Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Ob-2566/13 , Stran 1562
Ob-2566/13
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (ZSPDSLS – Uradni list RS, št.86/10) in 30. do 33. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor naslednjo
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor. Postopek javne dražbe vodi komisija, imenovana s sklepom župana št. 021 z dne 5. 6. 2013. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je zemljišče parc. št. 797/18, k.o. Tupaliče, v izmeri 394 m2. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Neto izklicna cena za predmet prodaje znaša 42.522,00 EUR. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za najmanj 1.000,00 EUR. 4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe: a) Prodaja Prodaja se vrši po načelu videno – kupljeno. b) Davčne obveznosti Kupec plača poleg kupnine tudi davek na promet nepremičnin. c) Rok sklenitve pogodbe ter rok in način plačila kupnine Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim ponudnikom v 15. dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo varščino. Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Že položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 8 dni, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajalec izstavi kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetu prodaje v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine. d) Varščina Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Preddvor, št. IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki Slovenije, s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina vrne brezobrestno na njihov transakcijski račun v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. e) Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 6. 2013 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Preddvor, na naslovu Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. f) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe in predložiti kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani varščini in priloženo številko transakcijskega računa za primer vračila varščine, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p. star največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe, – pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja na javni dražbi, – davčno številko, matično številko (za pravne osebe), EMŠO (za fizične osebe) in telefonsko številko, na katero so dosegljivi. Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno izpolnjeni, se k draženju ne more pristopiti. g) Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni predmet prodan za izklicno ceno. Če sta dražitelja dva ali če je več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša izklicne cene. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po izklicni ceni. h) Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami). 5. Dodatne informacije o predmetu prodaje Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje in njegovim ogledom je pristojna Katja Pernuš na Občini Preddvor, ki je dosegljiva na tel. 04/275-10-00, v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 5. 6. 2013. Prodajalec je upravičen ustaviti postopek prodaje do sklenitve pogodbe.
Občina Preddvor

AAA Zlata odličnost