Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1583. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana, stran 4919.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 25. seji, dne 25. 4. 2013, sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana
1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (v nadaljevanju: OPPN)
Podjetje Nova Genesis d.o.o., Brezje pri Senušah 22, 8273 Leskovec pri Krškem namerava na parceli 1390/3, k.o. Senuše, zgraditi izobraževalno kmetijo Center zelene rasti Berkana (v nadaljnjem besedilu: Center). Osnovni namen Centra je izobraževanje na področju trajnostnega razvoja kmetijstva. Center je zasnovan kot učni poligon za praktično aplikacijo trajnostnih principov kmetijstva, tako za zainteresirano javnost, kmete kot osnovne in srednje šole ter tujce, zato je poleg predavalnic predvidena tudi možnost prenočišč. Objekti Centra bodo zgrajeni po načelih trajnostnega razvoja, pri projektiranju bodo uporabljeni principi vitalne gradnje. Za navedeno je izdelana idejna zasnova (izdelalo podjetje Arhitelje d.o.o., Rimska cesta 22, Ljubljana), ki v zasnovi odstopa od določil veljavnega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06, 77/08 in 74/10).
Za navedeno se na podlagi 55. člena, v povezavi z 4. odstavkom 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/10-ZKZ-C in 57/12) in na podlagi 3. odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), pristopa k izdelavi novega OPPN za območje predvidenega Centra.
Za izdelavo OPPN je izkazan investicijski interes, ki je skladen z Regionalnim razvojnim programom Posavje 2007 – 2013, tako v programu gospodarstva (zeleno/sonaravno gospodarstvo) kot programu razvoja podeželja (nova oblika podjetništva na podeželju) ter s strateškimi usmeritvami strategije razvoja turizma občine Krško (novi turistični trendi).
2.0 OBMOČJE OPPN
Območje OPPN se nahaja med naseljem Leskovec pri Krškem in Senuše, zahodno od vasi Brezje pri Senušah, na ravnem terenu, ki ga na jugovzhodu obdaja rahlo vzpet in gozdnat teren, na jugu pa potok Dol. Na območju je zgrajena stanovanjska hiša ter objekti, ki so bili namenjeni za proizvodnjo in skladiščenje.
Območje OPPN se nanaša na naslednje parcele: 1390/3 (del), 1357/3 (del), 1390/1 (del), 1357/4 (dostopna pot), 2209/4 (dostopna pot), 1369/2, (dostopna pot), 2179/7 (cesta), 1359/2 (del), 1391 (del), 1408 (del), 2209/1 (del), vse k.o. Senuše.
V postopku izdelave OPPN je možna sprememba območja OPPN, kot posledica upoštevanja smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora, vendar v skladu z občinskim prostorskim planom.
3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, idejne zasnove, investicijskih namer pobudnika OPPN in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+------------------------------------+------------------------+
|Faza                |Rok izdelave      |
+------------------------------------+------------------------+
|Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi|april 2013       |
|OPPN                |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev smernic |maj 2013        |
+------------------------------------+------------------------+
|Pridobivanje smernic        |maj, junij 2013     |
+------------------------------------+------------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN       |junij, julij 2013    |
+------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |avgust, september 2013 |
|dopolnjenega osnutka OPPN      |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Priprava in sprejem stališč do   |september 2013     |
|pripomb in predlogov z javne    |            |
|razgrnitve OPPN           |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj  |september 2013     |
+------------------------------------+------------------------+
|Pridobivanje mnenj         |september, oktober 2013 |
+------------------------------------+------------------------+
|Usklajen predlog OPPN        |november 2013      |
+------------------------------------+------------------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPPN na|november 2013      |
|seji OS               |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Objava odloka o OPPN v Uradnem listu|december 2013      |
|RS                 |            |
+------------------------------------+------------------------+
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana),
6. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
7. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
8. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
9. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
10. Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
11. Krajevna skupnost Senuše, Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN načrta zagotovi naročnik in investitor NOVA GENESIS d.o.o., Brezje pri Senušah 22, 8273 Leskovec pri Krškem; pripravljavec je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih izvodih) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Krško www.krsko.si.
Št. 3505-5/2012-O502
Krško, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.