Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1550. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2012, stran 4855.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 in 17. člena Statuta Občine Ribnica Uradni list RS, št. 17/12 je občinski svet na 15. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ribnica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
SPLOŠNI DEL
+-------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4|       |
+-------+---------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI      |  9.150.899|
|    |(70+71+72+73+74+78)    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  6.476.519|
+-------+---------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |  5.942.198|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in  |  5.299.920|
|    |dobiček          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7000 Dohodnina       |  5.299.920|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje  |   443.688|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7030 Davki na nepremičnine |   336.736|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7031 Davki na premičnine  |     670|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7032 Davki na dediščine in |    42.940|
|    |darila           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7033 Davki na promet    |    63.342|
|    |nepremičnin in na finančno |       |
|    |premoženje         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago |   194.298|
|    |in storitve        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7044 Davki na posebne   |    4.028|
|    |storitve          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7047 Drugi davki na uporabo|   190.270|
|    |blaga           |       |
|    |in storitev        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki      |    4.291|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7060 Drugi davki      |    4.291|
+-------+---------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |   534.321|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in |   248.517|
|    |dohodki          |       |
|    |od premoženja       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7102 Prihodki od obresti  |    1.727|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7103 Prihodki od premoženja|   246.790|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine  |    6.111|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7111 Upravne takse in   |    6.111|
|    |pristojbine        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne |    4.311|
|    |kazni           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7120 Globe in druge denarne|    4.311|
|    |kazni           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje  |    56.729|
|    |blaga in storitev     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7130 Prihodki od prodaje  |    56.729|
|    |blaga in storitev     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki|   218.654|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7141 Drugi nedavčni    |   218.654|
|    |prihodki          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |    80.539|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje  |    65.598|
|    |osnovnih sredstev     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7200 Prihodki od prodaje  |    65.598|
|    |zgradb           |       |
|    |in prostorov        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje  |    14.941|
|    |zemljišč          |       |
|    |in neopredmetenih sredstev |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7219 Prihodki od prodaje  |    7.145|
|    |kmetijskih zemljišč in   |       |
|    |gozdov           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7221 Prihodki od prodaje  |    7.398|
|    |stavbnih zemljišč     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7222 Prihodki od prodaje  |     398|
|    |premoženjskih pravic in  |       |
|    |drugih neopredmetenih   |       |
|    |sredstev          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE      |      50|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz  |      50|
|    |domačih virov       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7301 Prejete donacije in  |      50|
|    |darila od domačih fizičnih |       |
|    |oseb            |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI    |  2.593.792|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz |   667.707|
|    |drugih javnofinančnih   |       |
|    |institucij         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7400 Prejeta sredstva iz  |   627.432|
|    |državnega proračuna    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7401 Prejeta sredstva iz  |    9.349|
|    |občinskih proračunov    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7403 Prejeta sredstva iz  |    30.927|
|    |javnih skladov       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz  |  1.926.084|
|    |državnega proračuna iz   |       |
|    |sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7411 Prejeta sredstva iz  |   124.849|
|    |državnega proračuna iz   |       |
|    |sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije za izvajanje skupne |       |
|    |kmetijske politike     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7412 Prejeta sredstva iz  |  1.385.810|
|    |državnega proračuna iz   |       |
|    |sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije iz strukturnih    |       |
|    |skladov          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7413 Prejeta sredstva iz  |   415.425|
|    |državnega proračuna iz   |       |
|    |sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije iz kohezijskega   |       |
|    |sklada           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |  9.532.580|
|    |(40+41+42+43+45)      |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       |  2.404.708|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki |   569.059|
|    |zaposlenim         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4000 Plače in dodatki   |   477.701|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4001 Regres za letni dopust|    17.854|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4002 Povračila in     |    35.336|
|    |nadomestila        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4004 Sredstva za nadurno  |    6.437|
|    |delo            |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4005 Plače za delo     |    31.732|
|    |nerezidentov po pogodbi  |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev |    88.254|
|    |za socialno varnost    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4010 Prispevek za     |    42.976|
|    |pokojninsko in invalidsko |       |
|    |zavarovanje        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4011 Prispevek za     |    34.430|
|    |zdravstveno zavarovanje  |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4012 Prispevek za     |     291|
|    |zaposlovanje        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4013 Prispevek za     |     486|
|    |starševsko varstvo     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4015 Premije kolektivnega |    10.072|
|    |dodatnega pokojninskega  |       |
|    |zavarovanja, na podlagi  |       |
|    |ZKDPZJU          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in  |  1.731.516|
|    |storitve          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4020 Pisarniški in splošni |   238.409|
|    |material in storitve    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4021 Posebni material in  |    8.708|
|    |storitve          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4022 Energija, voda,    |   396.495|
|    |komunalne storitve in   |       |
|    |komunikacije        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4023 Prevozni stroški in  |    1.070|
|    |storitve          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4024 Izdatki za službena  |    13.295|
|    |potovanja         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4025 Tekoče vzdrževanje  |   758.008|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4026 Poslovne najemnine in |    2.500|
|    |zakupnine         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4027 Kazni in odškodnine  |    26.158|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4029 Drugi operativni   |   286.872|
|    |odhodki          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti|    3.092|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4031 Plačila obresti od  |    3.092|
|    |kreditov – poslovnim bankam|       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve        |    12.787|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4090 Splošna proračunska  |    12.787|
|    |rezervacija        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI      |  2.878.893|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije       |    28.409|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4100 Subvencije javnim   |    5.601|
|    |podjetjem         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4102 Subvencije privatnim |    22.808|
|    |podjetjem in zasebnikom  |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom |  1.227.907|
|    |in gospodinjstvom     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4111 Družinski prejemki in |    20.030|
|    |starševska nadomestila   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4119 Drugi transferi    |  1.207.877|
|    |posameznikom        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim|    37.280|
|    |organizacijam in ustanovam |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4120 Tekoči transferi   |    37.280|
|    |nepridobitnim organizacijam|       |
|    |in ustanovam        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači  |  1.585.297|
|    |transferi         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4130 Tekoči transferi   |    1.438|
|    |občinam          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4131 Tekoči transferi v  |    37.107|
|    |sklade socialnega     |       |
|    |zavarovanja        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4132 Tekoči transferi v  |    57.730|
|    |javne sklade        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4133 Tekoči transferi v  |  1.412.322|
|    |javne zavode        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4135 Tekoča plačila drugim |    76.700|
|    |izvajalcem javnih služb, ki|       |
|    |niso posredni proračunski |       |
|    |uporabniki         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  3.907.030|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja    |  3.907.030|
|    |osnovnih sredstev     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4201 Nakup prevoznih    |    12.940|
|    |sredstev          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4202 Nakup opreme     |    46.620|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4204 Novogradnje,     |  3.114.068|
|    |rekonstrukcije in     |       |
|    |adaptacije         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4205 Investicijsko     |   214.754|
|    |vzdrževanje in obnove   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4206 Nakup zemljišč in   |    27.404|
|    |naravnih bogastev     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4207 Nakup nematerialnega |   135.843|
|    |premoženja         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4208 Študije o       |   355.401|
|    |izvedljivosti projektov,  |       |
|    |projektna dokumentacija,  |       |
|    |nadzor           |       |
|    |in investicijski inženiring|       |
+-------+---------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   341.949|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi|   117.755|
|    |pravnim          |       |
|    |in fizičnim osebam, ki niso|       |
|    |proračunski uporabniki   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4314 Investicijski     |    40.555|
|    |transferi posameznikom in |       |
|    |zasebnikom         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4315 Investicijski     |    77.200|
|    |transferi drugim izvajalcem|       |
|    |javnih služb, ki niso   |       |
|    |posredni proračunski    |       |
|    |uporabniki         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi|   224.194|
|    |proračunskim uporabnikom  |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4323 Investicijski     |   224.194|
|    |transferi javnim zavodom  |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  |   –381.681|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |PRIMARNI PRIMANJKLJAJ   |   –380.315|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRESEŽEK      |  1.192.918|
+-------+---------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    10.329|
|    |POSOJIL          |       |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|    |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH   |    10.329|
|    |POSOJIL          |       |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|    |DELEŽEV          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova   |    10.329|
|    |privatizacije       |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |7520 Sredstva kupnin iz  |    10.329|
|    |naslova privatizacije   |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    3.432|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(440+441+442+443)     |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    3.432|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin |    3.432|
|    |iz naslova privatizacije  |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |4421 Sredstva kupnin,   |    3.432|
|    |razporejena v javne sklade |       |
|    |in agencije        |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|    6.896|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV          |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)   |   450.000|
+-------+---------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE        |   450.000|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje  |   450.000|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |5001 Najeti krediti pri  |   450.000|
|    |poslovnih bankah      |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551) |    57.234|
+-------+---------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA      |    57.234|
+-------+---------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega   |    57.234|
|    |dolga           |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|    |5501 Odplačila kreditov  |    57.234|
|    |poslovnim bankam      |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    17.982|
|    |NA RAČUNU         |       |
+-------+---------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE     |   392.766|
+-------+---------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE     |   381.681|
+-------+---------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |   375.353|
|    |NA DAN 31. 12. 2011    |       |
+-------+---------------------------+-------------+
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi na spletnih straneh občine.
Št. 410-0021/2013
Ribnica, dne 19. aprila 2013
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost