Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci, stran 4822.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl.US, 36/08, 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 17. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranj (Uradni list RS, št. 29/10 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se po novem glasi:
»V okviru zavoda so organizirani naslednji sektorji in službe:
– vzgojno-izobraževalni sektor,
– svetovalno-strokovni sektor,
– svetovalna služba,
– strokovna služba,
– gospodarski in upravno računovodski sektor,
– tehnična služba,
– računovodska služba,
– upravna služba.«
2. člen
Spremeni se drugi stavek 4. člena odloka tako, da se po novem glasi: »Zavod vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe v svetovalni službi v enotah Janina, Mojca in Najdihojca.«
3. člen
V 5.a členu odloka se črta dvajseta alineja »P/85.530 – dejavnost vozniških šol«.
4. člen
V 7. členu odloka se v zadnjem stavku za besedo »pravili« doda besedilo »oziroma drugimi splošnimi akti zavoda«.
5. člen
V 9. členu odloka se v drugem odstavku beseda »učiteljski« zamenja z »vzgojiteljski«.
6. člen
V 10. členu odloka se črta peta alineja »obravnava poročila o vzgojni problematiki«.
7. člen
V 13.a členu odloka se v prvem odstavku med besedo »pravili« in besedo »zavoda« doda besedilo »oziroma drugimi splošnimi akti«.
V 13.a členu se v drugem odstavku črta besedilo »oziroma učiteljskega«.
V 13.a členu se v šestem odstavku črta besedilo »oziroma učiteljski«.
8. člen
V 14. členu odloka se v drugem odstavku število »60« nadomesti z besedo »osmih«.
9. člen
V 16. členu odloka se v drugem odstavku med besedo »pravila« in besedo »zavoda« doda besedilo »oziroma drugi splošni akti«.
10. člen
V 17. členu odloka se v tretjem odstavku za besedo »pravila« in med besedo »zavoda« doda besedilo »oziroma drugi splošni akti«.
11. člen
V 22. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvršuje Svet Mestne občine Kranj in župan Mestne občine Kranj.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog za opravljanje drugih skupni del,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– daje soglasje k razpolaganju nepremičnega premoženja,
– daje soglasje k sklepanju pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem,
– odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki,
– v skladu z Zakonom o vrtcih odloči o povečanju števila otrok v oddelku,
– določi cene programa predšolske vzgoje,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj,
– poda soglasje k sistemizaciji javnega zavoda,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.«
12. člen
V 27. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.«
V 27. členu odloka se črta drugi odstavek.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-19/2013-2-(47/09)
Kranj, dne 17. aprila 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost