Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

In 103/2010 Os-6421/10 , Stran 1575
In 103/2010 Os-6421/10
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnika Tilna Matevža Lipičnik, Šentilj pod Turjakom 37 a, Mislinja, ki ga zastopa odvetnik Miran Ocepek iz Slovenj Gradca, zoper dolžnika Marijana Lipičnik, Šentilj pod Turjakom 37 a, Mislinja, zaradi izterjave (plačila preživnine) 3.043,84 EUR s pp, na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dne 14. 10. 2010 izdalo sklep, s katerim je dolžniku Marijanu Lipičniku, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Šentilj pod Turjakom 37 a, Mislinja, v predmetnem izvršilnem postopku za zastopanje postavilo začasno zastopnico odvetnico Karlo Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju dne 14. 10. 2010