Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1474. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje, stran 4550.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi enajste in dvanajste alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12: v nadaljevanju ZViS) na 64. seji dne 10. 4. 2013 sprejel
A K T
o spremembah in dopolnitvah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje
1. člen
V Merilih za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (Uradni list RS, št. 18/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta merila določajo pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: VTI), obvezne sestavine pogodbe za izvajanje ali organiziranje VTI (v nadaljnjem besedilu: pogodba VTI) ter način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 33.c člena ZViS.«
2. člen
V 2. členu se črta prvi stavek, v drugem stavku se črta besedilo »v postopku izdaje soglasja k pogodbi za izvajanje«, pred besedo »VTI« pa se doda besedi »pri izvajanju«.
3. člen
V 3. členu se v prvi alineji drugega odstavka za številko uradnega lista »17/2011« doda besedilo », 51/2012 in 6/2013«.
4. člen
V 4. členu se:
– opredelitev izraza VTI nadomesti z naslednjim besedilom:
»Visokošolsko transnacionalno izobraževanje po ZViS so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa.
Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se izvaja na podlagi pogodbe VTI, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena teh meril, pa tudi brez pogodbe VTI.«
– pri izrazu »VISOKOŠOLSKI ZAVOD, KI BO IZVAJAL VTI (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC VTI)« se pred prvim odstavkom zapiše alineja, za besedo »države« pa doda naslednje besedilo:
»ali
– tuji visokošolski zavod oziroma druga tuja institucija, če pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega visokošolskega študijskega programa nosilec tega programa in program sodita v njihov visokošolski sistem.«
– pri izrazu »SODELUJOČI ZAVODI V VTI« se beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
– pri izrazu »POGODBA ZA IZVAJANJE VTI« se črta besedna zveza »za izvajanje«.
– pred izrazom »JAVNE LISTINE V VTI« se doda naslednje besedilo:
»LISTINA O ZAKLJUČENEM VTI
Listina o zaključenem VTI, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega visokošolskega sistema, se šteje kot tuja listina in je predmet postopka, ki ureja vrednotenje oziroma priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.«
5. člen
V naslovu 5. člena se v oklepaju izbrišeta besedi »in načini«.
Za drugo alinejo 5. člena in pred besedilom »Načini izvajanja VTI« se doda naslednje besedilo:
»A) izvajanje oziroma organiziranje VTI na podlagi pogodbe
6. člen
(načini izvajanja VTI)«.
6. člen
V novem šestem členu se v prvi alineji beseda »diplomah« nadomesti z besedno zvezo »javnih listinah«.
Dosedanji 6., 7., 8., 9. in 10. člen postanejo 7., 8., 9., 10. in 11. člen.
7. člen
V naslovu novega 7. člena se črta besedna zveza »za izvajanje«. V prvem, drugem in tretjem odstavku se črta besedna zveza »za izvajanje«.
8. člen
V novem 9. členu se:
– v prvi alineji vejica črta, za besedo »strank« pa doda besedilo »(ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki izvaja študijski program v drugi državi, in ime in priimek zastopnika tega zavoda, ter ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki je nosilec študijskega programa),«
– v drugi alineji črta črka »o«, za besedno zvezo »študijskega programa« pa se doda besedilo »ter njegovo ime, vrsta in stopnja«,
– v četrti alineji besedilo »čas trajanja« nadomesti z besedo »trajanje«,
– v peti alineji črta besedna zveza »v Republiki Sloveniji«,
– v sedmi alineji beseda »diplome« nadomesti z besedno zvezo »javne listine«,
– v enajsti alineji besedna zveza »spremljanja ter zagotavljanja« nadomesti z besedo »presojanja«.
9. člen
V novem 10. členu se v naslovu, prvi alineji prvega odstavka in v prvem odstavku črta besedna zveza »za izvajanje«.
Za 3. točko novega 10. člena se dodata novi 4. in 5. točka:
4. dokazila, da je ponudnik VTI registriran za opravljanje dejavnosti na študijskih in znanstvenih področjih po klasifikacijah Isced in Frascati, s katerih je ponujeni študijski program,
5. dokazila, da ponudnik VTI izvaja sorodne študijske programe na istih študijskih področjih ter istih stopenj in vrst, v katera spada ponujeni študijski program,
Dosedanja 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7., 8. in 9. točka.
10. člen
V prvi alineji novega 11. člena se črta besedna zveza »za izvajanje«.
11. člen
Besedili dosedanjega 11. in 12. člena, ki postaneta 12. in 13. člen, se spremenita tako, da se glasita:
»12. člen
(vloga)
Vloga mora vsebovati navedbo, da gre za vlogo za izvajanje oziroma organiziranje VTI na podlagi pogodbe. Vlogo mora vlagatelj podpisati, priložiti ji je treba pogodbo VTI z vsemi obveznimi sestavinami in obveznimi prilogami.
13. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj po teh merilih je visokošolski zavod, akreditiran v Republiki Sloveniji, ki s tujim visokošolskim zavodom ali tujim pravnim subjektom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, sklene pogodbo VTI.«
12. člen
Dosedanji 13. in 14. člen postaneta 14. in 15. člen.
V prvem stavku novega 14. člena se črta besedna zveza »za izvajanje«.
Zadnji stavek novega 14. člena se črta.
13. člen
Besedilo novega 15. člena se glasi:
»15. člen
(javna evidenca sklenjenih pogodb VTI)
Agencija vodi javno evidenco sklenjenih pogodb VTI. V to evidenco se vpišejo pogodbe, ki vsebujejo vse obvezne sestavine in priloge, določene v 9. in 10. členu teh meril.«
14. člen
Besedilo dosedanjega 15. člena, ki postane 16. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(način odločanja)
Svet agencije obravnava vlogo za vpis pogodbe VTI v javno evidenco na nejavni seji.
Po obravnavi vloge svet agencije sprejme eno izmed naslednjih odločitev:
– pogodbo VTI vpiše v javno evidenco,
– pogodbe VTI ne vpiše v javno evidenco.
Zoper odločitev sveta agencije iz prejšnjega odstavka tega člena je mogoča pritožba v 30 dneh od vročitve te odločitve. O pritožbi odloča pritožbena komisija agencije.«
15. člen
Za novim 16. členom se doda naslednje besedilo:
»B) Izvajanje VTI brez pogodbe
17. člen
VTI lahko v Republiki Sloveniji izvaja tudi tuji visokošolski zavod oziroma druga institucija, če pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega študijskega programa nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem.
Pred začetkom izvajanja VTI po prejšnjem odstavku agencija pri pristojnem organu države, kjer je sedež nosilca študijskega programa, ki želi izvajati VTI v Republiki Sloveniji, preveri, ali nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem.
Tuje visokošolske zavode oziroma druge institucije in študijske programe iz prvega odstavka tega člena agencija uvrsti na seznam in ga javno objavi.«
16. člen
Dosedanji 16. člen se črta, dosedanji 17. člen pa postane novi 18. člen.
17. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/36
Ljubljana, dne 10. aprila 2013
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu