Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1522. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja, stran 4811.

Številka: U-I-91/13-8
Datum: 18. 4. 2013
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 18. aprila 2013
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95 in 77/06, ter Naš časopis, št. 319/05, 330/06, 354/08, 362/09, 374/10 in 400/12), kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Predlog za zadržanje izvrševanja 9. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, ter Naš časopis, št. 292/03, 323/06 in 349/08), kolikor velja v Občini Vrhnika in kolikor določa predložitev pozitivnega mnenja pristojne urbanistične službe, se zavrne.
3. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 5. člena, 7. člena ter drugega in tretjega odstavka 11. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, drugega odstavka 12. člena in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica, 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika–Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/2000 in 43/05, ter Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, 330/06, 354/08, 362/09, 374/10 in 400/12), 10. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1–Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95 in 43/05, ter Naš časopis, št. 272/01 in 303/04) ter točk 2.1 in 2.4 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (Uradni list SRS, št. 29/86, Uradni list RS, št. 17/91, in Naš časopis, št. 330/06) se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada izpodbija drugi odstavek 5. člena, 7. in 9. člen ter drugi in tretji odstavek 11. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (v nadaljevanju Odlok o PUP/splošni), drugi odstavek 12. člena, drugi odstavek 17. člena in 19. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica (v nadaljevanju Odlok o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica), 8. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika–Verd (v nadaljevanju Odlok o PUP V2 Vrhnika–Verd), 10. in 11. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1–Drenov Grič (v nadaljevanju Odlok o PUP L1–Drenov Grič) ter točki 2.1 in 2.4 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (v nadaljevanju Odlok o PUP Zaplana). Zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju s 153. členom Ustave. Občina bi morala s splošnim aktom vnaprej in jasno določiti pravila oziroma pogoje glede umeščanja novogradenj v prostor, ne pa ga pogojevati z izdajo lokacijskih smernic, strokovne urbanistične presoje, strokovne ocene obremenitve okolja oziroma soglasja Kmetijske zemljiške skupnosti Vrhnika. Organu občinske uprave naj bi bile z izpodbijanimi določbami podeljene pristojnosti predstavniškega telesa, saj naj bi s strokovnimi urbanističnimi presojami sprotno in kazuistično dopolnjeval predpis. Vlada meni, da organ občinske uprave na ta način deluje tudi kot projektni soglasodajalec oziroma celo kot upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb Vlada utemeljuje z navedbami, da pomeni uporaba takšnih določb izvajanje nalog, ki ne morejo in ne smejo biti v pristojnosti organa občinske uprave, s tem pa možnost neenakopravnega obravnavanja pravnih subjektov in nastanka težko popravljive škode tem subjektom. Pri izdaji gradbenih dovoljenj na podlagi izpodbijanih določb bi lahko prišlo tudi do težko popravljivih škodljivih posledic za prostor oziroma do težko izvedljive sanacije prostora.
2. Občina Vrhnika na predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb prostorskih aktov ni odgovorila.
B. – I.
3. Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) mora zahteva za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, med drugim vsebovati podatke o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve. Vlada lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lokalne skupnosti na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12 – v nadaljevanju ZDU-1) pod pogojem, da je pristojno ministrstvo predhodno opozorilo organ lokalne skupnosti, ki je izdal domnevno protiustaven oziroma nezakonit predpis, mu predlagalo ustrezne rešitve in določilo rok, v katerem bi moral organ lokalne skupnosti predpis uskladiti (drugi odstavek 64. člena ZDU-1).
4. Vlada prilaga k zahtevi dopis št. 35016-20/2011 z dne 6. 12. 2011, s katerim je pristojno ministrstvo Občino Vrhnika opozorilo na protiustavnost oziroma nezakonitost več prostorskih aktov. Vlada ni izkazala, da je pristojno ministrstvo občino opozorilo na protiustavnost oziroma nezakonitost izpodbijanega drugega odstavka 5. člena, 7. člena ter drugega in tretjega odstavka 11. člena Odloka o PUP/splošni, drugega odstavka 12. člena in 19. člena Odloka o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica, 3. in 8. člena Odloka o PUP V2 Vrhnika–Verd, 10. in 11. člena Odloka o PUP L1–Drenov Grič ter točk 2.1 in 2.4 5. člena Odloka o PUP Zaplana. Ker pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 24.b člena ZUstS ni izpolnjen, je Ustavno sodišče zahtevo v navedenem delu zavrglo (3. točka izreka).
B. – II.
5. Vlada je izkazala izpolnjenost pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 24.b člena ZUstS za zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 9. člena Odloka o PUP/splošni, kolikor velja v Občini Vrhnika in kolikor določa predložitev pozitivnega mnenja pristojne urbanistične službe, ter 17. člena Odloka o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja. Ustavno sodišče je zato v nadaljevanju odločalo o predlogu za zadržanje izvrševanja navedenih določb.
6. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe ne bi izvrševale, pa bi se izkazalo, da so očitki predlagateljice neutemeljeni.
7. Izpodbijani 17. člen Odloka o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica določa, da so novogradnje izjemoma dovoljene, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem navedene določbe izpodbijanega prostorskega akta, če bi bila ta protiustavna, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja te določbe. Izpodbijana določba je pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za novogradnje v primerih, ko so te praviloma prepovedane. Izdaja strokovne urbanistične presoje je eden izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnja lahko po presoji Ustavnega sodišča povzroči težko popravljive škodljive posledice v prostoru. Po drugi strani pa zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe Odloka o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo lahko izvedeni kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom. Ustavno sodišče je glede na navedeno do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje 17. člena Odloka o PUP V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako oceni strokovna urbanistična presoja (1. točka izreka).
8. Vlada predlaga tudi zadržanje izvrševanja 9. člena Odloka o PUP/splošni, kolikor določa predložitev pozitivnega mnenja pristojne urbanistične službe. Navedena določba ne prepoveduje spremembe namembnosti, ampak določa dodaten pogoj za njeno dovoljenost. Samo zaradi izvrševanja izpodbijanega dela 9. člena Odloka o PUP/splošni težko popravljive škodljive posledice v prostoru ne morejo nastati. Ustavno sodišče je zato predlog za zadržanje izvrševanja 9. člena Odloka o PUP/splošni, kolikor določa predložitev pozitivnega mnenja pristojne urbanistične službe, zavrnilo (2. točka izreka).
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ter prvega in drugega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu, proti je glasovala sodnica Pogačar. Drugo in tretjo točko izreka je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost