Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 478-24/2009/65 Ob-2498/13 , Stran 1508
Št. 478-24/2009/65 Ob-2498/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je prodaja solastniškega deleža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bohinjska Bistrica. Zemljiškoknjižni podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmet prodaje je solastniški delež nepremičnin z ID znakom: 2200-158/27-0 in 2200-158/28-0, parc. št. 158/27 in 158/28, k.o. Bohinjska Bistrica, ki v naravi predstavljajo 18% delež počitniškega stanovanja, v izmeri 32,70 m², in solastniški delež na skupnih delih stavbe ter stavbi pripadajočega zemljišča. Počitniško stanovanje, katerega solastniški delež je predmet prodaje, se nahaja v prvem nadstropju t. i. objekta »Planika«, enota B 11, naselje Zoisova plana, na naslovu Letoviška ulica 6, Bohinjska Bistrica. Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Bohinj, št. 3501-422/2010-2, z dne 21. 10. 2010 izhaja, da se po namenski rabi zemljišči s parc. št. 158/27 in 158/28, obe k.o. Bohinjska Bistrica, nahajata v območju za počitniška stanovanja, ter da je Občina Bohinj sprejela Odlok o predkupni pravici Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/04). Pri tem je Občina Bohinj dne 26. 9. 2012 izdala potrdilo, št. 624-054/2012-2, iz katerega izhaja, da na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), v nadaljevanju: ZUreP-1) Občina Bohinj ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah, ki so predmet prodaje. Zemljiškoknjižno stanje solastniškega deleža Republike Slovenije na zemljiščih s parc. št. 158/27 in 158/28, vse k. o. 2200 Bohinjska Bistrica, je urejeno, pri čemer pa je iz vpogleda v zemljiško knjigo razvidno, da pred Okrajnim sodiščem v Radovljici na predmetnih nepremičninah poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča k stavbi (ID pravice/zaznambe: 14711042 z začetkom učinkovanja 25. 7. 2011, opr. št. postopka N 17/2011). Izklicna cena: 10.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnini, ki ga plača kupec. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 100,00 EUR. 5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino za nepremičnino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini 1.000,00 EUR in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb; – predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne bodo mogli sodelovati. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 6. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini 1.000,00 EUR, na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200013-74551013, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – javna dražba – nakup solastniškega deleža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bohinjska Bistrica. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražbe bo potekala dne 27. 5. 2013, na naslovu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 2. nadstropju, št. 223, s pričetkom ob 10. uri. 8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom prostorov Ogled predmeta prodaje oziroma javne dražbe je možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje do dne 20. 5. 2013. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, tel. 01/478-47-20. Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba bo objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/. 9. Pogoji prodaje – Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. – V roku 15 dni po zaključku javne dražbe bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 10. Način in rok plačila Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, št. 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200013-74551013, z navedbo namena nakazila: Nakup solastniškega deleža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bohinjska Bistrica, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost