Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1528. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2013, stran 4816.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 17. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN   |       |
|    |ODHODKOV         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI      |  7.531.181|
|    |(70+71+72+73+74)     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  3.354.962|
+-------+--------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |  2.787.654|
|    |(700+703+704+706)     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |700 davki na dohodek in  |  2.539.448|
|    |dobiček          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |703 davki na premoženje  |   113.980|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |704 domači davki na blago |   134.226|
|    |in storitve        |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |706 drugi davki      |      0|
+-------+--------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |   567.308|
|    |(710+711+712+713+714)   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |710 udeležba na dobičku in|   243.032|
|    |dohodki od premoženja   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |711 takse in pristojbine |    1.300|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |712 denarne kazni     |     460|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |713 prihodki od prodaje  |       |
|    |blaga in storitev     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |714 drugi nedavčni    |   322.516|
|    |prihodki         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |    30.221|
|    |(720+721+722)       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |720 prihodki od prodaje  |      0|
|    |osnovnih sredstev     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |721 prihodki od prodaje  |      0|
|    |zalog           |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |722 prihodki od prodaje  |    30.221|
|    |zemljišč in nematerialnega|       |
|    |premoženja        |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)|      0|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |730 prejete donacije iz  |      0|
|    |domačih virov       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |731 prejete donacije iz  |      0|
|    |tujine          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740) |  4.145.998|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |740 transferni prihodki iz|   953.047|
|    |drugih javnofinančnih   |       |
|    |institucij        |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |741 prejeta sredstva iz  |  3.192.951|
|    |državnega proračuna in iz |       |
|    |sredstev EU        |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      |  8.648.453|
|    |(40+41+42+43)       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI      |  1.201.373|
|    |(400+401+402+403+409)   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |400 plače in drugi izdatki|   230.195|
|    |zaposlenim        |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |401 prispevki delodajalcev|    37.658|
|    |za socialno varnost    |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |402 izdatki za blago in  |   807.432|
|    |storitve         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |403 plačila domačih    |    45.518|
|    |obresti          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |409 rezerve        |    80.570|
+-------+--------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI     |  1.306.408|
|    |(410+411+412+413+414)   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |410 subvencije      |   123.833|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |411 transferi posameznikom|   779.034|
|    |in gospodinjstvom     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |412 transferi neprofitnim |    88.093|
|    |organizacijam in ustanovam|       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |413 drugi tekoči domači  |   315.448|
|    |transferi         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |414 tekoči transferi v  |       |
|    |tujino          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  6.134.643|
|    |(420)           |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |420 nakup in gradnja   |  6.134.643|
|    |osnovnih sredstev     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |    6.029|
|    |(430)           |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |430 investicijski     |      0|
|    |transferi         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |431 investicijski     |      0|
|    |transferi         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |432 investicijski     |    6.029|
|    |transferi         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |  –1.117.272|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |       |
|    |IN NALOŽB         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. |       |
|    |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       |
|    |POSOJIL          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |750 prejeta vračila danih |      0|
|    |posojil          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |751 prodaja kapitalskih  |      0|
|    |deležev          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |752 kupnine iz naslova  |      0|
|    |privatizacije       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(440+441+442)       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |440 dana posojila     |      0|
+-------+--------------------------+-------------+
|    |441 povečanje kapitalskih |      0|
|    |deležev in naložb     |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |442 poraba sredstev kupnin|      0|
|    |iz naslova privatizacije |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |443 povečanje namenskega |      0|
|    |premoženja v javnih    |       |
|    |skladih in osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje|       |
|    |v svoji lasti       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA – DANA POSOJILA IN|      0|
|    |SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV|       |
|    |(IV.-V.)         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)    |      0|
+-------+--------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE       |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |500 domače zadolževanje  |      0|
+-------+--------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)   |   101.620|
+-------+--------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA      |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |550 odplačila domačega  |   101.620|
|    |dolga           |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |  –1.218.892|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH    |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|       |
+-------+--------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |   –101.620|
|    |VIII.)          |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE     |  1.117.272|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |999 STANJE SREDSTEV NA  |       |
|    |RAČUNIH DNE 31. 12.    |       |
|    |PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|    |splošni sklad za drugo  |  1.218.892|
+-------+--------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje,
7. posledic škode povzročenih z neurji,
8. prihodki ožjih delov občine,
9. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
10. koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
11. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Sredstva okoljskih dajatev se porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih uporabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
O prerazporeditvah v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča organ, ki je s statutom občine določen za zastopanje krajevne skupnosti.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 39.446 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(krajevne skupnosti)
Krajevne skupnosti na območju Občine Kozje smejo brez predhodnega soglasja župna sklepati pravne posle do višine 2.000,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine dovoljenega zadolževanja.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2013 zadolžijo v soglasju z ustanoviteljem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-17/02
Kozje, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost