Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1490. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Metlika, stran 4579.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Metlika
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje Občine Metlika (v nadaljevanju: program opremljanja), ki je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Metlika, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(pomen pojmov in kratic)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KP(ij)    znesek komunalnega prispevka,
       ki pripada posamezni vrsti  
       komunalne opreme na     
       posameznem obračunskem    
       območju           
 
A(parcela)  površina parcele       
 
A(tlorisna) neto tlorisna površina    
       objekta je seštevek vseh   
       tlorisnih površin objekta in 
       se izračuna po standardu SIST
       ISO 9836           
 
Dp      delež parcele pri izračunu  
       komunalnega prispevka    
 
Dt      delež neto tlorisne površine 
       objekta pri izračunu     
       komunalnega prispevka    
 
K(dejavnost) faktor dejavnosti      
 
Cp(ij)    obračunski stroški,     
       preračunani na m2 parcele na 
       obračunskem območju za    
       posamezno vrsto komunalne  
       opreme            
 
Ct(ij)    obračunski stroški,     
       preračunani na m2 neto    
       tlorisne površine objekta na 
       obračunskem območju za    
       posamezno vrsto komunalne  
       opreme            
 
i      posamezna vrsta komunalne  
       opreme            
 
j      posamezno obračunsko območje.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 4, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem kanalizacijskem, vodovodnem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+----------------------------------+-------------+--------------+
|      Vrsta objekta     | Kdejavnosti |  Oznaka  |
|                 |       |    v   |
|                 |       | klasifikaciji|
|                 |       | objektov CC- |
|                 |       |   SI   |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Enostanovanjske stavbe      |       |      111|
|  – enostanovanjske stavbe    |     1,00|     11100|
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Večstanovanjske stavbe      |       |      112|
|  – dvostanovanjske stavbe    |     1,10|     11210|
|   – tri- in večstanovanjske  |     1,30|     11221|
|stavbe              |     0,70|     11222|
|   – stanovanjske stavbe z   |       |       |
|oskrbovanimi stanovanji      |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne  |       |      113|
|namene              |     0,70|     11300|
|   – stanovanjske stavbe za   |       |       |
|posebne namene          |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Gostinske stavbe         |       |      121|
|  – hotelske in podobne gostinske|     1,20|     12111|
|stavbe              |     1,20|     12112|
|  – gostilne, restavracije in  |     1,20|     12120|
|točilnice             |       |       |
|  – druge gostinske stavbe za  |       |       |
|kratkotrajno nastanitev      |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Upravne in pisarniške stavbe   |       |      122|
|  – stavbe javne uprave     |     1,30|     12201|
|   – stavbe bank, pošt,    |     1,30|     12202|
|zavarovalnic           |     1,30|     12203|
|  – druge upravne in pisarniške |       |       |
|stavbe              |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Trgovske in druge stavbe za    |       |      123|
|storitvene dejavnosti       |     1,30|     12301|
|  – trgovske stavbe       |     1,30|     12302|
|  – sejemske dvorane, razstavišča|     1,30|     12303|
|  – bencinski servisi      |     1,30|     12304|
|  – stavbe za druge storitvene |       |       |
|dejavnosti            |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Stavbe za promet in stavbe za   |       |      124|
|izvajanje elektronskih komunikacij|       |       |
|  – postaje, terminali, stavbe za|     1,00|     12410|
|izvajanje elektronskih komunikacij|     0,70|     12420|
|ter z njimi povezane stavbe    |       |       |
|  – garažne stavbe        |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Industrijske stavbe in skladišča |       |      125|
|  – industrijske stavbe     |     0,80|     12510|
|   – rezervoarji, silosi in   |     1,00|     12520|
|skladišča             |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Stavbe splošnega družbenega pomena|       |      126|
|   – stavbe za kulturo in    |     0,70|     12610|
|razvedrilo            |     0,70|     12620|
|  – muzeji in knjižnice     |     0,70|     12630|
|  – stavbe za izobraževanje in |     0,70|     12640|
|znanstvenoraziskovalno delo    |     0,70|     12650|
|  – stavbe za zdravstvo     |       |       |
|  – športne dvorane       |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
|Druge nestanovanjske stavbe    |       |      127|
|   – stavbe za rastlinsko    |     0,70|     12711|
|pridelavo             |     0,70|     12712|
|  – stavbe za rejo živali    |     0,70|     12713|
|  – stavbe za spravilo pridelka |     0,70|     12714|
|   – druge nestanovanjske   |     0,70|     12721|
|kmetijske stavbe         |     0,70|     12722|
|  – stavbe za opravljanje verskih|     0,70|     12730|
|obredov              |     0,70|     12740|
|   – pokopališke stavbe in   |       |       |
|spremljajoči objekti       |       |       |
|  – kulturni spomeniki      |       |       |
|  – druge nestanovanjske stavbe, |       |       |
|ki niso uvrščene drugje      |       |       |
+----------------------------------+-------------+--------------+
Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|  Komunalna oprema  | Obračunsko |  Skupni  | Obračunski |
|            |  območje |  stroški  | stroški v |
|            |      |  v EUR  |  EUR   |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|1. Vodovodno omrežje  |   VOD  |  16.963.750|  3.235.860|
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|2. Kanalizacijsko   |   KAN  |  20.178.250|  3.550.477|
|omrežje        |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|3. Cestno omrežje   |   CES  |  26.419.560|  8.399.282|
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|4. Ravnanje z odpadki |   ODP  |   295.109|   295.109|
+-----------------------+------------+-------------+------------+
10. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k programu opremljanja in določila 6. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+------------------------+-------------+------------+-----------+
|    Postavka    | Obračunsko |   Cp   |  Ct   |
|            |  območje  | (v EUR/m2) |(v EUR/m2) |
+------------------------+-------------+------------+-----------+
|1. Vodovodno omrežje  |   VOD   |  0,386  |  3,992  |
+------------------------+-------------+------------+-----------+
|2. Kanalizacijsko    |   KAN   |  0,794  |  5,838  |
|omrežje         |       |      |      |
+------------------------+-------------+------------+-----------+
|3. Cestno omrežje    |   CES   |  0,980  | 10,110  |
+------------------------+-------------+------------+-----------+
|4. Ravnanje z odpadki  |   ODP   |  0,034  |  0,355  |
+------------------------+-------------+------------+-----------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
(2) Površina parcele se za objekte, za katere se še pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Metlika. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (občinskim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekte, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. V kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KP(i) = KP(novo stanje objekta) – KP(staro stanje objekta)
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
14. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
16. člen
(rok za izdajo odločbe)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi tretjega odstavka 20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v odločbi.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A), v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
18. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
19. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
20. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo objektov, kjer je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka Občina Metlika. V primerih, kjer je Občina Metlika investitor ali lastnik samo dela objekta se pri odmeri upošteva enak delež olajšave, kot je delež Občine Metlika v skupni površini objekta.
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(4) Komunalni prispevek se ne plača za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča obstoječih stanovanjskih stavb (šifra po enotni klasifikaciji objektov CC-SI: 11) ter drugih nestanovanjskih stavb (šifra po enotni klasifikaciji objektov CC-SI: 127), ki imajo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma so zgrajeni skladno z veljavno zakonodajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-15/2013-1
Metlika, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost