Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 478-26/2013 Ob-2485/13 , Stran 1526
Št. 478-26/2013 Ob-2485/13
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo zastopa župan Stanislav Žagar, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/12, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 112. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564, ID št. za DDV: 20991517. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet prodaje so zemljišča: – parc. št. 544 njiva, v izmeri 12013 m2, k.o. Zbilje, ID znak: 1971-544/0-0 (ID 1001018), – parc. št. 541/2 njiva, v izmeri 2759 m2, k.o. Zbilje, ID znak: 1971-541/2-0 (ID 329182), – parc. št. 541/3 neplodno 8961 m2, k.o. Zbilje, ID znak: 1971-541/3-0 (ID 1336939) in – parc. št. 541/4 neplodno, v izmeri 2196 m2, k.o. Zbilje, ID znak: 1971-541/4-0 (ID 2175678). Predmetna zemljišča se nahajajo v k.o. Zbilje, v zazidljivem stavbnem območju – območju urejanja PD12/1 (LN) Jeprca v Občini Medvode, ki je v prostorskem planu opredeljeno za druga proizvodna območja in se ureja z lokacijskim načrtom. Lokacijski načrt določa, da je območje namenjeno za manjše obrtno proizvodne, transportne, storitvene, poslovne, komunalne, trgovske, gostinske ter druge dejavnosti – bodočo Poslovno obrtno cono Jeprca. Del območja obsega nekdanja gramozna jama, ki je bila sanirana z zemeljskim zasutjem. Predmetna zemljišča niso komunalno opremljena. Podrobnejše informacije o pogojih gradnje so določene v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca in lokacijski informaciji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih. 3. Pogoji prodaje: a) Nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. b) Prednost pri prodaji bo imel tisti ponudnik, ki bo kupil nepremičnine kot celoto. c) Izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil in ima Občina Medvode pravico zadržati vplačano varščino. d) Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi. e) Plačilo kupnine v roku 90 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. f) Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Varščina: a) Ponudnik mora plačati varščino v višini 10.000,00 EUR, na transakcijski račun Občine Medvode, številka 01271 – 0100000594, z navedbo »Plačilo varščine - Javno zbiranje ponudb« in kodo namena plačila ADVA. b) Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. c) Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 5. Ponudba: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: a) ime in priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; b) ponujeno ceno; c) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo); d) izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejši 3 mesecev; e) izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe; f) potrdilo o plačani varščini; g) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 45 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti kuverti, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Jeprca – Ne odpiraj!«, do vključno 27. 5. 2013, do 9. ure, na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudba veže ponudnika 45 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb in do takrat od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. 6. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah (lokacijska informacija, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca) dobijo interesenti na Občini Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali tel. 01/361-95-24, Katarina Snoj. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 27. 5. 2013, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v 1. nadstropju. b) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine za m2. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki ponudi nakup nepremičnin kot celoto in katerega ponudba ne bo več kot 10% nižja od najugodnejše ponudbe za m2. c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni. d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih. e) Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 8. Drugi pogoji: a) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na javnem razpisu. b) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje, velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si.
Občina Medvode