Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1523. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, kolikor se nanaša na odgovorne projektante, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti, stran 4813.

Številka: U-I-67/13-7
Datum: 18. 4. 2013
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mateja Polanca, Ajdovščina, in drugih, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Polanc, d. o. o., Solkan, na seji 18. aprila 2013
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje drugega odstavka 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži, kolikor se nanaša na odgovorne projektante, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05 in 132/06).
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča smejo študije požarne varnosti izdelovati tudi odgovorni projektanti, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti in so v imenik pooblaščenih inženirjev vpisani manj kot pet let.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudniki so vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (v nadaljevanju Pravilnik). Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju z 2. členom Ustave (načelo varstva zaupanja v pravo), ker ni določila prehodnega obdobja, s katerim bi uredila položaj posameznikov, ki so pravico za izdelovanje študij požarne varnosti že pridobili na podlagi prejšnjih predpisov. Pobudnikom ni bila dana možnost, da se prilagodijo na nove pogoje. S tem naj bi jim bilo onemogočeno nadaljnje opravljanje poklica. Zato naj bi bila izpodbijana določba v neskladju tudi s prvim in tretjim odstavkom 49. člena, prvim odstavkom 50. člena in s 155. členom Ustave. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče zadrži izvrševanje izpodbijane določbe, kolikor se nanaša na odgovorne projektante, ki so na dan uveljavitve Pravilnika izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti in so v imenik pooblaščenih inženirjev vpisani manj kot pet let.
2. Ministrstvo za obrambo v odgovoru meni, da predlog za začasno zadržanje izvršitve izpodbijane določbe ni utemeljen. Navaja, da je bil dodaten pogoj za odgovorne projektante, ki izdelujejo študije požarne varnosti, določen, ker je bilo zaradi spremembe zakonodaje opuščeno izdajanje požarnih soglasij v postopkih gradbenih dovoljenj in opuščena obvezna revizija določene projektne dokumentacije. Navedeni »nadzorni« instituti naj bi bili zato nadomeščeni s strožjimi pogoji za odgovorne projektante. Strožji pogoji naj bi se nanašali samo na izdelavo študij požarne varnosti, ne pa na izdelavo zasnov požarne varnosti. Pobudniki naj bi zato še vedno lahko izdelovali zasnove požarne varnosti, ki naj bi jih bilo v strukturi obravnavanih elaboratov bistveno več. Zato trditve pobudnikov, da jim je onemogočeno opravljanje poklicne dejavnosti, naj ne bi držale v celoti. Zadržanje izvrševanja naj bi ustvarilo nezaželeno stanje, v katerem naj ne bi bilo popolnoma jasno, kdo lahko izdeluje študije požarne varnosti oziroma ali so prej veljavni pogoji zaradi spremenjene zakonodaje s področja varstva pred požari sploh še primerni.
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijane določbe, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe Pravilnika. Drugi odstavek 5. člena Pravilnika je določil nove pogoje za izvajanje reguliranega poklica izdelovalca požarnih študij.(1) Določene osebe, ki so izpolnjevale pogoje za izdelovanje študij požarne varnosti po prejšnjih predpisih, po uveljavitvi Pravilnika teh pogojev ne izpolnjujejo več. Zato je tem osebam z uveljavitvijo Pravilnika onemogočeno nadaljnje izvajanje izdelovanja študij požarne varnosti. S tem je lahko ogrožena tudi njihova zaposlitev v projektantskih podjetjih oziroma samostojno opravljanje te dejavnosti. Na drugi strani zadržanje izvrševanja predpisa in kasnejša ugotovitev skladnosti izpodbijanih določb z Ustavo pomenita le odložitev učinkovanja določb o strožjih pogojih. Ministrstvo za obrambo v odgovoru navaja, da so bili s spremembo zakonodaje opuščeni določeni drugi nadzorni instituti na področju požarne varnosti, zato naj bi bilo treba določiti strožje pogoje za izdelovalce študij požarne varnosti. Glede na navedeno je Ustavno sodišče učinek zadržanja omejilo na krog oseb, ki so do uveljavitve Pravilnika izpolnjevale pogoje za izdelavo študij požarne varnosti in so ta poklic že opravljale.
5. Začasno zadržanje izpodbijane določbe Pravilnika pa ne pomeni vzpostavitve veljavnosti določb, ki so veljale pred sprejetjem Pravilnika. Golo zadržanje bi v tem delu povzročilo pravno praznino. Zato je Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS določilo način izvršitve začasnega zadržanja drugega odstavka 5. člena Pravilnika. Do končne odločitve Ustavnega sodišča smejo študije požarne varnosti izdelovati tudi odgovorni projektanti, ki so na dan uveljavitve Pravilnika izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti in so v imenik pooblaščenih inženirjev vpisani manj kot pet let.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega in tretjega odstavka 39. ZUstS v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik
(1) Regulirani poklici oziroma dejavnosti so tisti poklici oziroma dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt (1. točka 5. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 21/02 in nasl. – ZPKEU

AAA Zlata odličnost