Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 478-14/2013 Ob-2532/13 , Stran 1562
Št. 478-14/2013 Ob-2532/13
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Predmet prodaje 1. pritlično stanovanje, v izmeri 57,20 m2, kot posamezni del stavbe št. 1, ID 5718721, v stavbi št. 291, k.o. 1316 – Stara vas, na naslovu Šolska 14/a v Krškem z identifikacijsko številko stavbe 1316-291, stoječe na zemljišču parc. št. 522/14, k.o. 1316 – Stara vas, 2. pritlično stanovanje, v izmeri 57,94 m2, kot posamezni del stavbe št. 2, ID 5718722, v stavbi št. 291, k.o. 1316 – Stara vas, na naslovu Šolska 14/a v Krškem z identifikacijsko številko stavbe 1316-291, stoječe na zemljišču parc. št. 522/14, k.o. 1316 – Stara vas. Predmeta prodaje se prodajata posamično in sta zasedena z najemnikom. Predmeta prodaje sta v lasti Občine Krško. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 27. 5. 2013, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicne cene Izklicni ceni za predmeta prodaje znašata: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 41.250,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 41.950,00 EUR. Pri predmetih prodaje sta v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji S kupcem, najugodnejšim dražiteljem posamičnega predmeta prodaje, bo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji fizične osebe morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji podjetniki posamezniki in pravne osebe morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmeta prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (zaporedna številka in opis predmeta prodaje), – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi, – kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom, – najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot dražitelj in kupec, – če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/498-12-79 in tel. 07/498-12-91, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Ajdi Baškovič in Cvelbar Kastelic Karmen, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško