, četrti, peti in sedmi odstavek 14. člena tega odloka);
4. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in predhodnega soglasja koncesionarja po tem odloku, koncesionarja HE Krško ter Zavoda za ribištvo Slovenije; za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo o vodah; in za športno rekreacijske ter turistične prireditve s, katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, ne pridobi vodnega soglasja (prvi, drugi in tretji odstavek 16. člena tega odloka);
5. v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi odstavek 16. člena tega odloka);
6. izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana za ta namen; brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo (prvi in drugi odstavek 17. člena tega odloka);
7. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje izven pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta in plovila pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti (prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena tega odloka);
8. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (22. člen tega odloka).
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(1) Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno izstopnih mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi za plovila.
(2) Za uporabo začasnih privezov uporabniki plačujejo pristojbino, ki jo s sklepom določi Občinski svet Občine Krško.
(3) Pri določanju plovbnega režima za promet s plovili brez motornega pogona, se ob upoštevanju pogojev, ki jih narekujejo naravne danosti in druge omejitve v prostoru, zagotovi ustrezen plovbni režim, ki bo omogočal varno plovbo vseh, na plovbnem območju dovoljenih plovil, tudi v primeru sprejema vladne uredbe, sprejete v skladu z veljavno zakonodajo, ki bo dovoljevala promet s plovili na motorni pogon na območju akumulacijskega bazena HE Krško.
(4) Pri določanju javnega prevoza stvari v primeru sprejema vladne uredbe, sprejete v skladu z veljavno zakonodajo, je javni prevoz stvari s plovili dovoljen v skladu s 17. členom tega odloka.
(5) Ob formiranju novih drstišč fitofilnih vrst rib ali, če se ugotovijo negativni vplivi na drstišča oziroma populacije ribjih vrst, koncesionar lahko spremeni ali omeji odsek, obdobje dovoljene plovbe, pogoje plovbe ter vrste in tipe plovil.
(6) Po sprejetju tega odloka in odloka občine Sevnica, ki bo urejal plovbni režim do mejne točke med obema občinama, se plovbni režim ob meji med občino Krško in občino Sevnica zaradi lažje uporabe plovbnega območja s strani uporabnikov uredi s skupnim aktom.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012-O501
Krško, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.