Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1533. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, stran 4825.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 17. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (Uradni list RS, št. 97/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 23. člena odloka spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, lahko uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.«
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pravila sprejem svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge splošne akte pa pristojni organ zavoda samostojno, če zakon ali drug predpis ne določata drugače.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-38/2013-1-(47/10)
Kranj, dne 17. aprila 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost