Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1542. Odlok o podelitvi pooblastila družbi Rudar Senovo d.o.o., stran 4851.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 in 90/12), ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 23. seji, dne 11. 2. 2013, sprejel
O D L O K
o podelitvi pooblastila družbi Rudar Senovo d.o.o.
1. člen
Občina Krško skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi samostojno izvaja naloge upravljanja občinskega premoženja.
2. člen
Občina Krško je lastnik gospodarske družbe Rudar Senovo d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo, v deležu 99,882 %, ustanovljene za celovito upravljanje z nepremičninami, energetsko oskrbovanje in vzdrževanje nepremičnin. Rudar Senovo d.o.o. izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika.
3. člen
S tem odlokom Občina Krško pooblašča družbo Rudar Senovo d.o.o., da opravlja naslednje storitve:
– upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v občinski lasti;
– zagotavljanje energetske oskrbe nepremičnin, objektov in ustanov v občinski lasti;
– investicijsko in tekoče vzdrževanje energetske infrastrukture na nepremičninah, objektih in ustanovah v občinski lasti;
– investicijsko vzdrževanje stanovanj v občinski lasti;
– ostale z zgornjimi storitvami povezane storitve iz delovnega področja družbe Rudar Senovo d.o.o.
Rudar Senovo d.o.o. izvaja storitve iz prve alineje na podlagi sklenjenih dolgoročnih pogodb. Za storitve iz druge, tretje in četrte alineje pa se sklepajo posamezne pogodbe.
4. člen
Rudar Senovo d.o.o. bo storitve, opredeljene v 3. členu tega odloka opravljal pod naslednjimi pogoji:
– družba Rudar Senovo d.o.o. bo za potrebe opravljanja naročenih storitev zagotovila ustrezno število kvalificiranih lastnih kadrov, da bodo storitve potekale nemoteno in kakovostno;
– za storitve, ki jih družba ne more opraviti z lastnim kadrom, bo zagotovila ustrezne kakovostne izvajalce;
– družba Rudar Senovo d.o.o. bo opremo, blago, storitve in gradbena dela za izvajanje nalog, za katere je pooblaščena, pa jih ne bo dobavljala ali opravljala sama, pridobila po postopkih in skladno s predpisi o javnem naročanju.
5. člen
Občina Krško bo nad družbo Rudar Senovo d.o.o. za potrebe opravljanja dejavnosti, za katere je družba pooblaščena s tem odlokom, izvajala posebni nadzor. Ta nadzor obsega naslednje aktivnosti in pravice:
– nadzorni svet družbe, ki ga imenuje občina in župan oziroma od župana pooblaščena oseba, ima pravico tekoče pregledovati poslovanje družbe Rudar Senovo d.o.o. v zvezi z izvajanjem nalog iz tega odloka ter dati upravi družbe obvezna navodila glede izvajanja teh nalog;
– uprava družbe Rudar Senovo d.o.o. mora na zahtevo nadzornega sveta v 15 dneh podati podrobno poročilo o tekočem poslovanju skupaj z zahtevanimi finančnimi, tehničnimi, organizacijskimi, časovnimi in ostalimi zahtevanimi podatki, za vse storitve, ki so določene v tem odloku;
– za sprejemanje tekočih operativnih odločitev in nadzor nad zunanjimi izvajalci, skrbi projektna skupina, ki opravlja tudi naloge strokovne komisije v postopkih javnih naročil, ki jih za potrebe iskanja izvajalcev za opravljanje nalog iz tega odloka izvaja družba Rudar Senovo d.o.o. Projektna skupina je sestavljena iz dveh predstavnikov Občine Krško in dveh predstavnikov družbe Rudar Senovo d.o.o.;
– za opravljanje nalog energetske oskrbe nepremičnin, objektov in ustanov v občinski lasti ter investicijskega in tekočega vzdrževanje energetske infrastrukture na nepremičninah, objektih in ustanovah v občinski lasti mora družba Rudar Senovo d.o.o. predhodno izdelati ustrezno investicijsko dokumentacijo, ki mora biti pred izvedbo potrjena na občinskem svetu. Po potrjeni investicijski dokumentaciji se s pogodbo dogovorijo pravice in obveznosti povezane s posamezno nalogo.
6. člen
Cena storitev, ki jih bo po tem odloku za občino opravljala družba Rudar Senovo d.o.o. neposredno, mora biti enaka ali nižja od cene na trgu v danem času in kraju.
7. člen
Družba Rudar Senovo d.o.o. bo pri opravljanju storitev iz tega odloka:
– izvajala naloge s skrbnostjo dobrega gospodarja, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in sklenjenimi pogodbami z občino ter zagotavljala enakopravno kontinuirano oskrbo s storitvami ter kvalitetno opravljanje storitev, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevala tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem storitev;
– kot dober gospodarstvenik uporabljala in/oziroma vzdrževala objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju storitev;
– omogočala nemoten nadzor nad izvajanjem storitev;
– ažurno in strokovno vodila poslovne knjige;
– pripravila ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane storitev, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti.
8. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od pogodb, sklenjenih po pooblastilu na podlagi tega odloka:
– če je to v pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
9. člen
Pooblastila iz tega odloka prenehajo veljati, če tako sklene občinski svet in tak sklep ni v nasprotju z že sklenjenimi pogodbami.
10. člen
Družba Rudar Senovo d.o.o. bo plačilo za opravljene storitve, dobavljeno blago, izvršena gradbena in druga dela, določena s tem odlokom, prejela:
– z obračunom storitev uporabnikom,
– iz proračunskih sredstev občine,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
Cenik, način plačila in plačilni roki bodo določeni v posamičnih pogodbah.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-3/2013-O406
Krško, dne 11. februarja 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost