Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2486/13 , Stran 1519
Ob-2486/13
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 20/11) Svet Ekonomske šole Ljubljana razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Ekonomske šole Ljubljana. Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja/ravnateljico izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 20/11), in sicer: – imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – izpolnjevati mora druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal/a funkcijo ravnatelja/ice, – imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, – imeti mora opravljen ravnateljski izpit. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis (CV Europass). Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let s pričetkom dela z dnem 1. 9. 2013. Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, – dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ni starejše od 30 dni, – potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in ni starejše od 30 dni. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico”. Kandidat/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Ekonomske šole Ljubljana