Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2012, stran 4656.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 15. redni seji dne 23. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2012 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2012 v naslednji višini:
+----------------------------------+--------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |        v EUR|
+------+---------------------------+--------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |    2.459.620,61|
+------+---------------------------+--------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |    2.554.337,36|
+------+---------------------------+--------------------+
|III. |PRORAČUNSKI        |     –94.716,75|
|   |PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ (I-  |          |
|   |II)            |          |
+-------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |
+------+---------------------------+--------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |          0|
|   |POSOJIL          |          |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |          |
|   |DELEŽEV          |          |
+------+---------------------------+--------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |          0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |          |
+------+---------------------------+--------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA     |          0|
|   |POSOJILA          |          |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |          |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |          |
+-------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                 |
+------+---------------------------+--------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE        |          0|
+------+---------------------------+--------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA      |          0|
+------+---------------------------+--------------------+
|IX.  |POVEČANJE/ZMANJŠANJE    |     –94.716,75|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |          |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |          |
+------+---------------------------+--------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |          0|
|   |VIII.)           |          |
+------+---------------------------+--------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE     |      94.716,75|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) |          |
+------+---------------------------+--------------------+
|X.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |     208.983,07|
|   |31. 12. PRETEKLEGA LETA  |          |
+------+---------------------------+--------------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2012 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013-1
Luče, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.