Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1491. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Sečovlje – Agraria, stran 4583.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št 33/07, 108/09 in 57/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/2007 – UPB) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Sečovlje – Agraria
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Podana je pobuda za izdelavo prostorskega akta, ki bo podal pogoje za ureditev prostora v neposredni bližini centra Sečovelj, kjer so danes zapuščena skladišča »Agrarie«. Objekti so že dlje časa neuporabni in so predvideni za rušenje.
Nova ureditev predvideva gradnjo stanovanjsko poslovnih objektov, ureditev prometnih površin, energetske in komunalne infrastrukture in zelenih površin.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe in komunalno omrežje.
PREDMET IN IZHODIŠČA
Območje predvidene zazidave je prometno dostopno z obstoječe lokalne ceste, ki se v neposredni bližini navezuje na regionalno cesto Portorož–mejni prehod Dragonja.
Predvideno zazidavo tvorijo trije objekti tlorisne oblike črke »L« obkrožajo osrednji odprt prostor – trg. Objekti in odprt prostor, ki ga obkrožajo so podkleteni v celoti.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje OPPN je veliko približno 0,4 ha in obsega naslednja zemljišča ali dele zemljišč:
5469/1, 1395, 1396, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/6, 1397/7, 1402/1, 1402/3, 1403, 1404, vse k.o. Sečovlje.
Glede na smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Za pripravo OPPN bodo uporabljene strokovne podlage, študije in raziskave, ki so bile ali bodo izdelane za obravnavano in kontaktna območja.
Za območje OPPN je izdelana idejna zasnova, na osnovi katere se, v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, predvidi osnovne usmeritve za izdelavo OPPN. Na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora in stališč do pripomb, podanih na javni razgrnitvi se pripravijo rešitve za območje OPPN.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevodi, program opremljanja itd.) krije pobudnik. Pobudnik prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN itd.) in stroške geodetskega posnetka obstoječega stanja.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2013. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+-------------------+-----------+----------+
|FAZA        |NOSILEC  |ROK    |
+-------------------+-----------+----------+
|Sklep o začetku  |UOP,    |maj 2013 |
|priprave OPPN   |župan,   |     |
|          |načrtovalec|     |
+-------------------+-----------+----------+
|Objava sklepa v  |župan, UOP |maj 2013 |
|uradnem glasilu in |      |     |
|svetovnem spletu  |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Priprava osnutka  |načrtovalec|junij   |
|          |      |2013   |
+-------------------+-----------+----------+
|Poziv nosilcem   |načrtovalec|30 dni  |
|urejanja prostora |pripravi  |(junij–  |
|za pridobitev   |vlogo,   |julij   |
|smernic, pridobitev|posreduje |2013)   |
|smernic in     |UOP    |     |
|pridobitev     |      |     |
|obvestila MKO za  |      |     |
|varstvo okolja o  |      |     |
|izvedbi celovite  |      |     |
|presoje vplivov na |      |     |
|okolje       |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Analiza smernic in |načrtovalec|julij   |
|dopolnitev osnutka |      |2013   |
|OPPN        |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Javno naznanilo o |župan, UOP |7 dni   |
|javni razgrnitvi in|      |pred   |
|javni obravnavi  |      |pričetkom |
|dopolnjenega    |      |javne   |
|osnutka OPPN;   |      |razgrnitve|
|objava v svetovnem |      |avgust  |
|spletu in na    |      |2013   |
|krajevno običajen |      |     |
|način       |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Javna razgrnitev in|UOP,    |avgust–  |
|obravnava     |načrtovalec|september |
|dopolnjenega    |      |2013   |
|osnutka OPPN z   |      |     |
|evidentiranjem vseh|      |     |
|pisnih pripomb   |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Priprava stališča |načrtovalec|oktober  |
|do pripomb in   |UOP, župan |2013   |
|predlogov iz javne |      |     |
|razgrnitve in javne|      |     |
|obravnave     |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Prva obravnava na |občinski  |november |
|OS         |svet    |2013   |
+-------------------+-----------+----------+
|Objava stališč do |UOP    |november |
|pripomb na krajevno|      |2013   |
|običajen način,  |      |     |
|pisna seznanitev  |      |     |
|lastnikov parcel na|      |     |
|območju OPPN    |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Oblikovanje    |načrtovalec|december |
|predloga OPPN na  |      |2013   |
|podlagi stališč do |      |     |
|pripomb ter    |      |     |
|predlogov javnosti |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Pridobitev mnenj  |UOP,    |december |
|nosilcev urejanja |načrtovalec|2013–   |
|prostora na    |      |januar  |
|dopolnjen predlog |      |2014   |
|OPPN in opredelitev|      |     |
|pristojnih     |      |     |
|ministrstev o   |      |     |
|sprejemljivosti  |      |     |
|OPPN, kolikor je  |      |     |
|potrebna celovita |      |     |
|presoja vplivov na |      |     |
|okolje       |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Priprava      |načrtovalec|januar  |
|usklajenega    |      |2014   |
|predloga OPPN   |      |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Druga obravnava in |župan,   |februar  |
|sprejem odloka na |občinski  |2014   |
|občinskem svetu  |svet    |     |
+-------------------+-----------+----------+
|Objava odloka v  |UOP    |februar  |
|uradnih objavah  |      |2014   |
+-------------------+-----------+----------+
Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pobudnik in naročnik OPPN je: PLAN INVEST d.o.o. Ulica Božidarja Jakca 9, 6320 Portorož.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: Studio arhitektura d.o.o., Pittonijeva 9, 6310 Izola.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
12. Petrol d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-3/2009
Piran, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 108/09 e 57/12), l'art 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico), il Sindaco del Comune di Pirano approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore Particolareggiato comunale (PRPC) “Sicciole – Agraria”
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
È stata presentata un’iniziativa che propone la creazione di un documento di pianificazione territoriale, che stabilisca le condizioni e le modalità di organizzazione dello spazio nelle immediate vicinanze del centro di Sicciole dove attualmente sorgono i magazzini abbandonati dell "Agraria". Le strutture già da tempo in disuso e obsolete sono destinate alla demolizione.
La nuova regolamentazione prevede la costruzione di immobili di carattere commerciale e residenziale, la regolamentazione delle aree di traffico, delle infrastrutture energetiche e delle infrastrutture comunali nonché delle aree verdi.
Nella predisposizione del piano particolareggiato è necessario considerare il carattere della zona e adeguarvi la tipologia delle nuove costruzioni. Con la zonizzazione prevista è necessario garantire l'inclusione ottimale di tali costruzioni nell'esistente rete delle infrastrutture pubbliche.
FINALITÀ E PREMESSE
L'area della prevista edificazione è accessibile, per quanto concerne il traffico, dall’esistente strada locale che nelle immediate vicinanze si immette nella strada regionale Portorose–valico di Dragogna.
La realizzazione si articolerà in tre edifici, con pianta a forma di L, a circondario dello spazio centrale aperto – la piazza. Sia gli edifici che la piazza saranno realizzati con piani interrati.
2. AREA D’INTERVENTO
L’area interessata dal PRPC misura indicativamente 0,4 ettari ed è costituita dai seguenti appezzamenti, particelle catastali o parti delle stesse n.:
5469/1, 1395, 1396, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/6, 1397/7, 1402/1, 1402/3, 1403, 1404, tutte c.c. Sicciole.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche ed alle linee guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulteriori variazioni.
3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Per la predisposizione del piano particolareggiato saranno utilizzati i documenti di riferimento, gli studi e le ricerche realizzati o da realizzarsi per l'area in oggetto e le contermini.
Per la zona osservata è stato già elaborato un progetto ideale, dal quale scaturiscono gli orientamenti base necessari alla stesura del PRPC, in linea con le leggi e con gli atti di rango minore. In conformità alle linee guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale e viste le posizioni prese in merito alle osservazioni presentate in occasione dell’esposizione pubblica e del dibattito pubblico, si procede quindi alla predisposizione delle soluzioni tecniche per la zona interessata dal PRPC.
I costi complessivi di predisposizione ed approvazione del PRPC (pubblicazione ufficiale, acquisizione di direttive e di pareri rilevanti, traduzioni, ecc.) sono a carico del promotore. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, ecc.) e dei costi della rilevazione geodetica dello stato di fatto dell'area in questione.
4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL PRPC E PER OGNI FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per l’anno 2013. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+-----------------+------------+----------------+
|FASE       |RESPONSABILI|SCADENZA    |
+-----------------+------------+----------------+
|Delibera d’avvio |U.A.T.   |Maggio     |
|stesura del PRPC |(Ufficio  |2013      |
|         |ambiente e |        |
|         |territorio),|        |
|         |Sindaco,  |        |
|         |progettista |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Pubblicazione  |Sindaco,  |Maggio     |
|della delibera  |U.A.T.   |2013      |
|attraverso i   |      |        |
|mezzi      |      |        |
|d'informazione  |      |        |
|ufficiali ed   |      |        |
|internet     |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Redazione della |Progettista |Giugno     |
|bozza      |      |2013      |
+-----------------+------------+----------------+
|Invito ai    |Il     |30 giorni    |
|responsabili   |progettista |(Giugno–    |
|della      |prepara la |Luglio     |
|pianificazione  |domanda,  |2013)      |
|territoriale in |l’U.A.T. la |        |
|relazione    |inoltra   |        |
|all’acquisizione |      |        |
|delle direttive, |      |        |
|e ottenimento  |      |        |
|delle direttive |      |        |
|e delle     |      |        |
|informazioni da |      |        |
|parte del    |      |        |
|Ministero    |      |        |
|Agricoltura e  |      |        |
|Ambiente,    |      |        |
|relative alla  |      |        |
|tutela      |      |        |
|ambientale e   |      |        |
|concernenti la  |      |        |
|necessita di   |      |        |
|esecuzione della |      |        |
|revisione    |      |        |
|completa di   |      |        |
|tutti gli    |      |        |
|effetti     |      |        |
|sull'ambiente  |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Analisi delle  |Progettista |Luglio     |
|direttive ed   |      |2013      |
|integrazione   |      |        |
|della bozza del |      |        |
|PRPC       |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Avviso pubblico |Sindaco,  |7 giorni    |
|sull'esposizione |U.A.T.   |prima      |
|in libera    |      |dell’inizio   |
|visione e sul  |      |dell’esposizione|
|dibattito    |      |pubblica    |
|pubblico della  |      |Agosto     |
|bozza integrata |      |2013      |
|del PRPC;    |      |        |
|pubblicazione su |      |        |
|internet e    |      |        |
|secondo prassi  |      |        |
|locale      |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Esposizione   |U.A.T.,   |Agosto–     |
|pubblica e    |progettista |Settembre    |
|dibattimento   |      |2013      |
|della bozza   |      |        |
|integrata del  |      |        |
|PRPC con la   |      |        |
|rilevazione di  |      |        |
|tutte le     |      |        |
|osservazioni   |      |        |
|scritte     |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Presa di     |Progettista,|Ottobre     |
|posizione in   |U.A.T.,   |2013      |
|relazione alle  |Sindaco   |        |
|proposte ed   |      |        |
|osservazioni   |      |        |
|presentate    |      |        |
|all'esposizione |      |        |
|pubblica e al  |      |        |
|dibattito    |      |        |
|pubblico     |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Prima lettura  |Consiglio  |Novembre    |
|del Consiglio  |comunale  |2013      |
|comunale     |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Pubblicazione,  |U.A.T.   |Novembre    |
|secondo prassi  |      |2013      |
|locale, delle  |      |        |
|posizioni in   |      |        |
|merito alle   |      |        |
|osservazioni,  |      |        |
|informazione   |      |        |
|scritta ai    |      |        |
|proprietari   |      |        |
|delle particelle |      |        |
|nella zona del  |      |        |
|PRPC       |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Redazione della |Progettista |Dicembre    |
|proposta di PRPC |      |2013      |
|in osservanza  |      |        |
|delle posizioni |      |        |
|relative alle  |      |        |
|proposte ed   |      |        |
|osservazioni   |      |        |
|espresse dal   |      |        |
|pubblico     |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Acquisizione dei |U.A.T.,   |Dicembre    |
|pareri da parte |progettista |2013–      |
|dei responsabili |      |Gennaio     |
|per la      |      |2014      |
|pianificazione  |      |        |
|territoriale in |      |        |
|merito alla   |      |        |
|proposta     |      |        |
|integrata del  |      |        |
|PRPC e dei    |      |        |
|pareri dei    |      |        |
|ministeri    |      |        |
|competenti in  |      |        |
|merito alla   |      |        |
|compatibilita  |      |        |
|del PRPC, ove  |      |        |
|sia necessaria  |      |        |
|una revisione  |      |        |
|completa degli  |      |        |
|effetti     |      |        |
|sull'ambiente  |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Stesura della  |Progettista |Gennaio     |
|proposta     |      |2014      |
|armonizzata del |      |        |
|PRPC       |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Seconda lettura |Sindaco,  |Febbraio    |
|e adozione    |Consiglio  |2014      |
|dell’atto da   |comunale  |        |
|parte del    |      |        |
|Consiglio    |      |        |
|comunale     |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
|Pubblicazione  |U.A.T.   |Febbraio    |
|dell’atto nella |      |2014      |
|Gazzetta     |      |        |
|ufficiale    |      |        |
+-----------------+------------+----------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero Agricoltura e Ambiente si constata che è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale, l'intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l'approvazione dell'atto in questione.
5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Promotore e committente del PRPC è: la società PLAN INVEST d.o.o., Via Božidar Jakac 9, 6320 Portorose.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC è: la società Studio arhitektura d.o.o., Via degli Artigiani 1, 6000 Capodistria.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato per la logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero Infrastrutture e territorio, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,
4. Ministero Agricoltura e Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, 6000 Capodistria,
5. Ministero per l’Istruzione, le Scienze, la Cultura e lo Sport, Direttorato ai beni culturali, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
6. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
7. Istituto per la protezione della natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 6000 Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, 6330 Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, 6000 Capodistria,
12. Petrol, d.d., OEV Capodistria, Via Ferrara 14, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero Agricoltura e Ambiente, Direttorato per l’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC si constata la necessità di includere anche altri organi ovvero portatori di pubbliche attribuzioni, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente eseguibile.
N. 3505-3/2009
Pirano, 24 aprile 2013
Il sindaco
Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.