Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 030-0001/2013-11 Ob-2563/13 , Stran 1559
Št. 030-0001/2013-11 Ob-2563/13
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gornji Petrovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2013
I. Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna in ostala društva, šole, VVZ. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis: 1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci, 2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, 3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 4. da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu, 5. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, 6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, 7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. III. V letu 2013 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine: 1. šport otrok in mladine, 2. vrhunski in tekmovalni šport, 3. športno rekreacijo, 4. šport invalidov, 5. strokovno izpopolnjevanje, 6. športne objekte, 7. športne prireditve, 8. delovanje športne zveze, 9. priznanja športnikom in športnim delavcem. IV. V letu 2013 bomo sofinancirali za športne objekte: 1. najemnino, 2. obnovo in nakup opreme, 3. investicijsko vzdrževanje opreme in naprav. V. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 5. 6. 2013 do 14. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis – šport 2013« Kontaktna oseba s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04. Odpiranje prijav bo 5. 6. 2013, ob 15. uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. VII. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Priložen mora biti natančen opis programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe o registraciji. VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po odpiranju prijav. IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov in objektov.
Občina Gornji Petrovci