Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

VL 193480/2012 Os-2287/13 , Stran 1575
VL 193480/2012 Os-2287/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Meldisu Ramić, Celovška cesta 166, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Pavel Zajc, Kersnikova ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave 435,44 EUR, sklenilo: dolžniku Meldisu Ramić, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju -ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Pavel Zajc. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 4. 2013