Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, stran 4824.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 17. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (Uradni list RS, št. 97/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: odlok) se spremeni drugi stavek 3. člena, tako da se po novem glasi: »Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj s pogodbo prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu župana Mestne občine Kranj.«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena odloka, tako da se za besedo »pravili« doda besedilo: »oziroma drugimi splošnimi akti zavoda.«.
3. člen
Besedilo šestnajste alineje 12. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»sprejema pravila in druge splošne akte zavoda«.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena odloka, tako da se med besedi »pravili« in »zavoda« doda besedilo: »oziroma drugimi splošnimi akti«.
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 17. člena odloka, tako da se število »60« nadomesti z besedo »osmih«.
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena odloka, tako da se med besedi »pravila« in »zavoda« doda besedilo: »oziroma drugi splošni akti«.
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 19. člena odloka, tako da se med besedi »pravila« in »zavoda« doda besedilo: »oziroma drugi splošni akti«.
8. člen
Prvi odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvršujeta Svet Mestne občine Kranj in župan Mestne občine Kranj.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev
– odloča o statusnih spremembah zavoda
– daje soglasje k spremembam dejavnosti
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja
– daje soglasje k razpolaganju nepremičnega premoženja
– daje soglasje k sklepanju pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja ter druga soglasja v imenu ustanovitelja v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi
– sprejme sklep o prenosu upravljanja nepremičnin na zavod
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.«
Sedanja drugi in tretji odstavek 24. člena odloka postaneta četrti in peti odstavek tega člena.
9. člen
Prvi in drugi odstavek 29. člena odloka se spremenita tako, da se po novem glasita:
»Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, lahko uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.«
Sedanji tretji odstavek 29. člena postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge splošne akte pa pristojni organ zavoda samostojno, če zakon ali drug predpis ne določata drugače.«
Sedanji četrti odstavek 29. člena postane tretji odstavek tega člena.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-37/2013-1-(47/10)
Kranj, dne 17. aprila 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost