Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1588. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 Dobrava, stran 4931.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, Spremembe: Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. dopisni seji 22. aprila 2013 sprejel
S K L E P
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 Dobrava
1. člen
Za območje Mestne občine Slovenj Gradec veljajo naslednji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 in 89/09) in
– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99 in 89/09),
– sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/12).
2. člen
Podjetje GEP Štalekar d. o. o. je zaprosil za razširitev stavbnega zemljišča na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 Dobrava za gradnjo proizvodnega objekta (širitev obstoječe proizvodnje) in skladišča.
3. člen
Stavbno zemljišče na katerem so zgrajeni poslovni objekti podjetja GEP Štalekar d. o. o. se razširi na preostali del parcele s parc. št. 1030/20, k.o. Dobrava. Meja širitve poteka na severnem delu po meji zemljišča 1030/20 k.o. Dobrava, na vzhodni strani je meja določena s koordinatnimi točkami:
T1 X= 509984.56 Y= 147418.47, T2 X= 510004.17 Y= 147365.91, T3 X= 509998.90 Y= 147327.55, na jugovzhodni strani poteka meja širitve po meji zemljišča 1030/20, k.o. Dobrava, na jugo zahodni in zahodni strani poteka meja širitve po meji obstoječega stavbnega zemljišča. Skupna površina širitve stavbnega zemljišča po tem sklepu znaša skupaj 4960 m2, kar je dopustno glede na omejitev v 29. členu ZPNačrt-B (do 5000 m2) in je natančno razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.
4. člen
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 1030/20, k.o. 861 Dobrava nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe v prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša.
5. člen
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano, to je določila Odloka o prostorsko ureditveni pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
6. člen
Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
7. člen
Ta sklep o širitvi se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstavka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskladnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb.
8. člen
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega člena tega sklepa, se ta sklep objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.
Št. 350-29/2012
Slovenj Gradec, dne 8. aprila 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.