Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 10/13 Ob-2557/13 , Stran 1566
Št. 10/13 Ob-2557/13
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju na podlagi 48. in 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 3. 10. 2013. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju