Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1551. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2013, stran 4857.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2013
1. člen
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2013 se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN     |     v EUR|
|ODHODKOV             |        |
+---------------------------------+---------------+
|Sekcija/Podsekcija/k2/k3     |        |
+--------+------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI     | 12.290.043,00|
|    |(70+71+72+73+74+78)   |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |  6.536.951,00|
+--------+------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI     |  5.853.306,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in |  5.217.582,00|
|    |dobiček         |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje |   416.094,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na   |   219.630,00|
|    |blago in storitve    |        |
+--------+------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI    |   683.645,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku |   323.906,00|
|    |in dohodki od premoženja|        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine|    5.252,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge   |    5.698,00|
|    |denarne kazni      |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje |   63.000,00|
|    |blaga          |        |
|    |in storitev       |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni   |   285.789,00|
|    |prihodki        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI   |   125.628,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje |   41.947,00|
|    |osnovnih sredstev    |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje |   83.681,00|
|    |zemljišč        |        |
|    |in neopredmetenih    |        |
|    |sredstev        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE    |   100.000,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz |   100.000,00|
|    |domačih virov      |        |
+--------+------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI   |  5.527.464,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki |   972.855,00|
|    |iz drugih javnofinančnih|        |
|    |institucij       |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz |  4.554.609,00|
|    |državnega proračuna iz |        |
|    |sredstev proračuna   |        |
|    |Evropske unije     |        |
+--------+------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI     | 15.260.311,00|
|    |(40+41+42+43+45)    |        |
+--------+------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI     |  2.648.555,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi   |   690.292,00|
|    |izdatki zaposlenim   |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki      |   103.380,00|
|    |delodajalcev      |        |
|    |za socialno varnost   |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in |  1.778.383,00|
|    |storitve        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih   |   31.500,00|
|    |obresti         |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve       |   45.000,00|
+--------+------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI    |  2.801.503,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije     |   41.000,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |411 Transferi      |  1.204.866,00|
|    |posameznikom      |        |
|    |in gospodinjstvom    |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |412 Transferi      |   34.306,00|
|    |nepridobitnim      |        |
|    |organizacijam in    |        |
|    |ustanovam        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači |  1.521.331,00|
|    |transferi        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI  |  9.559.569,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja  |  9.559.569,00|
|    |osnovnih sredstev    |        |
+--------+------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI |   250.684,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski    |   96.600,00|
|    |transferi pravnim    |        |
|    |in fizičnim osebam, ki |        |
|    |niso proračunski    |        |
|    |uporabniki       |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski    |   154.084,00|
|    |transferi proračunskim |        |
|    |uporabnikom       |        |
+--------+------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ | –2.970.268,00|
|    |(I.-II.)        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|III/1. |PRIMARNI PRIMANJKLAJ  | –2.940.868,00|
|    |(I.-7102)-(II.-403-404) |        |
+--------+------------------------+---------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-|  1.086.893,00|
|    |(40+41)         |        |
+-------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |
+--------+------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH  |   17.000,00|
|    |POSOJIL IN PRODAJA   |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|    |(750+751+752)      |        |
+--------+------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH  |   17.000,00|
|    |POSOJIL IN PRODAJA   |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih |    7.000,00|
|    |deležev         |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova |   10.000,00|
|    |privatizacije      |        |
+--------+------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN    |    4.500,00|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|    |DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)    |        |
+--------+------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN    |    4.500,00|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|    |DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev   |    4.500,00|
|    |kupnin         |        |
|    |iz naslova privatizacije|        |
+--------+------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA   |   12.500,00|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE  |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|    |(IV.-V.)        |        |
+-------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |
+--------+------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501) |  3.000.000,00|
+--------+------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE      |  3.000.000,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje |  3.000.000,00|
+--------+------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA     |   435.567,00|
|    |(550+551)        |        |
+--------+------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA     |   435.567,00|
+--------+------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega |   435.567,00|
|    |dolga          |        |
+--------+------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA    |  –393.335,00|
|    |SREDSTEV NA RAČUNU   |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-  |        |
|    |VIII.)         |        |
+--------+------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-|  2.564.433,00|
|    |VIII.)         |        |
+--------+------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE    |  2.970.268,00|
|    |(VI.+X.-IX.)      |        |
+--------+------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA   |   393.335,00|
|    |RAČUNIH NA DAN 31. 12. |        |
|    |2012          |        |
+--------+------------------------+---------------+
                         «
2. člen
Spremeni se 23. člen Odloka o proračunu za leto 2013, ki se po novem glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 2,750.000 eur.«
3. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2013.
Št. 410-0024/2013
Ribnica, dne 19. aprila 2013
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost