Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 15/II Ob-2530/13 , Stran 1565
Št. 15/II Ob-2530/13
Svet zavoda OŠ Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela: 8. 8. 2013. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan do 7. 8. 2013. Pisne prijave morajo vsebovati: – kopije dokazil o izobrazbi, pridobljenem nazivu in opravljenem strokovnem izpitu; – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; – potrdilo sodišča, da kandidat na nobenem izmed sodišč v RS ni v kazenskem postopku – s priloženo lastno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost; – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne sme biti starejše od 30 dni; – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; – program vodenja zavoda. Na razpisano mesto ravnatelja se lahko prijavi in je za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja/ravnateljico.« Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Radenci