Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1586. Sklep št. 301 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 45/1, k.o. Cven, stran 4925.

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09 in 7/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 17. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
S K L E P št. 301
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 45/1 k.o. Cven
I.
Občinski svet Občine Ljutomer dovoljuje širitev območja stavbnih zemljišč na pobudo investitorja – lastnice zemljišč na parc. št. 45/1 k.o. Cven v velikosti 2.500 m², v delu kot je razvidno iz skice, ki je priloga tega sklepa.
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje za namen izgradnje hleva za goveje pitance, ležeča silosa in lope za stroje, ki predstavljajo zaokrožitev obstoječe pozidave namenjeno opravljanju kmetijske dejavnosti.
III.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorsko izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
IV.
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta sklep nanaša.
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od datuma objave.
Št. 032-/2013-10-470
Ljutomer, dne 27. marca 2013
Županja
Občine Ljutomer
mag. Olga Karba l.r.

AAA Zlata odličnost