Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1526. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen, stran 4814.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami), 7., 32., 33., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami in dopolnitvami), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB8, Uradni list RS, št. 29/11), skladno s 36. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08) in Odlokom o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/04, 45/06, 16/07 in 13/11) je Občinski svet Občine Komen na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o koncesiji za oprav­ljanje lokalnih gospodarskih javnih službe ravnanja z odpadki v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V Odloku se spremeni 21. člen prvi odstavek tako, da se glasi:
(1) Izračun izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje morata biti v skladu z veljavnimi predpisi.
3. člen
Spremeni se 26. člen prvi odstavek Odloka tako, da se glasi:
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
1. ponujena cena storitev razpisane gospodarske javne službe;
2. izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe;
3. celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe;
4. pričetek izvajanja razpisane gospodarske javne službe.
4. člen
Ostala določila iz Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12) ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/12-8
Komen, dne 17. aprila 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost