Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1590. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 4937.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US in 57/12) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 23. aprila 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Ukine se status grajenega javnega dobra za nepremičnine:
– parc. št. 920/2, k.o. 1126 – Dolga Gora (ID 6006994), ID znak: 1126-920/2-0, pašnik, v izmeri 1.045 m²,
– parc. št. 1281/2, k.o. 1137 – Grobelno (ID 3440160), ID znak: 1137-1281/2-0, pot, v izmeri 660 m²,
– parc. št. 1184/19, k.o. 1129 – Zagaj (ID 6016909), ID znak: 1129-1184/19-0, pot, v izmeri 380 m².
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0176/2011-11(232)
Šentjur, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.