Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1513. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A), stran 4663.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2013.
Št. 003-02-4/2013-6
Ljubljana, dne 3. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKEM DRŽAVNEM HOLDINGU (ZSDH-A)
1. člen
V Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12) se za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(nadzor računskega sodišča, javna naročila in dostop do informacij javnega značaja)
(1) Računsko sodišče Republike Slovenije revidira poslovanje SDH in odvisnih družb, ki jih SDH lahko ustanovi v skladu s prvim odstavkom 26. člena tega zakona.
(2) Pri naročanju blaga, storitev in gradenj morajo SDH in njegove odvisne družbe ravnati kot naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje.
(3) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za družbe, v katerih ima SDH kapitalsko naložbo, če takšna družba ni zavezanec za naročanje po določbah zakona, ki ureja javno naročanje.
(4) Pri preverjanju pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, kot da je delež SDH v teh družbah delež Republike Slovenije.
(5) SDH in njegove odvisne družbe so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in morajo vsakomur omogočati prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja.
(6) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za družbe, v katerih ima SDH kapitalsko naložbo, če takšna družba ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(7) Pri preverjanju pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, kot da je delež SDH v teh družbah delež Republike Slovenije.«.
2. člen
V naslovu 34. člena se črta besedilo »in prenos Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško na SDH«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
3. člen
36. člen se črta.
4. člen
V četrtem odstavku 38. člena se črta prvi stavek, na koncu zadnjega stavka pa se pika spremeni v vejico in doda naslednje besedilo »pri čemer se v zvezi s prenosom ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo v delu, ki se nanaša na dovoljenje za pridobitev kvalificiranih deležev, ter določbe zakona, ki ureja prevzeme v delu, ki se nanaša obveznost dajanja prevzemne ponudbe.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Do uveljavitve klasifikacije potrebuje uprava SOD soglasje državnega zbora na predlog vlade za razpolaganje z naložbami Republike Slovenije, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN, če:
– skupna knjigovodska vrednost naložbe presega 20 milijonov eurov ali
– dosega Republika Slovenija najmanj 25 % lastniški delež ali 25 % delež glasovalnih pravic.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Do uveljavitve klasifikacije KAD, SOD, zavarovalnica, DSU in Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d. potrebujejo soglasje državnega zbora na predlog vlade za odtujitev naložb:
– katerih skupna knjigovodska vrednost naložbe, ki jo imajo navedene družbe posamezno, skupaj ali skupaj z Republiko Slovenijo, presega 20 milijonov eurov ali
– v katerih imajo navedene družbe posamezno, skupaj ali skupaj z Republiko Slovenijo najmanj 25 % lastniški delež ali 25 % delež glasovalnih pravic.«.
Za dvanajstim odstavkom se dodajo novi trinajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(13) Do uveljavitve klasifikacije SOD samostojno upravlja z naložbami, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN in če za posamezna dejanja upravljanja ne veljata deseti oziroma dvanajsti odstavek tega člena. Pri tem SOD deluje v skladu z uveljavljenimi načeli korporativnega upravljanja, upoštevajoč kodeks upravljanja javnih delniških družb. Uprava SOD se v posameznih primerih upravljanja posvetuje s pristojnimi državnimi organi in drugimi osebami javnega prava.
(14) Organi SOD morajo do 15. 5. 2013 sprejeti kodeks, ki ureja upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in ga objaviti na spletni strani SOD. Ta kodeks mora vsebovati konkretizacijo načel upravljanja, določenih s tem zakonom, ter načel iz prejšnjega odstavka, objektivna merila in postopek sprejemanja odločitev glede imenovanja članov organov vodenja ali nadzora v družbah s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, usmeritve glede dividendnih politik, za katere si bo prizadeval SOD oziroma SDH v družbah s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, javna razkritja delovanja SOD oziroma SDH na posameznih skupščinah, izrecno prepoved poseganja organov SOD oziroma SDH v poslovanje posameznih družb s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, izrecno neodvisnost organov posameznih družb s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije od SOD oziroma SDH, zaveze za aktivno izvrševanje upravljavskih pravic, vključno z uvedbo postopkov za uveljavljanje odškodninske odgovornosti članov organov posameznih družb s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije v primeru opustitve dolžne skrbnosti ravnanja članov organov teh družb.
(15) Člani organov vodenja ali nadzora SOD oziroma SDH z vsem svojim premoženjem solidarno odškodninsko odgovarjajo Republiki Sloveniji za škodo, ki nastane kot posledica nevestnega ali protipravnega upravljanja z naložbami v družbah, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN, razen če dokažejo, da so ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in pri ravnanju v celoti upoštevali zakonodajo, notranje akte družbe, kodeks iz trinajstega odstavka tega člena in kodeks iz prejšnjega odstavka. Odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora po tem odstavku ne vpliva na odgovornost članov organov vodenja ali nadzora do družbe zaradi kršitve njihovih nalog, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(16) SOD oziroma SDH mora o upravljanju z naložbami na podlagi trinajstega odstavka tega člena poročati državnemu zboru na predlog vlade. SOD predloži vladi poročilo o upravljanju po tem odstavku do 15. dne tekočega meseca za pretekli mesec, vlada pa mora o posameznem poročilu obvestiti državni zbor v 30 dneh po prejemu poročila.«.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o sejninah predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/11);
– Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NKBM, d.d. (Uradni list RS, št. 47/12);
– Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, d.d. (Uradni list RS, št. 47/12).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/13-12/27
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
EPA 1113-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Renata Brunskole l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost