Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2468/13 , Stran 1529
Ob-2468/13
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled, na podlagi sklepa v.d. direktorice z dne 2. 4. 2013, pogodbe o poslovnem najemu javne športno turistične infrastrukture z dne 19. 1. 2010 in dodatka k pogodbi o poslovnem najemu javne športno turistične infrastrukture z dne 31. 12. 2012, oboje sklenjeno z Občino Bled, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 34/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo dela nepremičnine v podnajem
1. Najemodajalec: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, ki je kot najemnik zgoraj navedenih poslovnih prostorov s strani Občine Bled pooblaščena kot upravičeni najemodajalec. 2. Predmet podnajema V podnajem se oddaja neopremljen poslovni prostor po etažnem načrtu, v skupni izmeri 111,71 m² (bife, garderoba, skladišče, moški wc, ženski wc, wc za osebje in pripadajoča terasa) v Športni dvorani na Bledu, stoječ na parcelni številki 77, k.o. Želeče. Prostor s teraso je namenjen za gostinsko dejavnost – bife s ponudbo pijače. Za poslovni prostor bo sklenjena podnajemna pogodba. 3. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke Danila Klinarja z dne 13. 8. 2012 in znaša 8,00 EUR/kvadratni meter. 4. Pogoji podnajema: a) Predmet podnajema se oddaja za dobo 5 let, s predvidenim začetkom 15. 6. 2013, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 5 let v skladu s Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 34/13). b) Podnajemnik bo moral poleg najemnine plačevati obratovalne stroške (poraba električne energije, ogrevanje, voda, telefon, morebitno varovanje prostorov, komunalne storitve, strošek upravljanja zgradbe …), stroške rednega vzdrževanja predmeta najema, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. c) Notranjo opremo za ureditev prostorov priskrbi podnajemnik na svoje stroške. d) Podnajemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet podnajema niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetu najema iz tega naslova. e) Podnajemnik bo moral za vse obdobje podnajema zagotavljati kakovostno in raznovrstno ponudbo pijače. f) Podnajemnik bo moral zagotoviti obratovalni čas skladno z občinskim odlokom o obratovalnih časih. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb: a) Oddaja nepremičnine v podnajem se bo opravila z javnim zbiranjem pisnih ponudb. b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudba mora obsegati: – podatke o ponudniku: firma, naslov, matična številka, davčna številka, številka TRR in naziv poslovne banke, fizične osebe: potrdilo o vpisu pravne osebe v Poslovni register RS, ki ne sme biti starejše od 1 meseca; aktualni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 1 meseca; – potrdilo DURS, da ima oseba poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve; – podpisano izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji razpisa oziroma javnega zbiranja ponudb; – izpolnjeno referenčno listo s podpisanimi referencami; – izkaz o vsaj treh letih delovnih izkušenj na področju gostinstva; – opis dosedanje dejavnosti; – znesek ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, in plačilne pogoje; – program izvajanja gostinske dejavnosti v najetih prostorih skladno s pogoji te objave; – potrdilo, da kandidat ne dolguje Občini Bled in podjetju Infrastruktura Bled d.o.o.; – potrdilo, da zadnjih 6 mesecev ni imel blokiranega TRR; – izjavo o nekaznovanosti. c) Poslovni prostor se oddaja po načelu »videno – najeto«. Najemodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti poslovnega prostora ali stvarnih napak. d) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan v treh dneh po odpiranju pisnih ponudb. e) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti podnajemno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene podnajemne pogodbe v prej navedenem roku, se šteje, da je odstopil od sklenitve pravnega posla. f) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene podnajemne pogodbe, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. Infrastruktura Bled d.o.o. ponudnikom ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. g) Podpisana pisna ponudba s prilogami mora prispeti v zaprti in pravilno označeni kuverti do vključno dne 20. 5. 2013, do 12. ure, na naslov: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na sprednji strani kuverte naj bo navedeno: »Javni razpis za podnajem poslovnega prostora v Športni dvorani Bled. Ne odpiraj!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. h) Ponudba mora veljati vsaj še 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Javno odpiranje zbranih pisnih ponudb bo potekalo dne 20. 5. 2013, z začetkom ob 14. uri, na sedežu Infrastrukture Bled d.o.o. Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe. b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. c) Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala komisija najemodajalca, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru v treh delovnih dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine. V primeru dveh ali več enakovrednih ponudb z enako najvišjo najemnino bodo s ponudniki opravljena pogajanja, na podlagi katerih bo izbran ponudnik, ki bo na pogajanjih ponudil najvišjo najemnino. 7. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s podnajemom, ogledom predmeta podnajema in druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, pri Bojanu Žerovcu, na tel. 04/578-05-34 ali elektronski naslov: bojan.zerovec@infrastruktura-bled.si, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.
Infrastruktura Bled d.o.o.