Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1552. Pravilnik o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica, stran 4858.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 in 86/10) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. seji dne 18. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica (v nadaljevanju: pravilnik) ureja uporabo športne infrastrukture – športnih objektov in športnih površin (v nadaljevanju: športni objekti), ki so v lasti Občine Ribnica.
Termin »upravljavec« pomeni bodisi lastnika bodisi osebo, s katero je lastnik sklenil pogodbo o upravljanju.
2. člen
Pravilnik velja za športne objekte, ki so s sklepom občinskega sveta opredeljeni kot javni.
3. člen
V športnih objektih se izvajajo naslednje dejavnosti:
– vzgojno-izobraževalna dejavnost v skladu z zakonom,
– športne aktivnosti,
– športne prireditve in
– druge prireditve.
II. PREDNOSTNA UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV
4. člen
Upravljavec športne infrastrukture mora pri pripravi urnika upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:
a) vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
b) izvajalci letnega programa športa,
c) drugi izvajalci športnih dejavnosti,
d) izvajalci športnih in drugih prireditev.
5. člen
Pri pripravi urnika mora upravljavec pri uporabnikih, ki so izvajalci letnega programa športa upoštevati naslednji vrstni red programov:
a) športna vzgoja predšolskih otrok, interesna športna vzgoja otrok,
b) športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
c) interesna športna vzgoja mladine,
d) kakovostni in vrhunski šport,
e) športna vzgoja študentov,
f) šport invalidov in
g) športna rekreacija.
6. člen
Prednostna uporaba zaprtih športnih objektov se nanaša na čas obratovanja objekta, in sicer:
– Športni center Ribnica (parter in spremljajoči prostori) 11 mesecev na leto,
– Športni center Ribnica (bazen) 10 mesecev na leto in
– druge dvorane 10 mesecev na leto.
Izven tega časa je možna uporaba zaprtih športnih objektov pod komercialnimi pogoji.
Zunanje športne površine lahko v terminih, ko na njih ne poteka dejavnost šole ali program izvajalca letnega programa športa, prosto uporabljajo občani.
III. POGOJI IN MERILA UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV
7. člen
Predloge uporabnikov za uporabo športnih objektov zbere upravljavec enkrat letno na podlagi javnega poziva. Javni poziv se vsako leto v mesecu juliju objavi na spletni strani občine, oglasnih mestih na objektih in v lokalnih medijih.
Urnik koriščenja športnih objektov za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje predloži vzgojno-izobraževalni zavod upravljavcu objekta do 20. septembra tekočega leta.
Celoten urnik vadbe v športnih objektih pripravi upravljavec športnih objektov v sodelovanju z izvajalci športnih programov.
8. člen
Pri razporeditvi ur upravljavec upošteva prednostno uporabo iz 4. in 5. člena pravilnika. Uporabnikom, ki so izvajalci letnega programa športa, upravljavec zagotovi v športnem objektu ure v obsegu, ki jih le-ti pridobijo na javnem razpisu. Ure se izvajalcem letnega programa športa praviloma razdeli od ponedeljka do petka, izjemoma pa se jih dodeli tudi v soboto in nedeljo, kolikor to izhaja iz potrebe športne panoge ali se med tednom ne more zagotoviti zadostnega števila ur.
Pri pripravi urnika upravljavec upošteva urnik, po katerem poteka obvezen program šolske športne vzgoje, in skuša zagotoviti, da se programi športne vzgoje otrok zaključijo do 19.00 ure.
V primeru, da v soboto ali v nedeljo v športnem objektu potekajo prireditve (športne, kulturne, zabavne, humanitarne …), imajo le-te prednost pred dejavnostjo, ki je opredeljena z urnikom.
9. člen
Veljaven urnik uporabe športnih objektov je javno objavljen na spletni strani občine in oglasnih mestih objektov.
10. člen
Upravljavec mora zagotoviti osebo, ki bo skrbela za pravilno uporabo in za red v športnih objektih. V primeru škode, povzročene na objektu ali opremi v času uporabe, odgovarja uporabnik.
11. člen
Upravljavec športnega objekta vodi posebno mesečno evidenco o uporabnikih športnih objektov. Iz evidence mora biti razvidno:
– naziv uporabnika,
– vrsta uporabnika iz 4. člena tega pravilnika,
– obseg uporabe objekta posameznega uporabnika po posameznih objektih oziroma delih objekta,
– ugotovljena škoda v objektu ali na opremi ob pričetku vadbe ali nastala v času vadbe in
– odgovorna oseba uporabnika.
Kolikor upravljavec ni hkrati lastnik, je dolžan lastniku vsako leto do 28. februarja oddati letno poročilo za preteklo leto o obsegu koriščenja ur v športnih objektih po posameznih uporabnikih.
IV. MEDSEBOJNO RAZMERJE MED UPRAVLJAVCEM IN UPORABNIKI
12. člen
Z uporabniki športnih objektov upravljavec sklene letne pogodbe o uporabi, ki določa:
– odgovorno osebo uporabnika,
– obdobje in termini uporabe športnega objekta,
– obseg in urnik uporabe posameznih površin objekta,
– višino uporabnine za uporabo objekta,
– druge medsebojne obveznosti.
V primeru, da pride med koledarskim letom do spremembe ur programa, ki se nanaša na obseg uporabe športnih objektov izvajalcev letnega programa športa, je upravljavec dolžan v roku 14 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri za izvajalce letnega programa športa po potrebi pripraviti nov urnik.
Spremenjen obseg ur uporabe posameznih površin športnega objekta in spremenjen urnik se uredi z aneksom k pogodbi.
13. člen
Upravljavec je dolžan uporabnikom dati v uporabo športni objekt in vgrajene naprave v stanju, ki zagotavlja varno uporabo.
14. člen
Upravljavec mora uporabniku v terminu, opredeljenem s pogodbo, zagotoviti nemoten dostop in uporabo športnega objekta. V primeru, da uporaba v določenem terminu ni mogoča, mora upravljavec obvestiti uporabnika na njegov uradni e-naslov najkasneje v 8 dneh pred terminom, ko uporaba po urniku ni mogoča.
Za odpadle termine po urniku med ponedeljkom in petkom, upravljavec v soglasju z uporabnikom – izvajalcem letnega programa športa – zagotovi nadomestni termin do poteka sklenjene pogodbe o uporabi športnih objektov.
Za odpadle termine vadbe po urniku v soboto in nedeljo, upravljavec ni dolžan zagotoviti nadomestnega termina.
15. člen
Uporabniki športnega objekta so dolžni uporabljati športni objekt v skladu s hišnim redom.
Uporabnik je dolžan redno po zaključku vadbene enote izpolniti evidenco o prisotnosti v športnem objektu na obrazcu, ki ga predpiše upravljavec. Iz obrazca mora biti razvidno:
– ime uporabnika,
– dan in ura uporabe,
– program in število udeležencev na vadbi,
– ugotovljena škoda v objektu ali na opremi ob pričetku vadbe ali nastala v času vadbe in
– odgovorna oseba uporabnika v času vadbe.
16. člen
Uporabnik lahko uporablja športne objekte v skladu z urnikom le za programe, opredeljene v pogodbi. Uporabnik lahko spremeni urnik uporabe športnega objekta za posamezne programe samo znotraj s pogodbo opredeljenimi urami in v okviru dodeljenih terminov. O spremembi mora pisno obvestiti upravljavca najmanj 8 dni pred želeno uveljavitvijo spremenjenega urnika.
V primeru, da uporabnik, ki je izvajalec letnega programa športa, zlorabi dodeljeni športni objekt in termin uporablja za izvajanje programov, ki niso opredeljeni v pogodbi, ali ga odda v podnajem, ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem razpisu občine za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa.
17. člen
Uporabnik lahko upravljavcu športnega objekta odpove uporabo športnega objekta najmanj 8 dni pred dnem, ko športnega objekta ne bo uporabljal. O odpovedi termina mora uporabnik obvestiti upravljavca na njegov uradni e-naslov najkasneje v 8 dneh pred terminom, ko termina ne bo uporabljal.
V primeru odpovedi termina s strani uporabnika, upravljavec ni dolžan zagotoviti nadomestnega termina.
Kolikor uporabnik termina ne odpove v skladu s prvim odstavkom tega člena se šteje, da je bil termin uporabljen v skladu z urnikom, uporabniku pa upravljavec izstavi fakturo po veljavnem ceniku za komercialni najem.
18. člen
O prostih terminih, ki niso zapolnjeni na podlagi javnega poziva, upravljavec obvešča zainteresirano javnost z objavo na spletni strani občine, oglasnih mestih na objektih in lokalnih medijih.
19. člen
Za potrebe organizacije prireditev mora zainteresirani organizator prireditve podati pisno vlogo za uporabo športnega objekta najmanj 30 dni pred dnevom izvedbe prireditve.
Prireditve, za katere se plačuje vstopnina, kotizacija, startnina in podobno, se zaračuna po veljavnem ceniku.
Za športna tekmovanja, mora organizator podati upravljavcu razpored tekmovanj do 20. v mesecu za naslednji mesec. V primeru spremembe termina tekmovanja, do katerega pride v času trajanja ligaškega tekmovanja, mora organizator o tem obvestiti upravljavca športnega objekta najmanj 3 dni pred dnem, ko naj bi se tekmovanje izvedlo. Upravljavec odobri spremembo v primeru, da športni objekt v spremenjenem terminu ni zaseden oziroma zagotovi prosti termin v skladu z dogovorom z ostalimi uporabniki.
20. člen
Za izvedbo prireditve v športnem objektu upravljavec in organizator prireditve podpišeta pogodbo, v kateri uredita medsebojne obveznosti.
Organizator prireditve in upravljavec objekta morata pri organizaciji prireditve upoštevati vsa zakonska določila, ki mu jih nalagajo Zakon o javnih zbiranjih, podzakonski akti in zakoni, ki urejajo področje, na katerega se prireditev nanaša.
V. UPORABNINA
21. člen
Uporabnina za uporabo športnega objekta se obračunava v skladu z veljavnim cenikom, ki ga sprejme občinski svet.
Veljaven cenik uporabe športnih objektov se objavi na spletni strani občine in oglasnih mestih objektov.
22. člen
Sredstva iz najemnin za športne objekte so prihodek lastnika ali upravljavca in se vodijo na posebni postavki. Sredstva so namenjena kritju stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov.
VI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 2013.
Št. 007-3/2013
Ribnica, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost