Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, stran 4574.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. aprila 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
1. člen
V Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/11, 81/11 – popr., 30/12 in 95/12) se v 2. členu petnajsta alineja 4. točke dopolni tako, da se glasi:
»– postavitev opreme – klopi, stoli ter stojala za razglednice.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se:
– v šesti alineji besedi »prireditve poletje« nadomestita z besedilom »tradicionalnih prireditev v stari Ljubljani v organizaciji, pod pokroviteljstvom ali s sofinanciranjem MOL ali v organizaciji javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je MOL,«;
– v sedmi alineji besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »(klopi, stoli ter stojala za razglednice)« in besedi »eno leto« nadomestita z besedama »tri leta,«;
– v enajsti alineji besedi »eno leto« nadomestita z besedami »tri leta,«.
3. člen
Šesti in sedmi odstavek 13. člena se črtata.
4. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedi »prireditve poletje« nadomestita z besedilom »tradicionalnih prireditev v stari Ljubljani v organizaciji, pod pokroviteljstvom ali s sofinanciranjem MOL ali v organizaciji javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je MOL,«.
5. člen
V 26. členu se prvi stavek dopolni tako, da se glasi: »Za nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena postavitev samostojnih kosov opreme, kot so klopi, stoli in stojala za razglednice.«.
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se v deveti alineji besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »(klopi, stoli in stojala za razglednice)«.
7. člen
V 29. členu se v prvem odstavku besedilo za tabelo spremeni tako, da se glasi:
»* Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabrežja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Krojaška, Ključavničarska, Cankarjevo nabrežje, Gallusovo nabrežje (do Vodne steze), Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabrežje, Dvorni trg, Petkovškovo nabrežje (do Resljeve), Čopova ulica, Wolfova ulica, Gosposka ulica (do Dvornega trga), Knafljev prehod, Novi trg, Kongresni trg brez ploščadi.«.
V drugem odstavku se:
– tretja vrstica tabele spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------------------------------------------+
| - na območju ožjega mestnega središča, Krakovskega nasipa in |
| Eipprove ulice 0,47 eura/m2/dan               |
+--------------------------------------------------------------+
                               «;
– besedilo za tabelo spremeni tako, da se glasi:
*** Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabrežja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Krojaška, Ključavničarska, Cankarjevo nabrežje, Gallusovo nabrežje (do Vodne steze), Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabrežje, Dvorni trg, Petkovškovo nabrežje (do Resljeve), Čopova ulica, Wolfova ulica, Gosposka ulica (do Dvornega trga), Knafljev prehod, Novi trg, Kongresni trg brez ploščadi.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2013-7
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost