Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, stran 4863.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03; v nadaljevanju: ZSpo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US; v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 23. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ureja organizacijske, upravljavske in druge spremembe v Javnem zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, ustanovljenim z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec« (Uradni list RS, št. 75/08 in 47/10), z matično številko: 3391817 zaradi pripojitve Javnega zavoda Vetrnica – javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov Slovenj Gradec, k javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec.
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec« (Uradni list RS, št. 75/08 in 47/10).
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (v nadaljevanju: javni zavod) je pravni naslednik Javnega zavoda Vetrnica – javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov Slovenj Gradec, z matično številko: 1843737, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, pod št. Srg. 2003/00241, št. vložka 1/09859/00, z dne 8. 10. 2003 in vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil ta zavod z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču.
2. člen
Javni zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične in športne dejavnosti ter izvajanja občinskih mladinskih in socialnih programov ter dejavnosti mladinskega hotela v Mestni občini Slovenj Gradec.
Zavod lahko svoje storitve opravlja tudi za druge občine. O izvajanju teh storitev sklene zavod, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, z drugo občino pogodbo, na osnovi katere prevzame ta občina vse finančne obveznosti, vezane na izvajanje zavoda na njenem območju.
3. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec.
5. člen
Ime zavoda: Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.
Skrajšano ime zavoda: SPOTUR Slovenj Gradec.
Sedež zavoda: Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat okrogle oblike s premerom 23 mm.
Pečat s premerom 35 mm zavod uporablja v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam. Vsebina pečata se določi s statutom.
Pečat s premerom 23 mm zavod uporablja za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije. Vsebini pečata sta enaki.
Število posameznih pečatov, uporabo pečata, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor z navodili.
7. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna občine za delovanje zavoda.
8. člen
Javni zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.
III. ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA
9. člen
V okviru javnega zavoda delujejo organizacijske enote:
– Organizacijska enota Splošno, ki deluje na naslovu Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
– Organizacijska enota Šport, ki deluje na naslovu Kopališka 27, 2380 Slovenj Gradec
– Organizacijska enota Turizem, ki deluje na naslovu Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je TIC Slovenj Gradec)
– Organizacijska enota Prodajalna Izdelki s podeželja, ki deluje na naslovu Glavni trg 28, 2380 Slovenj Gradec
– Organizacijska enota Partizanski dom Kope, ki deluje na naslovu Legen 168, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
– Organizacijska enota Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MKC Slovenj Gradec)
– Organizacijska enota Mladinski hotel Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MH Slovenj Gradec)
– Organizacijska enota Socialni programi, ki deluje na naslovu Celjska cesta 10a, 2380 Slovenj Gradec.
Za vse organizacijske enote se finančno poslovanje vodi ločeno.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda je razvrščena po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra SKD 2008 (SI)           
 
18.130 Priprava za tisk in objavo    
 
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev  
    zapisa              
 
46.160 Posredništvo pri prodaji     
    tekstila, oblačil, krzna,     
    obutve, usnjenih izdelkov     
 
46.170 Posredništvo pri prodaji živil,  
    pijač, tobačnih izdelkov     
 
46.180 Specializirano posredništvo pri  
    prodaji drugih določenih     
    izdelkov             
 
46.190 Nespecializirano posredništvo   
    pri prodaji raznovrstnih     
    izdelkov             
 
47.190 Druga trgovina na drobno v    
    nespecializiranih prodajalnah   
 
47.250 Trgovina na drobno v       
    specializiranih prodajalnah s   
    pijačami             
 
47.621 Trgovina na drobno v       
    specializiranih prodajalnah s   
    časopisi in revijami       
 
47.782 Trgovina na drobno v       
    specializiranih prodajalnah z   
    umetniškimi izdelki        
 
47.789 Druga trgovina na drobno v    
    drugih specializiranih      
    prodajalnah            
 
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah  
    in tržnicah z živili, pijačami  
    in tobačnimi izdelki       
 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali  
    po internetu           
 
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj  
    prodajaln, stojnic in tržnic   
 
49.391 Medkrajevni in drug cestni    
    potniški promet          
 
55.201 Počitniški domovi in letovišča  
 
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom   
 
55.204 Planinski domovi in mladinska  
    prenočišča            
 
55.209 Druge nastanitve za krajši čas  
 
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov   
 
56.101 Restavracije in gostilne     
 
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
 
56.104 Začasni gostinski obrati     
 
56.300 Strežba pijač           
 
58.110 Izdajanje knjig          
 
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 
 
58.130 Izdajanje časopisov        
 
58.140 Izdajanje revij in druge     
    periodike             
 
58.190 Drugo založništvo         
 
59.110 Produkcija filmov, video filmov, 
    televizijskih oddaj        
 
59.140 Kinematografska dejavnost     
 
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih   
    zapisov in muzikalij       
 
62.030 Upravljanje računalniških naprav 
    in sistemov            
 
62.090 Druge z informacijsko       
    tehnologijo in računalniškimi   
    storitvami povezane dejavnosti  
 
63.120 Obratovanje spletnih portalov   
 
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij    
 
63.990 Drugo informiranje        
 
68.100 Trgovanje z lastnimi       
    nepremičninami          
 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih 
    ali najetih nepremičnin      
 
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo   
 
72.200 Raziskovalna in razvojna     
    dejavnost na področju       
    družboslovja in humanistike    
 
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  
 
73.120 Posredovanje oglaševalskega    
    prostora             
 
73.200 Raziskovanje trga in javnega   
    mnenja              
 
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo,     
    dekoraterstvo           
 
74.200 Fotografska dejavnost       
 
77.210 Dajanje športne opreme v najem  
    in zakup             
 
77.290 Dajanje drugih izdelkov za    
    široko rabo v najem in zakup   
 
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav  
    in opredmetenih sredstev v najem 
    in zakup             
 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij   
 
79.120 Dejavnost organizatorjev     
    potovanj             
 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji 
    povezane dejavnosti        
 
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška 
    dejavnost             
 
82.190 Fotokopiranje, priprava      
    dokumentov in druge posamične   
    pisarniške dejavnosti       
 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,  
    srečanj              
 
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje  
    in usposabljanje na področju   
    športa in rekreacije       
 
90.010 Umetniško uprizarjanje      
 
90.020 Spremljajoče dejavnosti za    
    umetniško uprizarjanje      
 
90.040 Obratovanje objektov za kulturne 
    prireditve            
 
91.011 Dejavnost knjižnic        
 
91.012 Dejavnost arhivov         
 
91.020 Dejavnost muzejev         
 
91.030 Varstvo kulturne dediščine    
 
93.110 Obratovanje športnih objektov   
 
93.120 Dejavnost športnih klubov     
 
93.190 Druge športne dejavnosti     
 
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov   
 
93.292 Dejavnost smučarskih centrov   
 
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za 
    prosti čas            
 
94.110 Dejavnost poslovnih in      
    delodajalskih združenj      
 
94.120 Dejavnost strokovnih združenj   
 
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih  
    članskih organizacij       
 
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih   
    nastanitvenih obratov       
 
55.201 Počitniški domovi in letovišča  
 
56.103 Slaščičarne in kavarne      
 
59.110 Produkcija filmov, videofilmov,  
    televizijskih oddaj        
 
59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri  
    izdelavi filmov, video filmov,  
    televizijskih oddaj        
 
63.110 Obdelava podatkov in s tem    
    povezane dejavnosti        
 
77.330 Dajanje pisarniške opreme in   
    računalniških naprav v najem in  
    zakup               
 
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
 
82.110 Nudenje celovitih pisarniških   
    storitev             
 
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje  
    in usposabljanje na področju   
    kulture in umetnosti       
 
85.590 Drugo nerazvrščeno        
    izobraževanje, izpopolnjevanje  
    in usposabljanje         
 
87.900 Drugo socialno varstvo z     
    nastanitvijo           
 
88.999 Drugje nerazvrščeno socialno   
    varstvo brez nastanitve
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti zavoda.
11. člen
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo na eno ali več področij delovanja zavoda.
Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
V. UPRAVLJANJE JAVNEGA ZAVODA
12. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor oziroma direktorica (v nadaljevanju: direktor) v okviru zakona in tega odloka.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
VI. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet, ki šteje 11 članov:
– štirje predstavniki ustanovitelja (od tega najmanj dva člana občinskega sveta),
– trije predstavniki delavcev zavoda (eden s področja turizma, eden s področja športa, eden s področja mladinskih programov),
– štirje predstavniki zainteresirane javnosti (eden s področja turizma, eden s področja športa, eden s področja mladinskih dejavnosti, eden s področja socialnih dejavnosti).
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec v skladu s svojimi akti. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj na podlagi javnega poziva.
Način imenovanja predstavnikov delavcev zavoda in predstavnikov zainteresirane javnosti v svet zavoda ter pogoje in postopek razrešitve članov sveta se natančneje določi v statutu zavoda.
15. člen
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat članov sveta zavoda je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Do izvolitve novih članov dotedanji opravljajo svojo funkcijo. Predsednika in namestnika na prvi konstitutivni seji izvolijo člani izmed sebe. Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta. Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.
16. člen
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema strateški načrt, statut zavoda, program dela, finančni načrt, akt o organizaciji dela,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– daje direktorju mnenja in pobude za reševanje odprtih vprašanj,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Podrobnosti v zvezi s pristojnostmi in delovanjem sveta zavoda se uredijo s poslovnikom.
2. Direktor
17. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
18. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj, s predhodnim mnenjem sveta zavoda. Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Če svet zavoda ne da mnenja v 20 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovne dobe od tega tri leta na vodilnih in vodstvenih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– nižja raven znanja enega evropskega jezika.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.
19. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, ustanovitelj z mnenjem sveta zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
20. člen
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda,
– pripravi statut zavoda,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja letni program dela in finančni načrt,
– pripravi akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
21. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnine.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
22. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določi s statutom zavoda.
VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
23. člen
Sredstva za ustanovitev in izvajanje javne službe zavoda zagotavlja ustanoviteljica na podlagi pogodbe.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji so namenjena za plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
24. člen
Ustanoviteljica zagotavlja, v skladu z zakonom in minimalnimi standardi, za izvajanje dejavnosti zavoda, prostore, za katere se bosta ustanoviteljica in zavod dogovorila s posebno pogodbo.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice. Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Premoženje, ki ga ustanoviteljica daje javnemu zavodu (organizacijskim enotam: Organizacijska enota Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MKC Slovenj Gradec), Organizacijska enota Mladinski hotel Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MH Slovenj Gradec), Organizacijska enota Socialni programi, ki deluje na naslovu Celjska cesta 10a, 2380 Slovenj Gradec v upravljanje, je sledeče:
– nepremičnina v Slovenj Gradcu, Ozare 18, na parcelni številki 265 in 266, k.o. Slovenj Gradec,
– zgornje nadstropje nepremičnine v Slovenj Gradcu, Celjska cesta 10a, na parcelni številki 847/8, k.o. SG, ter oprema v stavbi, ki služi za delovanje zavetišča za brezdomce.
Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost zgoraj navedenih nepremičnin.
Javni zavod upravlja v duhu dobrega gospodarja z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, ki so jo ustanoviteljica, država in drugi financerji zagotovili za izvajanje programov na posameznih področjih delovanja zavoda.
Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb. Pravice in obveznosti zavoda in lastnika nepremičnin in opreme, ki ni v lasti Mestne občine, se določijo s pogodbo.
Zavod lahko prosto razpolaga s premičnim premoženjem in z nepremičnim premoženjem, izven okvira dejavnosti iz 10. člena tega odloka pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Prihodke iz naslova najemnin objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih ima zavod v upravljanju, mora zavod porabiti izključno za plačilo tekočih materialnih in drugih stroškov.
VIII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanoviteljica iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti torej zavod pridobiva iz naslednjih virov:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– iz državnega proračuna za sofinanciranje programov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah vzpodbuja država,
– iz mednarodnih javnih razpisov,
– z donacijami in darili,
– in iz drugih zakonitih virov.
IX. PRAVICE,OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejavnosti zavoda.
27. člen
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pravočasno pripraviti letni program dela in finančni načrt za prihodnje leto ter ju posredovati ustanoviteljici (do 30.10. tekočega leta),
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
– na zahtevo ustanoviteljice poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
28. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
29. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje direktorja zavoda in imenuje predstavnike v svet zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda skladno z letnim finančnim načrtom zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani programi mestne občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, statutu zavoda in spremembam ali širitvi dejavnosti, kadrovskemu načrtu,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom mestne občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
X. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
30. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanoviteljice. Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga bremeniti s stvarnim in drugimi bremeni brez predhodnega pisnega soglasja ustanoviteljice.
31. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti, v druge namene pa samo po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost dogovorjeno z letnim programom, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev dejavnosti zavoda se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem na predlog sveta zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
32. člen
Zavod ureja vprašanja, ki jih ne ureja ta odlok, v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom.
33. člen
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
XII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
34. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost.
Direktor in drugi zaposleni v zavodu morajo varovati tudi druge osebne podatke ter dokumente v skladu z zakonom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, je pravni naslednik Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, pod št. Srg. 2003/00241, št. vložka 1/09859/00, z dne 8. 10. 2003 in prevzame vse pravice in obveznosti, premoženje in zaposlene delavce dosedanjega Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov.
36. člen
Z dnevom uveljavitve tega odloka in vpisom pripojitve Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec v sodni register, preneha mandat članom sveta Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov in članom sveta Javnega zavoda za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec. Svet Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, se mora konstituirati v skladu z določbami tega odloka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Vsem članom sveta zavoda preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
Do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet Javnega zavoda za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec.
Svet zavoda sprejme spremembe statuta v skladu s tem odlokom in poda soglasje k aktu o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest zavoda v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Statut zavoda začne veljati, ko da k njemu soglasje ustanoviteljica.
37. člen
Dosedanjemu direktorju Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov z dnem uveljavitve tega odloka in vpisom pripojitve Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec v sodni register, preneha mandat direktorja zavoda.
Dosedanji direktor Javnega zavoda za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec od dneva uveljavitve tega odloka do izteka svojega mandata opravlja svojo funkcijo kot direktor Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.
38. člen
Zaposleni v dosedanjem Javnem zavodu za izvajanje mladinskih in socialnih programov nadaljujejo z delom v Javnem zavodu za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, in sicer s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, ki so jih imeli pred veljavnostjo tega odloka.
39. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec« (Uradni list RS, št. 75/08 in 47/10), pri čemer se njegove določbe uporabljajo do vpisa pripojitve Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec v sodni register.
40. člen
Po uveljavitvi tega odloka in na njegovi podlagi se v sodnem registru pri subjektu vpisa: Javnemu zavodu za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, matična št. 3391817 vpiše sprememba imena zavoda: Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec ter druge spremembe, ki temeljijo na tem odloku.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2013
Slovenj Gradec, dne 24. aprila 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost