Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1476. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada, stran 4551.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-5/2013 z dne 25. 3. 2013 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 31. redni seji dne 18. aprila 2013 sprejel
S T A L I Š Č E 18
Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
(1) Stališče Revizijskega sveta o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (odslej Stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep).
(2) Določila Stališča se smiselno uporabljajo za vse investicijske sklade, ki so zavezani pripravi letnega poročila po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2; odslej ZISDU-2).
(3) Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter splošnih aktih, izdanih na podlagi ZISDU-2.
II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU
3. člen
(Vsebina pregleda)
(1) Revizijski pregled obsega pregled:
1. naložb investicijskega sklada,
2. vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
3. postopkov upravljanja tveganj in
4. poslov s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami.
(2) Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s pravili revidiranja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) pripravi poročilo, ki obsega revizorjevo poročilo:
1. o naložbah investicijskega sklada,
2. o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
3. o upravljanju tveganj in
4. o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami.
4. člen
(Pravila revidiranja)
(1) Revizor opravi pregled in pripravi poročilo, upoštevajoč pravila revidiranja in Sklep.
(2) Preglede iz prejšnjega odstavka revizor opravi najmanj na dan 31. 12. ter dva naključna datuma, opredeljena v 5. členu Sklepa. V tem primeru mora v odstavku o področju revizije to dejstvo tudi navesti.
5. člen
(Naložbe investicijskega sklada)
Pri pregledu naložb investicijskega sklada revizor preverja dopustnost naložbe investicijskega sklada in njegovo izpostavljenost, upoštevajoč ZISDU-2, splošne akte, izdane na njegovi podlagi, ter pravila upravljanja oziroma statut investicijskega sklada.
6. člen
(Vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe)
Revizor pregleda, ali je vrednost enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe izračunana na podlagi podatkov, ki izhajajo iz računovodskih izkazov, in na način, kot ga predpisuje zakonodaja, ki se nanaša na izračun vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodsko vrednost delnice investicijskega sklada.
7. člen
(Postopki upravljanja tveganj)
Pri presoji izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj revizor upošteva zahteve iz 8. člena Sklepa.
8. člen
(Posli s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami)
(1) V zvezi s posli s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami revizor presoja:
– ali so izpolnjeni pogoji iz prvega oziroma drugega odstavka 171. člena ZISDU-2, pod katerimi je mogoče sklepati posle, prepovedane po 170. in 180. členu ZISDU-2;
– ali sta družba za upravljanje oziroma skrbnik pri teh poslih ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad, upoštevajoč 51. člen Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni Iist RS, št. 33/12).
(2) Pri presoji iz prejšnjega odstavka revizor lahko upošteva naključne datume.
III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU
9. člen
(Revizorjevo poročanje o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj)
(1) Revizor o opravljenem pregledu iz prvega odstavka 3. člena tega stališča poroča na način, določen s smiselno uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami in je predstavljen v Prilogi Stališča.
(2) V poročilu revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. V poročilu revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugotovljenih napakah in izjemah.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
10. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
(1) Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil investicijskih skladov za leto 2012. Z dnem uveljavitve tega stališča prenehata veljati Stališče 7 – Revidiranje letnega poročila investicijskega sklada in Navodilo 4 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila investicijskega sklada.
(2) Do uskladitve postopkov upravljanja tveganj investicijskega sklada s Sklepom o upravljanju tveganj investicijskega sklada se 7. člen tega stališča smiselno uporablja za preveritev izpolnjevanja ukrepov in načrtov upravljanja tveganj, ki jih je zanj določila družba za upravljanje na podlagi 65. člena ZISDU-1.
11. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk Stališča je pristojen Revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Št. 3/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
Sonja Anadolli l.r.
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Priloga

    Zgled revizorjevega poročila o spoštovanju pravil,
    določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju
    investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi

      POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH, NAMENJENO
        (tistim, ki so navedeni v pogodbi)

Na podlagi Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila
investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep)
smo opravili postopke, za katere smo se dogovorili z vami in ki
jih navajamo v nadaljevanju. To so postopki v zvezi s
spoštovanjem pravil, določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o
upravljanju investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi
pri investicijskem skladu ABC za poslovno leto, ki se je končalo
31. 12. 20xx. Posel je bil opravljen v skladu z Mednarodnim
standardom sorodnih storitev 4400 - Posli opravljanja
dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.
Edini namen postopkov je bil, da bi vam pomagali pri presoji
upoštevanja določil Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C, 55/12 in
96/12 - ZPIZ-2; odslej ZISDU-2), Sklepa o naložbah
investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12), Sklepa o
izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja
vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 33/12) v poslovnem letu,
ki se je končalo 31. 12. 20xx.

Opravljene postopke povzemamo takole:

1. Pregledali smo dopustnost naložb investicijskega sklada in
njegovo izpostavljenost, upoštevajoč ZISDU-2, splošne akte,
izdane na njegovi podlagi, ter pravila upravljanja oziroma statut
investicijskega sklada.

2. Pregledali smo, ali je vrednost enote premoženja odprtega
investicijskega sklada oziroma knjigovodska vrednost delnice
investicijske družbe izračunana na podlagi podatkov, ki izhajajo
iz računovodskih izkazov in na način, kot ga predpisuje
zakonodaja, ki se nanaša na izračun vrednosti enote premoženja
oziroma knjigovodsko vrednost delnice investicijskega sklada.

3. Pregledali smo izpolnjevanje pravil o upravljanju tveganj, na
način, kot to predpisuje 8. člen Sklepa.

4. Pregledali smo, ali so pri poslih, ki jih dovoljuje 171. člen
ZISDU-2, izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka istega
člena in ali sta družba za upravljanje oziroma skrbnik pri teh
poslih ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski
sklad.

Poročamo o ugotovitvah:

a) V zvezi s 1. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).

b) V zvezi z 2. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).

c) V zvezi s 3. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).

d) V zvezi s 4. točko smo ugotovili, ... (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).

Ker opravljeni postopki niso niti revizija niti preiskava v
skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi
standardi poslov preiskovanja, v povezavi s spoštovanjem pravil,
določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju
investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi, v tem
poročilu ne dajemo nikakršnega zagotovila.

Če je bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto
leto:

Ker je bila poleg tega dodatnega revizijskega pregleda opravljena
tudi revizija računovodskih izkazov investicijskega sklada ABC v
skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, smo o morebitnih
drugih zadevah poročali v revizorjevem poročilu o revidiranih
računovodskih izkazih. Če ni bila opravljena revizija
računovodskih izkazov za isto leto:

Če bi opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo
računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi
revidiranja ali Mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi
utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali.

Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenemu v prvem
odstavku, in se sme posredovati zgolj strankam, določenim v
pogodbi. Poročilo se nanaša izključno na spoštovanje pravil,
določenih v ZISDU-2 in splošnih aktih o upravljanju
investicijskega sklada, izdanih na njegovi podlagi in ne velja za
celotne računovodske izkaze investicijskega sklada.


Datum
Naslov

                         REVIZORAAA Zlata odličnost