Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, stran 4880.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 007-357/2012/11 z dne 6. 3. 2013 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. redni seji dne 11. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 70/11) se v prvem odstavku 5. člena črta druga alineja.
Dosedanja tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja.
Za novo šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– pregleduje ustreznost prijav raziskovalnih projektov in mentorjev mladih raziskovalcev po področjih in pri neustreznosti prijav predlaga prerazporeditev na druga področja;«.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se v prvem stavku za besedo »raziskovalcev« črta vejica in doda beseda »in« ter črta besedilo »in za ocenjevanje raziskovalnih projektov«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvem stavku za besedo »člane« doda beseda »občasnega«, za besedo »telesa« se postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
V četrtem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Pogoj za člana občasnega strokovnega telesa se določi z metodologijo ocenjevanja.«.
4. člen
V petem odstavku 13. člena se za besedo »metodologija« doda beseda »ocenjevanja«.
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se v prvem stavku za besedo »postopka« doda besedilo »ocenjevanja predmeta raziskovalca, s katerim je v konfliktu interesov«.
6. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri postopkih iz druge in tretje alineje 5. člena tega pravilnika je predsednik, namestnik predsednika ali član stalnega strokovnega telesa v konfliktu interesov, če kandidira na razpisu oziroma pozivu.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če ZSV ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor ARRS ugotovi, da obstaja konflikt interesov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ZSV odloči, da člana, ki je v konfliktu interesov, zamenja član ZSV, katerega raziskovalno področje je najbližje področju člana, ki je v konfliktu interesov. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za opravljanje naloge raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV in je strokovnjak za to področje ter ni v konfliktu interesov. ZSV lahko določi nabor raziskovalcev, ki niso člani ZSV, za celotno trajanje svojega mandata.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2012-1
Ljubljana, dne 11. marca 2013
EVA 2012-1647-0006
dr. Blaž Rodič l.r.
Predsednik Upravnega odbora ARRS