Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0177 Ob-2555/13 , Stran 1549
Št. 2130-13-0177 Ob-2555/13
Javni razpis
za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/32-01-300, faks 01/32-01-301. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja je Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ZDU-1-UPB4, 89/07, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, in 21/13 – ZVRS-G), Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1, 109/08 in 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 (popr.) in 110/11 – ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, ZIPRS1314), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 – ZSRR-2, 57/12 in ZSRR-2A), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 96/10 – ZIPRS1112 in 3/13), Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) (v nadaljnjem besedilu: Zakon) in Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) (v nadaljnjem besedilu: Resolucija), Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006, z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL ES L št. 379, 28. 12. 2006, vključno z vsemi spremembami) in Uredbe Komisije (EU) št 360/2012, z dne 26. 4. 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena ter Sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o začetku postopka javnega razpisa in imenovanja strokovne komisije za izvedbo postopka JR za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja v letu 2013 št. 4300-3/2013/3. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja v skladu z Resolucijo in na podlagi Zakona. Upravičeni so projekti v partnerskih državah, ki so bile z Resolucijo določene kot geografska prednostna področja za slovensko uradno razvojno pomoč, in sicer v Makedoniji, Črni gori, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, na Kosovu, v Moldovi in Zelenortskih otokih. Prednost bodo imeli projekti usmerjeni v države, s katerimi ima Slovenija že sklenjene, ratificirane in veljavne dvostranske sporazume o razvojnem sodelovanju in sicer Makedonijo, Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo in Kosovom. Upravičeni so: projekti tehnične pomoči, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje slovenskih regionalnih razvojnih agencij in drugih razvojnih institucij ter njihovo uveljavljanje v partnerskih državah s pomočjo prenosa znanja in izkušenj ter usposabljanja partnerskih držav na področju regionalnega in gospodarskega razvoja. Aktivnosti se izvajajo za administracije partnerskih držav in nevladne institucije na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju in lahko obsegajo naslednja področja: – vzpostavljanje in usposabljanje regionalnih razvojnih agencij in drugih institucij za spodbujanje regionalnega in gospodarskega razvoja in priprava regionalnih razvojnih projektov, sofinanciranih iz EU skladov in ostalih mednarodnih donatorjev, na lokalni in regionalni ravni, – sodelovanje v EU programih čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja, – prenos dobrih praks s področja gospodarskega sodelovanja na regionalni in lokalni ravni. Upravičeni so projekti, ki so usmerjeni v prednostne naloge, za katere pri partnerski državi obstaja povpraševanje in so izražene v nacionalnih, regionalnih in občinskih razvojnih strategijah. Izvedba projektnih aktivnosti mora potekati v tesnem sodelovanju z ustreznimi institucijami v partnerski državi in v koordinaciji z ostalimi relevantnimi donatorji. Prijavitelj lahko prijavi en sam projekt bilateralne mednarodne razvojne pomoči. Prijavitelji morajo pri pripravi projekta upoštevati aktivnosti ostalih donatorjev na področjih, ki so vključena v prijavo in usmeritve Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 4. Prijavitelji in upravičenci za dodelitev sredstev Prijavitelji in upravičenci do sredstev sofinanciranja so: – regionalne razvojne agencije in druge razvojne institucije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojnih regijah, po evidenci MGRT na dan 13. 3. 2013. Predlagatelji zahtevkov za izplačilo so upravičenci in prijavitelji iz zgornjega odstavka. 5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev Upravičeni stroški: – morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je del obrazca za prijavo na razpis; – morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta; – morajo biti razumni in v skladu z načeli gospodarnosti, dobrega finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti oziroma morajo nastati ob upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu; – mora jih ustvariti prijavitelj in jih evidentirati v svojih računskih izkazih, na ločenem stroškovnem mestu v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijaviti v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje; – morajo biti opredeljivi in preverljivi; – notranji računovodski in revizijski postopki prijavitelja morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov in prihodkov, prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo; – stroški in izdatki morajo nastati v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo. V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku in so nastali v obdobju od objave javnega razpisa do 18. 10. 2013: – stroški dela, potrebnega za izvedbo projekta; – potni stroški z nočitvami in dnevnice za zaposlene pri prijavitelju, če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem področju; – nakup blaga in storitev, najem prostorov za organizacijo dogodkov v okviru projekta izven naslova prijavitelja, tiskanje gradiv ipd.; – neposredni administrativni stroški ter posredni stroški, če prijavitelj predloži ustrezna dokazila za vse nastale posredne stroške. Posredni stroški se izračunajo po ključu »število opravljenih ur na projektu/skupno število opravljenih ur v organizaciji v istem obdobju«. Višina posrednih stroškov in neposrednih administrativnih stroškov ne sme presegati 7% vrednosti projekta. Upravičeni stroški so sofinancirani do 90%, vendar največ do višine zneska opredeljenega v finančni konstrukciji prijavitelja. Dokazujejo se s končnim poročilom (obrazec št. 5) o izvedbi projekta, z izdelki in drugimi dokazili o izvedbi ter finančno dokumentacijo. Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja mora biti nepridobitno. Kot nepridobitno se šteje izvajanje projekta z zaključeno finančno konstrukcijo, iz katere je nedvoumno razvidno, da izvajalec iz naslova projekta ne pridobiva dobička, ali pa dobiček nedvoumno usmerja v druge programe ali projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: – Vsebinska kakovost predloga: usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa; indikatorji projekta ter spremljanje doseganja ciljev, rezultatov in učinkov, ki so navedeni tudi v matriki logičnega okvira projekta; usklajenost vsebine in ciljev projekta s potrebami države, regionalne oziroma lokalne skupnosti države prejemnice; sodelovanje gospodarskih družb, slovenskih občin, reprezentativnih združenj občin, nevladnih organizacij in ostalih relevantnih partnerjev; vključenost partnerskih regionalnih razvojnih agencij, gospodarskih družb, občin, reprezentativnih združenj občin, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in ostalih relevantnih partnerjev v državi prejemnici (47 točk); – Trajnost rezultatov projekta: sodelovanje z mediji; trajnost načrtovanih rezultatov projekta (20 točk); – Stroškovna učinkovitost projekta: racionalnost in smotrnost porabe finančnih sredstev; stroškovna učinkovitost projekta in sofinanciranje prijavitelja (26 točk); – Reference prijavitelja in vodje ter sodelavcev projekta pri podobnih projektih (7 točk). Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi ovrednotenja meril iz 5. točke razpisa dobili vsaj 70% možnih točk. V primeru, da je projektov, ki izpolnjujejo ta pogoj več, si MGRT pridržuje možnost, da sofinancira projekte z največ doseženimi točkami oziroma da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta. 6. Obseg sofinanciranja Za namen bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja je namenjenih skupaj 129.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki proračuna RS 110610 – Mednarodno razvojno sodelovanje. Indikativna razdelitev sredstev Projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 90% vrednosti projekta brez DDV, pri čemer se upošteva finančna konstrukcija projekta priložena s strani prijavitelja. DDV ni upravičen strošek. Vrednost sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša do največ 64.500 EUR. MGRT si pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta. Pomoč na podlagi pravila de minimis: Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10) – (sklic na Uredbo Komisije ES): – da pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora; – intenzivnost pomoči: da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR); – prejemniki pomoči – izključitev sektorjev: do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: a. ribištva in ribogojstva, b. premogovništva, c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; e. podjetja v težavah; – da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; – da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; – kumulacija: če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči; – izjava: da bo priglasitelj od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o: 1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč, 2. drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih; – da bo dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. 7. Roki za porabo sredstev Skrajni rok za posredovanje končnega zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo iz proračuna za leto 2013 na osnovi končnega poročila (obrazca št. 5) ter finančne dokumentacije (v skladu s prilogo 1 in obrazcem št. 7) je do vključno 18. 10. 2013. Hkrati z zahtevkom je potrebno posredovati končno poročilo v tiskani in elektronski obliki na zgoščenki. Priloženi morajo biti tudi izdelki in druga dokazila o izvedbi projekta. Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se sredstva kakorkoli odtujila, ima MGRT pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 8. Način prijave in razpisni rok Kot pravočasne bodo upoštevane vse vloge, ki bodo prispele na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana v glavno pisarno (6. nadstropje) do 31. 5. 2013, v zaprti ovojnici, z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega razvoja v letu 2013« na sprednji strani in z jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V obrazcu št. 7 je osnutek ovojnice, ki ga lahko le izpolnite in prilepite na ovojnico, ali pa njegovo vsebino točno izpišite. Vloga poslana po pošti se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti v roku določenem v razpisu do vključno zadnjega dne (poštni žig 31. 5. 2013). Osebno dostavljena vloga na isti naslov se šteje, da je prispela pravočasno, če je knjižena v glavni pisarni do 31. 5. 2013 do 14. ure. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene prijavitelju neodprte. V primeru, da na ovojnici ne bo naslova pošiljatelja, bo komisija najprej odprla vlogo in bo nato vrnjena na naslov pošiljatelja (prijavitelja). Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih (EUR). 9. Popolna vloga Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži: a. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 1), b. izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2), c. parafiran in podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 3), d. pismo podpore projektu v originalu s strani ustrezne institucije v partnerski državi. Pismo podpore projektu s strani ustrezne institucije v partnerski državi je potrebno priložiti v jeziku partnerske države in slovenskem ali angleškem prevodu. V primeru, da so v projekt vključene tudi slovenske nevladne organizacije, občine, reprezentativna združenja občin, gospodarske družbe in ostali relevantni partnerji, morajo biti vlogi priložene podpisane in žigosane izjave le-teh o sodelovanju. 10. Odpiranje vlog Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom št. 4300-3/2013/3, z dne 13. 3. 2013. Javno odpiranje vlog bo 4. 6. 2013 ob 8. uri, v sejni sobi 735 MGRT/7. nadstropje, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Pozivanje k dopolnitvi posamezne formalno nepopolne vloge bo izvedeno v roku osmih dni od odpiranja vloge. Prijavitelj bo lahko vlogo dopolnil v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže. Kadar se ob preverjanju vloge pojavi dvom o namenu oziroma kadar so navedbe nejasne in dvoumne, se lahko prijavitelja pozove k dodatnim obrazložitvam. Prijavitelj bo lahko podal obrazložitve v roku osmih dni od prejema poziva. 11. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep o dodelitvi sredstev izda minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zoper sklep o odločitvi glede vloge za dodelitev sofinanciranja ni pritožbe, dopusten je upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vloženo na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vloge. Vložena tožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. MGRT bo z izbranimi izvajalci sklenilo ustrezne pogodbe. Izbrani izvajalci se morajo na poziv MGRT k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo informacije Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot navodilo, je od objave razpisa na razpolago na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 10. in 11.30 pri kontaktni osebi: Špela Dragar, tel. 01/32-01-417, e-naslov: spela.dragar@gov.si ali Maja Humar, tel. 01/32-01-392, e-naslov: maja.humar@gov.si, Dunajska cesta 58, Ljubljana. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani MGRT. Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen. Vsebina razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani MGRT: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1) 2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in potrditev verodostojnosti podatkov (obrazec št. 2) 3. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3) 4. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 4) 5. Obvezna oblika končnega poročila (obrazec št. 5) 6. Pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 6) 7. Zbirnik regresa zaposlenega na projektu (obrazec št. 7) 8. Finančna dokumentacija projekta – dokazila po kategoriji izdatka (priloga 1).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo