Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

SV 230/13 Ob-2516/13 , Stran 1541
SV 230/13 Ob-2516/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 230/13, z dne 29. 4. 2013, zastavitelja Tomaža Jenc, rojen 10. 12. 1978, stanujoč Ulica Toneta Tomšiča 1, 6250 Ilirska Bistrica, in Jane Jenc, rojena 9. 12. 1982, stanujoča Ulica Toneta Tomšiča 1, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljujeta, vsak za svoj solastni delež ½ pri nepremičnini, stanovanju, v skupni izmeri 85,80 m2, po sedaj veljavnih podatkih katastra, v izmeri 96,71 m2, označenem s številko 4 (prej označeno s številko 5), v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ulica Toneta Tomšiča 1, Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah, na naslovu Ulica Toneta Tomšiča 1, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 3164/0, k.o. 2524 – Trnovo. Po podatkih Geodetske uprave RS je stanovanje označeno s podatki 2524-1071-4 in se nahaja v stanovanjski stavbi Ulica Toneta Tomšiča 1, 6250 Ilirska Bistrica, številka stavbe 1071, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 120.000,00 EUR, z letno obrestno mero za kredit, ki je sestavljena iz seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,550% in s končnim rokom vračila kredita 3. 5. 2035, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v Pogodbi in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 29. 4. 2013, opr. št. SV 230/13, v korist upnice Banke Sparkasse d.d., skrajšana firma: Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka: 2211254000.

AAA Zlata odličnost