Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012, stran 4852.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
+-------+---------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina konto  |    V EUR|
+-------+---------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV     |       |
|    |IN ODHODKOV        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI      |  4.903.506|
|    |(70+71+72+73+74)      |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  3.312.702|
+-------+---------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |  3.047.597|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in  |  2.483.526|
|    |dobiček          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje  |   202.876|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago |   361.195|
|    |in storitve        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki      |      –|
+-------+---------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |   265.104|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in |   160.603|
|    |dohodki          |       |
|    |od premoženja       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine  |    2.282|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni     |    1.749|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje  |      –|
|    |blaga in storitev     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki|   100.470|
+-------+---------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |    12.290|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje  |      –|
|    |osnovnih          |       |
|    |sredstev          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje  |      –|
|    |zalog           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje  |    12.290|
|    |zemljišč          |       |
|    |in nematerialnega premož. |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE      |      –|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz  |       |
|    |domačih virov       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz  |       |
|    |tujine           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI    |  1.578.515|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz |  1.578.515|
|    |drugih           |       |
|    |javnofinančnih institucij |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |  4.850.189|
|    |(40+41+42+43)       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       |  1.080.393|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki |   151.626|
|    |zaposlenim         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalca |    23.951|
|    |za socialno        |       |
|    |varnost          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in  |   798.167|
|    |storitve          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti|    53.579|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve        |    53.070|
+-------+---------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI      |  1.444.115|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije       |    23.189|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom |   771.487|
|    |in gospodinjstvom     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim |   135.205|
|    |organizacijam in ustanovam |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači  |   514.234|
|    |transferi         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v   |      –|
|    |tujino           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  2.286.841|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja    |  2.286.841|
|    |osnovnih          |       |
|    |sredstev          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |    38.840|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi|    38.840|
+-------+---------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |    53.317|
|    |II.)            |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |       |
|    |IN NALOŽB         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |       |
|    |POSOJIL          |       |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|    |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(440+441+442)       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|      –|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA (VII. – |    20.328|
|    |VIII.)           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE        |   330.000|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje  |   330.000|
+-------+---------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA      |   309.672|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega   |   309.672|
|    |dolga           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    73.645|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|       |
|    |VII.)           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    20.328|
|    |VIII.)           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |   –53.317|
|    |IX.)            |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    3.540|
|    |PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+---------------------------+-------------+
2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2012 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-120/2013
Podčetrtek, dne 26. aprila 2013
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost